Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Knihy o správnom práve

Našli sme 1679 titulov

Stavebný zákon 2024

, Poradca s.r.o. (2024)
Územné plánovanie, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

V publikácií Stavebný zákon a územné plánovanie reagujeme na odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. od 1. apríla 2025 a dopĺňame súbor stavebných zákonov v publikácií Zákony IV/2024 o Zákon č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
8,00€

Retroaktivita v právu

Retroaktivita, tedy zpětná působnost, je v právu předmětem polemik již od starověku. Změny právní úpravy v čase se často projeví zásahem do právní jistoty, případně narušují legitimní očekávání adresátů právní úpravy. Je tomu tak zejména tehdy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
25,30€
21,51€

Fotovoltaika

Ralf Haselhuhn, Hel (2011)
Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na...

Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,84€
10,30€

Zákon o majetku obci

Jedným zo základných atribútov samosprávy a nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie plnohodnotnej realizácie práva územných samosprávnych celkov na samosprávu je zakotvenie ich právnej subjektivity a majetková autonómia. A práve hospodárenie so svojím.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
79,00€
68,73€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,00€
23,60€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, , Heuréka (2018)
Osobitná časť

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,00€
18,26€

Katastrálny zákon

Marián Fečík, C. H. Beck SK (2021)
Komentár

Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu predstavuje komplexné a jedinečné dielo, ktoré obsahuje podrobný, praktický a ucelený výklad ustanovení komentovaného zákona a pre úplnosť obsahuje ako prílohy aj vyhlášku č. 416/2009 Z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
89,00€
72,70€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
63,20€

Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest - Normotvorba v samospráve

Právo je zložitou súčasťou spoločenskej reality. Ľudská spoločnosť vytvára určité pravidlá správania sa ľudí – spoločenské normy, ktoré slúžia na koordináciu a regulovanie ľudského konania a zabezpečujú spoločenský systém jestvovania spoločnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
39,00€
33,93€

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

, Epos (2024)

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa s aktualizovanou dôvodovou správou Nový zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa komplexne rekodifikoval právnu úpravu ochrany spotrebiteľa – v čl. I zrušil (nahradil) starý zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,30€
4,61€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
58,30€

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok

Jana Kotová, Poradca s.r.o. (2024)
Komentár, judikatúra, príklady z praxe

Úplné znenie zákona s komentárom prináša všetky zásadné a dôležité zmeny a zároveň je obohatený o Judikatúru Súdneho dvora. Civilný sporový poriadok, predmetom ktorého je úprava sporového konania medzi stranami sporu, nie je jediným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,90€
22,90€

Zákon o sťažnostiach

Matej Horvat, Wolters Kluwer (2023)
Komentár

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,60€
14,40€

Zákon o priestupkoch

Mária Srebalová, , C. H. Beck SK (2020)
Komenár

Prepracovaný komentár k zákonu č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (zákon o priestupkoch) prináša po piatich rokoch od prvého vydania čitateľovi súčasné znenie zákona a opäť ucelený výklad jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
61,20€

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2024

Sadzobník UNIKA pre rok 2024 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,79€
19,30€

Civilný mimosporový poriadok

Druhé vydanie Veľkého komentára Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje aktualizovaný a rozšírený výklad tohto významného kódexu. Taktiež obsahuje doplnenú a aktualizovanú judikatúru a predstavuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
125,00€
104,30€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Martin Píry, Eurokódex (2022)
Veľký komentár

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy fyzických a právnických osôb... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,50€
39,20€

ÚZ 1598 Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

, Sagit (2024)

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ve vyhlášce o poskytování údajů z katastru ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,95€
9,31€

Právo stavby

Právo stavby

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,60€

Zákony 2024/IV - Stavebné zákony a predpisy

, Poradca s.r.o. (2024)
Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2024

Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení z oblastí stavebníctva a rozvoja bývania po ostatných novelách. Do pozornosti dávame Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
8,40€