Júlová knižná akcia!

Knihy vydavateľstva Wolters Kluwer

Našli sme 1026 titulov

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich použitie zamestnávateľmi je veľmi frekventované aj v súčasnosti. Na aké účely ich možno použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,75€
7,20€

Stratégie rozvoja kritického myslenia

Stratégie rozvoja kritického myslenia

Janka Ferencová, Martina Kosturková, Wolters Kluwer (2019)
Kritické argumentovanie, debatovanie, písanie a organizovanie poznatkov

Cieľ a obsah publikácie reagujú na absenciu podpory rozvoja kritického myslenia človeka – aktéra spoločnosti. Dielo je zostavené na princípe hlbšieho premýšlania prostredníctvom piatich logicky na seba nadväzujúcich celkov – kritické myslenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,10€
13,20€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,05€

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom témy a s praktickými príkladmi, s ktorými sa čitateľ môže... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,70€
14,13€

Didaktika

Didaktika

Ivan Turek, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady;...

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,60€
23,70€

Ústavné právo

Ústavné právo

Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,40€
15,90€

Obchodné právo

Obchodné právo

Kristián Csach, Oľga Ovečková, Wolters Kluwer (2023)
Obchodné záväzky

Tretí diel učebnice Obchodné právo od Oľgy Ovečkovej a Kristiána Csacha je venovaný obchodným záväzkom. Približuje v prvom rade všeobecné inštitúty obchodného záväzkového práva, odlišnosti kontraktačnej praxe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,60€
17,70€

Zákon o výkone trestu odňatia slobody

Zákon o výkone trestu odňatia slobody

Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2017)
Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej...

Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej sa sústavne viac a viac prejavujú prvky restoratívnej justície. Napriek tomu je trest odňatia slobo Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,09€
7,40€

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné

Ján Klučka, Wolters Kluwer (2023)
Všeobecná a osobitná časť

Štvrté,prepracované a doplnené vydanie učebnice Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) predstavuje text, ktorý by mal v prevažnejmiere slúžiť na výučbu na právnických fakultách v Slovenskej republike... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€

Umenie tvoriť zákony

Umenie tvoriť zákony

Boris Balog, Wolters Kluwer (2019)
Schvaľovanie zákonov v SR

Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,85€
6,40€

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Zámerom tvorcov druhého vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,70€
7,70€

Motivácia v edukačnom procese

Motivácia v edukačnom procese

Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
8,90€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Ján Golais, Martin Birnstein, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,95€
11,20€

Praktikum z rímskeho práva

Praktikum z rímskeho práva

Veronika Kleňová, Wolters Kluwer (2017)
Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu...

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,20€
11,88€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k podnikateľskej činnosti potrebujeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,80€

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Branislav Cepek, Wolters Kluwer (2019)
Učebné texty fakulty práva

Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru správneho práva hmotného – všeobecnej časti, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,10€
10,89€

Teória práva

Teória práva

Branislav Fábry, Martin Turčan, Rudolf Kasinec, Wolters Kluwer (2019)
Druhé prepracované vydanie

Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také. Učebnica je členená do sedemnástich kapitol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,70€

Krízový manažment podniku

Krízový manažment podniku

Predložená učebnica zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z krízového manažmentu v Slovenskej republike i v zahraničí. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o podnikoch a ich manažmente, o predmete a funkciách krízového manažmentu a riešení nerovnovážnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,70€
15,03€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Katarína Máziková, Lucia Ondrušová, Martina Mateášová, Wolters Kluwer (2018)
zbierka riešených a neriešených príkladov

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,20€

Štátoveda

Štátoveda

Ľubor Cibulka, Wolters Kluwer (2017)
Učebnica

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,50€