Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Trestný poriadok a zákony

Našli sme 136 titulov

Trestné činy poškodzujúce veriteľov

Trestné činy poškodzujúce veriteľov sú najmä také trestné činy, ktorých skutkové podstaty súvisia s právnymi vzťahmi medzi veriteľmi a dlžníkmi, a spravidla sa týkajú podnikateľského prostredia. Spoločným znakom týchto trestných činov, ktoré sa niekedy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,90€

Trestný zákon. Veľký komentár

Jozef Čentéš, Eurokódex (2018)
4. aktualizovane vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
65,00€
51,35€

Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch

Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€

Trestné právo hmotné

Darina Mašľanyová, Aleš Čeněk (2019)
Všeobecná a osobitná

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 3. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,43€
25,62€

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného

Ondrej Laciak, Wolters Kluwer (2019)
Prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,40€
11,53€

Novelizovaný Trestný poriadok

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,80€
6,32€

Novelizovaný Trestný zákon

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,70€
5,30€

Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia

Lucia Kurilovská, Heuréka (2013)
Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z...

Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,00€
10,23€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,80€
12,16€

Opomenutí v trestním právu

Předkládaná monografie je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,10€
16,83€

Zákon o obetiach trestných činov (Jozef Záhora)

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
33,90€
32,21€

Praktikum z trestného práva hmotného (Jozef Záhora a kolektív)

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,20€
14,44€

Trestní odpovědnost v územní samosprávě (Púry)

František Púry, C. H. Beck (2017)
Komentovaná soudní rozhodnutí Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i...

Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,03€
21,42€

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Peter Kerecman)

Peter Kerecman, Katarína Ficová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za...

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€
18,41€

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (Pavol Kádek) [SK]

Pavol Kádek, Wolters Kluwer (2017)
Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov...

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€
13,59€

Alternatívne tresty

, C. H. Beck SK (2018)

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,00€
23,25€

Zákony 2018 II/B

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súdne spory, Trestné právo, Správne právo, Ústava, Antidiskriminačný zákon, Notársky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,00€
5,58€

Trestný čin podvodu (Peter Šamko) [SK]

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,10€
16,25€

Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám

Problematika trestnoprávnych sankcií predstavuje jednu z kľúčových tém trestného práva. Pojem trestný čin spoločne s pojmom sankcia predstavujú nosné piliere trestného práva, od ktorých sa odvíja aj väčšina trestnoprávnych inštitútov a ku ktorým smeruje.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,95€
15,15€

Zákon o výkone väzby (Marcela Tittlová)

Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2017)
Komentár

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone väzby reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,30€
24,04€