Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy o práve

Našli sme 9248 titulov

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023

, Nová Práca (2023)

Posledná novela Zákonníka práce, bola vykonaná zákonom NR SR č. 309/2023 Z. z. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
14,70€

Dovolání v trestním řízení

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení.... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 20. 5. 2024
28,60€
24,31€

Sloboda prejavu sudcu

Sloboda prejavu sudcu

Ambíciou autorky bolo sústrediť na jednom mieste relevantné východiská, právne názory, rozhodnutia a odporúčania k téme slobody prejavu sudcu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,50€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,05€

Judikatura práva rodiny (druhý doplněk)

Knižní vydání souboru zásadních aktuálních rozhodnutí českých soudů zaměřených na právo rodiny, jak konstatuje iniciátorka projektu a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, v našich krajích prakticky neexistuje..... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
20,35€
17,30€

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
77,44€

Zákony 2024 II/A - Obchodné a občianske právo

, Poradca s.r.o. (2024)
Verejné obstarávanie, Autorské právo, Živnostenské podnikanie, Správne právo

Zákony II časť A obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,80€
8,53€

Dôchodky 2023

Druhé vydanie knihy "DÔCHODKY", aktualizované podľa legislatívy platnej v roku 2023. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
21,90€

Novelizovaný Trestný poriadok

, Epos (2024)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia Trestného poriadku v článku II zákona č. 40/2024 Z.z. nebola ani zďaleka taká kontroverzná ako novelizácia Trestného zákona v článku I, preto Ústavný súd SR... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
7,82€

Aktualizace II/2 / 2024 - Soudní řád správní

, Poradce s.r.o. (2024)
Občanský soudní řád, Zákon o správních poplatcích

Soudní řád správní – Právní úpravy voleb se týkají zákony upravující například soudní přezkum volebních procesů nebo některé souvislosti odměňování členů okrskových volebních komisí, popřípadě využívající volební infrastrukturu ve věcech referenda... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,08€
2,65€

Zákonník práce

Zákonník práce

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€

Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,70€
19,72€

Stavebný zákon 2024

, Poradca s.r.o. (2024)
Územné plánovanie, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

V publikácií Stavebný zákon a územné plánovanie reagujeme na odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. od 1. apríla 2025 a dopĺňame súbor stavebných zákonov v publikácií Zákony IV/2024 o Zákon č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
7,30€

Aktualizace V/1 / 2024 - Vyhláška o přijímacím řízení ke vzdělávání

, Poradce s.r.o. (2024)
Vyhláška, kterou se pro školy provádějí některá ustanovení školského zákona

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,08€
2,65€

Zákon o důchodovém pojištění Komentář

Zákon o důchodovém pojištění Komentář

Autory komentáře k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou současní nebo bývalí pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí nebo České správy sociálního zabezpečení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
74,20€

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2024)
nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v EU

Popri komentároch k trestnoprávnym zákonom, akými sú Trestný zákon a Trestný poriadok, sú v právnej praxi žiaduce komentáre taktiež k zákonom, ktoré síce nie sú dominantné, ale právna úprava v nich obsiahnutá má... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,00€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Martin Píry, Eurokódex (2022)
Veľký komentár

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy fyzických a právnických osôb... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,50€
39,40€

Zákony 2024 II/B - Trestné právo a súdne spory

, Poradca s.r.o. (2024)
Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia, Exekučný poriadok, Priestupky, Správny poriadok

Zákony II časť CB obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia je učená právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom, osobám, ktoré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
8,53€

Trestný zákon, Trestný poriadok 2024

, Poradca s.r.o. (2024)
Trestný poriadok, Zákon o policajnom zbore

Titul prináša úplné znenie Trestného zákona a Trestného poriadku a ďalších zákonov po novele s účinnosťou od 15.3.2024. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené. Doplnená Vyhláška č. 543/2005 Z.z. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€
9,09€

Trestný zákon (účinný od 1.4.2023)

Trestný zákon (účinný od 1.4.2023)

, Poradca s.r.o. (2023)
Trestný zákon a poriadok, Spravovací a kancelársky poriadok, Trestná zodpovednosť, zákon o policajnom zbore, priestupky a register trestov

Titul obsahuje trestné a správne právo po novelách 2023, doplnený Vyhláškou o Spravovacom a kancelárskom poriadku. Nakoľko bola schválená novela Trestného poriadku a zákona o obetiach trestných činov, ktorá nadobúda účinnosť od 1. 4. 2023... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€