📚 Júnový výpredaj kníh

Wolters Kluwer (Iura Edition)

Našli sme 462 titulov

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,50€
15,75€

Trestný čin podvodu

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,80€
16,92€

Občiansky súdny poriadok

, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny...

Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,08€
8,44€

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,50€
18,45€

Knihovní zákon

„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé vět? Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,81€
13,33€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,32€

Trestné právo hmotné II.

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
36,30€
32,67€

Procesný manažment

Zuzana Závadská, Veronika Korenková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je...

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,00€
9,00€

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,64€
4,18€

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Eva Babiaková, Jeannette Haidinová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre...

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
26,90€
24,21€

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie...

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
9,45€

Nákup a predaj

Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov,...

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,10€
13,59€

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Peter Kerecman, Katarína Ficová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za...

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,80€
19,62€

Judikatúra vo veciach sociálnych 2

Elena Závadská, Katarína Kokodičová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je...

„Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,00€
16,20€

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Tatiana Mičudová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom...

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,00€
10,80€

Európska únia alebo Federácia národných štátov?

Jozef Mihalik, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej...

V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,30€
3,87€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ

Zuzana Šidlová, Jana Škvarková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom...

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,90€
9,81€

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej...

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
22,00€
19,80€

Ako financovať malé a stredné podniky

Monika Sobeková Majková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti...

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných a alternatívnych finančných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,00€
10,80€

Medzinárodný finančný manažment

Anna Polednáková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M.: Medzinárodný...

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,30€
2,07€