Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Eurokódex

Našli sme 170 titulov

Katastrálny zákon

Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomer Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
24,75€

Zákon o eGovernmente

Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
33,00€
29,70€

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová, Eurokódex (2018)
Komentár

Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samospráv Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
22,00€
19,80€

Daňové judikáty (Patrik Benčík)

Patrik Benčík, Eurokódex (2018)
Judikatúra

Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
30,00€
27,00€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok) (Imrich Fekete)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
65,70€

Všeobecné správne konanie (kolektiv)

, Eurokódex (2017)
Teória a prax Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva...

Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,00€
18,00€

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa

Róbert Bános, Jozef Lukajka, Eurokódex (2018)
Pracovné právo

Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
44,00€
39,60€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
14,85€

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - GDPR

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
60,00€
54,00€

Správny poriadok a správny súdny poriadok (Jozef Milučký)

Jozef Milučký, Eurokódex (2017)
Judikatúra Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva...

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
40,00€
36,00€

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok (Imrich Fekete) [SK]

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
65,70€

Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok (Imrich Fekete)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
65,70€

Základy stavebného práva (Jiří Plos, Vladimír Hutta)

Jiří Plos, Vladimír Hutta, Eurokódex (2011)
Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne...

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,60€
13,14€

Manažment rozvoja ľudských zdrojov (Michal Haňdiak)

Michal Haňdiak, Eurokódex (2017)
Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre...

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,00€
9,90€

Sasko-Magdeburské právo na Slovensku (Mária Papsonová) [SK]

Mária Papsonová, Eurokódex (2014)
Každý, kto sa z akéhokoľvek aspektu zaoberal či zaoberá týmto ťažko zrozumiteľným historickým prekladom z roku 1473, si...

Každý, kto sa z akéhokoľvek aspektu zaoberal či zaoberá týmto ťažko zrozumiteľným historickým prekladom z roku 1473, si zaiste uvedomuje naliehavú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
36,00€
32,40€

Kreativní ekonomika

Jitka Kloudová, Eurokódex (2010)
Vybrané ekonomické, právní, masmediální a informatizační aspekty

Kniha je prvním pokusem zmapovat v našich zemí (ČR a SR) problematiku kreativní ekonomiky. Autoři této knihy hledají záchytné body synergie v různych oblastech... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,39€
12,05€

O ochrane osobných údajov zákon č. 428/2002 Z.z. (Marcela Macová) [SK]

Marcela Macová, Eurokódex (2012)
Hlavným cieľom komentára je poukázať na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v...

Hlavným cieľom komentára je poukázať na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z pohľadu teórie a praxe. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,00€
18,00€

Československé právne dejiny (Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš)

Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš, Eurokódex (2013)
Československé právne dejiny (2. prepracované vydanie) Publikácia predstavuje sumarizujúci právno-historický pohľad na...

Československé právne dejiny (2. prepracované vydanie) Publikácia predstavuje sumarizujúci právno-historický pohľad na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
19,99€
17,99€

Corpus iuris civilis digesta (Peter Blaho, Jarmila Vaňková)

Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
49,75€
44,78€

Výskum obetí kriminality na Slovensku (Jaroslav Holomek) [SK]

Jaroslav Holomek, , Eurokódex (2013)
Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí...

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,00€
9,00€