📚 Horúce knižné zľavy

Wolters Kluwer (Iura Edition)

Našli sme 457 titulov

Trestný čin podvodu

Trestný čin podvodu

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,10€

Knihovní zákon

„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé vět? Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,16€
12,50€

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,64€
4,32€

Školská mediácia

Školská mediácia

Dušana Bieleszová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych...

Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,96€

Podniková diagnostika

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako...

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,49€
6,04€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,35€
4,05€

Globálne zdroje

Globálne zdroje

Peter Staněk, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či...

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,90€

Občiansky súdny poriadok

Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny...

Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,08€
8,44€

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Vladimír Gonda, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou...

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,75€

Manažment II – ľudia v organizácii a orgnizačná kultúra

Mária Seková, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Cieľom druhej časti trilógie učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť...

Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov; priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,00€
12,09€

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Eva Babiaková, Jeannette Haidinová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre...

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
24,50€
22,79€

Marketing

Marketing

Jaroslav Kita, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná...

Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,90€

Procesný manažment

Zuzana Závadská, Veronika Korenková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je...

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,56€

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie...

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,50€
8,84€

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,60€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,90€
15,10€

Medzinárodný finančný manažment

Anna Polednáková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M.: Medzinárodný...

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,09€
2,90€

Osobní přeprava

Publikace je určena širokému okruhu zájemců o problematiku osobní přepravy, a to jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků. Užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,83€
15,65€

Európska únia alebo Federácia národných štátov?

Jozef Mihalik, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej...

V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,93€
3,65€

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Peter Kerecman, Katarína Ficová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za...

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,80€
18,41€