🌸 Majáles knižných zliav 📚

Knihy o správnom práve

Našli sme 1217 titulov

Zákony 2022 II/C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

, Poradca s.r.o. (2022)
Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Mimosporový poriadok, Súdy, Policajný zbor

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy v úplnom znení k 1.1.2022 z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené tučným písmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,08€

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

, Poradca s.r.o. (2022)
Obchodný zákonník, Verejné obstarávanie, Obchodný vestník, Živnostenský zákon Hospodárska súťaž

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,55€

Trestné právo, Policajný zbor

, Poradca s.r.o. (2022)
Trestný zákon, Trestný poriadok, Súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva 2022

Publikácia Trestné právo a policajný zbor obsahuje Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva v úplnom znení po novelách pre rok 2022. Nájdete tu najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,20€
7,27€

Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
17,00€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,00€
29,90€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
65,00€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Marián Vrabko, , C. H. Beck SK (2018)
Všeobecná časť

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€

Zákony 2021 IV - Stavebné zákony a predpisy, kataster, nehnuteľností

, Poradca s.r.o. (2021)
Bytové a nebytové priestory, pozemkové spoločenstvá, štátny fond rozvoja bývania

Titulobsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
5,95€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, , Heuréka (2018)
Osobitná časť

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
18,70€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€

Fotovoltaika

Ralf Haselhuhn, Hel (2011)
Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na...

Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,54€
11,51€

Správne právo hmotné Všeobecná časť

Správne právo hmotné Všeobecná časť

Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,40€

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

, Poradca s.r.o. (2019)
Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

Aktuálne vydanie Ústavy Slovenskej republiky od Vydavateľstva PORADCA obsahuje zmeny zákona o štátnych symboloch po novele účinnej od júna 2019. Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,79€

Čierna stavba

Martin Píry, Eurokódex (2020)
Stavebné právo

Kniha ponúka analýzu postupov pri riešení problematiky nelegálnej stavby a rozoberá proces dodatočného povolenia stavby. Rieši danú problematiku ako z pohľadu stavebného práva, tak aj z pohľadu občianskeho práva, nakoľko jej súčasťou je aj otázka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,80€
16,83€

Pozemky - Stavby - Byty

Ondrej Halama, Ondrej Halama (2019)
návody, vzory, judikatúry, príklady, vysvetlenia

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
32,30€

Novelizovaný Správny poriadok

Novelizovaný Správny poriadok

, Epos (2017)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 71/1967 Zb. z 29. júna 1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,30€

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

Štefan Korec, , Nová Práca (2009)
V tejto knihe poskytujeme základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovoprávnych predpisoch a inštitúciách podľa...

V tejto knihe poskytujeme základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovoprávnych predpisoch a inštitúciách podľa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,90€
9,45€

Správny poriadok

Peter Patásch, , C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
59,00€
50,15€

Zákon o veřejných zakázkách

Komentář nového zákona je reakcí na novou právní úpravu zadávání veřejných zakázek, která je založena na odlišné koncepci zadávání, používá jiné druhy zadávacích řízení, vychází ze směrnic EU... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
36,65€
31,15€

Bydlení a bytová politika

Předkládaná kniha je první ucelenou českou publikací, která je zaměřena na současnou situaci v oblasti bydlení a bytové politiky především v České republice... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,95€
15,26€