Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva C. H. Beck SK

Našli sme 97 titulov

Určovacia žaloba

Je možné jednoznačne konštatovať, že dielo je významným počinom vo vede civilného procesu a jednoznačne zaujme svoje miesto ako kvalitné informačné penzum vo vzťahu k otázkam súvisiacim s kategóriou určovacej žaloby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,60€

Obchodné právo II.

Mojmír Mamojka, C. H. Beck SK (2023)
Obchodné záväzkové vzťahy

Komplexná, moderne spracovaná a praktická učebnica vytvorená autorským kolektívom odborníkov predstavuje dielo, ktoré vďaka jeho praktickému zameraniu využijú nielen študenti právnických fakúlt, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
55,00€
49,50€

Civilné právo procesné

Marek Števček, C. H. Beck SK (2022)
Úvod do civilného procesu a sporové konanie

Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
43,10€

Teória práva

Teória práva

, C. H. Beck SK (2019)

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,90€

Správny súdny poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
159,00€
151,05€

Civilný sporový poriadok

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
134,10€

Civilný mimosporový poriadok

, C. H. Beck SK (2017)
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší...

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
119,00€
107,10€

Zákonník práce. Komentár

Helena Barancová, C. H. Beck SK (2022)
3. vydanie

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
142,00€

Judikatúra vo veciach verejného obstarávania

Publikácia je komplexnou zbierkou judikatúry vo veciach verejného obstarávania, ktorá pokrýva nielen rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky za 12 rokov, ale súčasne aj rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie za 7 rokov. Štatisticky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
39,00€
35,20€

Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
44,90€

Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
61,70€

Zákon o verejnom obstarávaní

, C. H. Beck SK (2019)
Veľké komentáre

Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní obsahuje rozsiahly, komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona, bohatú judikatúru a tiež rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Kolektív odborníkov na verejné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
134,10€

Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva

Predkladané dielo má za cieľ previesť čitateľa celou šírkou právnych problémov, ktoré súvisia so súkromným poistným právom tak, ako k ich riešeniu pristupuje rozhodovacia prax slovenských a českých súdov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,00€
40,79€

Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania

Kniha približuje špecifickú prax jednotlivých druhov bankového financovania. Praktická príručka nadväzuje na knihu Banking & Finance — Všeobecná prax. Venuje sa praxi jednotlivých druhov financovania v slovenskom kontexte, ako je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,00€
30,50€

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve

Predkladaná, prakticky zameraná, monografia v oblasti odporovateľných právnych úkonov je prvá svojho druhu v oblasti konkurzného práva na Slovensku. Zameriava sa na praktické využitie inštitútu odporovateľnosti pri posudzovaní právnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,00€
13,80€

Medzinárodné právo súkromné

Tretie vydanie učebnice medzinárodného práva súkromného ponúka čitateľom možnosť hlbšie preniknúť do problematiky tohto dynamického právneho odvetia. Učebnica je dielom skúseného autorského kolektívu, ktorý reflektuje súčasné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
59,00€
55,20€

Katastrálny zákon

Marián Fečík, C. H. Beck SK (2021)
Komentár

Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu predstavuje komplexné a jedinečné dielo, ktoré obsahuje podrobný, praktický a ucelený výklad ustanovení komentovaného zákona a pre úplnosť obsahuje ako prílohy aj vyhlášku č. 416/2009 Z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
89,00€
82,20€

Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní

Peter Rakovský, C. H. Beck SK (2021)
Právne následky

Publikácia predstavuje autorov pohľad na zásadné povinnosti daňových subjektov, podmienky vyvodzovania zodpovednosti, ako aj rôzne druhy súkromnoprávnych a verejnoprávnych následkov s akcentom na zneužitie práva v oblasti daní.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,00€
16,39€

Nariadenie o insolvenčnom konaní

Ivan Inkrényi, C. H. Beck SK (2020)
Komentár

Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
89,00€
75,70€

Tlačový zákon

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie komentára k tlačovému zákonu umožňuje získať ucelené vedomosti o právach a povinnostiach vydavateľov periodickej tlače, tlačových agentúr, novinárov, alebo napríklad o práve na informácie.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
59,00€
53,50€