Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Martinus, s.r.o. so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 45 503 249, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 52711/L (ďalej len „predávajúci”), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.gorila.sk (ďalej len „VOP“). Korešpondenčná adresa spoločnosti je: Martinus, s.r.o., Československej armády 5800/3, 036 01 Martin. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Martinus, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod www.gorila.sk. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva a je umiestnený na internetovej stránke www.gorila.sk Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom sa rozumie súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

1. Kúpna zmluva a objednávka

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odosiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“). Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP predávajúceho.

2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).

5. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a cenu za prepravu.2. Kúpna cena a spôsob platby


1. Kúpna cena je cena za objednaný tovar, uvedená v aktuálnej ponuke internetového obchodu predávajúceho, v objednávke, ako aj v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a stanovené v mene EURO.

2. Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

3. Akciové ceny tovaru platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania a kupujúcemu budú účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci v objednávke zvolí.

5. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

- dobierka

- elektronické bankovníctvo (CardPay)

- platba na zálohovú faktúru (predfaktúra) (iba pre firmy a organizácie)

- platba na faktúru (iba pre školy a štátne inštitúcie)

6. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny doručovateľovi.

3. Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@gorila.sk.

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

- nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo na adresu v lehote 14 dní.

4. Dodacie podmienky


1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí svojim podpisom prevzatie zásielky v prípade platby na dobierku. Kupujúci obdrží účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list, emailom (pokiaľ si neprial inak).

2. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.

3. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia o zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne uvedenou adresou kupujúceho. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

5. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar predávajúci odosiela (odovzdáva doručovateľovi) a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u dodávateľov. Dodacia lehota má orientačný charakter.

6. Tovar, ktorý je na sklade na e-shope predávajúci posiela ihneď a ich dodanie závisí od spôsobu prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolil.

7. Dodanie tovaru, ktorý je dostupný na sklade u dodávateľa, sa dodáva v lehote 5-21 dní s ohľadom na spôsob prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolí.

8. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné zo strany predávajúceho dodať vo vyššie uvedenej lehote, bude kupujúceho o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak predávajúci tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 14 dní.

9. Ku každej zásielke zákazník obdrží emailom originálny daňový doklad (faktúra), pokiaľ si neprial inak, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

5. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania


1. Kupujúci má právo výberu spôsobu dodania tovaru prostredníctvom doručovateľských spoločností, ktoré udáva v procese objednávania tovaru (ďalej len „doručovateľ“). Kupujúci svojím výberom potvrdzuje miesto a spôsob dodania.

2. Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby a ceny prepravy za tovar uvedené TU.

3. Kupujúci berie na vedomie, že ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena prepravy tovaru, ktorá vyplýva zo zvoleného spôsobu dodania objednávky. Výšku nájdete tu.

6. Záručná doba a reklamácia tovaru


1. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, pokiaľ neuvádzame inak. Pri potravinovom sortimente (produkty ako káva, čaj alebo pochutiny) je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace, v prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu doručovateľom, začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od tohto doručovateľa.

3. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@gorila.sk

4. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Adresa pre reklamácie je: Gorila.sk (Reklamácie), Československej armády 3, 036 01 Martin

5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

6. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať alebo odovzdať kópiu účtovného dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorý zároveň slúži ako záručný list alebo záručný list, ak bol vydaný ako aj popísať dôvod reklamácie. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.

7. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

8. Záruka sa vzťahuje na vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

9. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela alebo doručuje osobne na adresu: Gorila.sk (Reklamácie), Československej armády 5800/3, 036 01 Martin.

10. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 48 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho (info@gorila.sk). Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

12. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru.

14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

15. Ak ide o poškodený tovar, ktorý sa nedá opraviť ale vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

16. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná znížená cena. Ak má však predmetný tovar so zníženou cenou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, kupujúcemu pri uplatnení zodpovednosti za túto vadu prislúchajú rovnaké práva ako v prípade kúpy nového nepoužívaného tovaru za pôvodnú nezníženú cenu.

17. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

18. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

19. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť

20. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

21. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

22. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

7. Odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

3. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu /nie ako dobierku/ na adresu Gorila.sk (Reklamácie),Československej armády 3, 036 01 Martin alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“)


1. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).

