Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy autora Jozef Záhora

Našli sme 41 titulov

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,05€

Praktikum z trestného práva hmotného

Praktikum z trestného práva hmotného

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,01€

Trestné právo hmotné II

Učebnica Trestné právo hmotné II. - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného I. - všeobecnú časť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
36,30€
32,67€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák, Wolters Kluwer (2021)
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,70€
29,43€

Trestné právo hmotné I

Trestné právo hmotné I

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,70€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,70€

Zákon o ochrane svedka

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,05€
6,60€

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach - prečítaná (bazár kníh)

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,38€
6,81€

Zákon o ochrane svedka - prečítaná (bazár kníh)

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,05€
5,23€

Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní

Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,00€
18,89€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Ivan Šimovček, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2016)
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme...

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,10€
22,60€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,10€

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumen Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,90€
11,50€

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Národná rada SR po niekoľkoročnom legislatívnom procese schválila zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zaisťovanie majetku v zmysle tohto zákona sa realizuje dvoma spôsobmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,80€
17,89€

Zákon o obetiach trestných činov

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,65€
15,30€

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii - prečítaná (bazár kníh)

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. V záujme vzájomného uznávania trestných rozsudkov medzi členskými štátmi sa na zasadaní Rady Európskej únie v Cardiffe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,70€
8,26€

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach - prečítaná (bazár kníh)

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumen Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
7,65€

Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní - prečítaná (bazár kníh)

Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€
12,65€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,60€
20,70€

Praktikum z trestného práva procesného

Vysokoškolská učebnica „Praktikum z trestného práva procesného" je určená pre študentov vysokých škôl študujúcich predmet trestné právo procesné. Vecne nadväzuje najmä na učebnice a na základné predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,50€
21,38€