2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Ako kupujúci môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

9. Zákaznícky servis

1. Zákaznícke emaily prijaté na adrese info@gorila.sk spracuje zákaznícky team predávajúceho čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia. Taktiež je k dispozícii telefónna linka v pracovné dni od 8:00 - 15:30 na čísle 02/4451 2172.

10. Podmienky použitia darčekovej poukážky

1. Darčekovú poukážku je možné uplatniť na nákup tovaru v internetovom obchode www.gorila.sk. do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky.

2. Pri objednaní tovaru sa zadá kód poukážky do kolónky "Kód poukážky" a jej hodnota sa odráta z hodnoty nakúpeného tovaru. Predávajúci overí jej platnosť, po úspešnom overení poukážka uplatnená a deaktivovaná.

3. Každá poukážka je opatrená unikátnym číslom, dátumom ukončenia platnosti, hodnotou a podmienkami použitia.

4. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.

5. Ak je celková suma nákupu vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy. Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku

6. Predávajúci nezodpovedá za stratené, ukradnuté poukážky, alebo unikátne sériová čísla poukážok. Poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek, kto sa pri nákupe tovaru preukáže znalosťou aktívneho unikátneho čísla poukážky.

7. Poukážka nie je cenným papierom. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť

8. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky

9. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru

11. Plamienok


1. Pri objednávke na www.gorila.sk môže kupujúci pred jej potvrdením zvážiť, či nechce celkovú sumu svojej objednávky zaokrúhliť a celým týmto rozdielom prispieť na konto neziskovej organizácie PLAMIENOK. Ak sa tak rozhodne, tento rozdiel pošle predávajúci v plnej výške na konto uvedenej organizácie. Na faktúre kupujúceho bude táto čiastka uvedená ako samostatná položka. Predávajúci upozorňuje, že v prípade, ak kupujúci objednávku zaplatil vopred alebo už prebral a zaplatil (či už pri osobnom odbere alebo na dobierku) a objednávku sa následne rozhodne vrátiť so žiadosťou o vrátenie peňazí, túto čiastku predávajúci nevracia, pretože je už prevedená na konto neziskovej organizácie PLAMIENOK.

12. Zaregistrovanie a vytvorenie účtu

1. Prostredníctvom internetovej stránky www.gorila.sk sa môže používateľ stránky starší ako 16 rokov zaregistrovať (vytvoriť si heslo do svojho účtu), pričom vytvorený účet mu uľahčuje zadávanie ďalších objednávok, poskytuje mu informácie o stave ich vybavovania a tiež mu poskytuje prehľad o všetkých doteraz kúpených tituloch.

13. Elektronický obsah

1. Recyklačný poplatok - V zmysle zákonných ustanovení § 34 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o odpadoch vyplýva povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh, Recyklačný poplatok je uvedený na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či obdobnom doklade o predaji. V prípade, že elektrozariadenia pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov, všetky zákonné povinnosti prechádzajú na Martinus.

2. Elektronické knihy - Pri nákupe elektronických kníh sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh.

14. Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môže užívateľ stránky vybrať, či chce od predávajúceho dostávať pravidelné informácie o novinkách na knižnom trhu (priemerne raz týždenne). Možnosť zasielať newsletter si vie používateľ stránky starší ako 16 rokov zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý mu predávajúci odoslal. Zo zasielania newsletterov sa môže prihlásený používateľ stránky kedykoľvek odhlásiť. Na zadanú e-mailovú adresu bude predávajúci informovať kupujúceho aj o vybavovaní objednávky a o dostupnosti či nedostupnosti titulov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môže predávajúci nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu www.gorila.sk a využívaním používateľského konta. Ak si zákazník neželá e-maily dostávať, je o tom oprávnený upovedomiť predávajúceho e-mailom na info@gorila.sk. alebo na osobne-udaje@gorila.sk

15. Záverečné ustanovenia


1. Tieto VOP a akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.gorila.sk.

2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a akceptácie objednávky), ustanoveniami týchto VOP, a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.Formulár odstúpenia od zmluvy - kliknite pre stiahnutie.