Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Všeobecne

Našli sme 136 titulov

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015/Statistic... [SK]

VEDA (2015)
V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických...

V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácií o Slovensku zo všetkých oblastí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
60,00€
55,80€

Cisár je nahý (Justová M.)

Martina Justová, Oto Németh (2005)
Názov knihy, pochádza z rozprávky H.CH.Andersena, kde podvodníci ušili cisárovyi sazy z neviditeľnej látky a všetci...

Názov knihy, pochádza z rozprávky H.CH.Andersena, kde podvodníci ušili cisárovyi sazy z neviditeľnej látky a všetci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,65€
4,32€

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017/Statistical Yearbook of the Slovak

VEDA (2017)

Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
60,01€
55,81€

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. vyd. (Tatiana Mičudová)

Tatiana Mičudová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom...

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,90€
10,14€

Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov

Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacich odvetví práva. Autori sa vo svojich príspevkoch venujú aktuálnym problémom spojených s výkonom závislej práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,05€
13,07€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku

Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
10,23€

Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti (Peter Ondrejkovi

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,70€
8,09€

Aktualizácia III/3 2012

Zákon o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení, o starobnom dôchodkovom sporení, Upozornenie na zmenu Zákonníka práce, o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,60€
3,35€

Ekosociálne prístupy v sociálnej práci (Jana Levická a kolektív)

Jana Levická, , Oliva (2012)
Je oceňujúce, že autorky monografie si za predmet spracovania zvolili práve Ekosociálne prístupy v kontextoch sociálnej...

Je oceňujúce, že autorky monografie si za predmet spracovania zvolili práve Ekosociálne prístupy v kontextoch sociálnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
13,00€
12,09€

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016 + CD

VEDA (2016)
Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016 + CD Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií...

Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj medzinárodné porovnanie vybraných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
60,00€
55,80€

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie...

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,50€
8,84€

Penzijní teorie a politika [CZ]

C. H. Beck (2016)
Starobní důchody představují největší sociální program v zemích OECD a EU, co do rozsahu a objemu vynaložených financí....

Starobní důchody představují největší sociální program v zemích OECD a EU, co do rozsahu a objemu vynaložených financí. Tvoří největší část veřejných výdajů. V důsledku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,05€
20,95€

Sociální práva (Jan Wintr; Marek Antoš) [CZ]

Jan Wintr, Marek Antoš, Leges (2012)
Sborník je sestaven z příspěvků, které se zabývají sociálními právy a jejich místem v ústavním a mezinárodním právu a...

Sborník je sestaven z příspěvků, které se zabývají sociálními právy a jejich místem v ústavním a mezinárodním právu a rozhodováním ústavních soudů o nich.,, Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,75€
10,93€

Právo sociálneho zabezpečenia (všeobecná časť) (Zuzana Macková)

Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,00€
12,09€

Právo sociálního zabezpečení v rámci EU

Cílem této publikace je, aby její čtenáři zvládli a pochopili základy fungování a teorii Evropského práva sociálního zabezpečení a jeho právních norem, jak na principu subsidiarity, tak na principu proporcionality.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,76€
10,42€

Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,15€
13,16€

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.

Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na med Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
10,23€

Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku

Zborník z konferencie. (2007) Je rozdelený do piatich kapitol 1. Teoreticko-metodologické aspekty exklúzie. 2. Nástroje na elimináciu a zmiernenie sociálneho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,70€
7,16€

Gerontagogika (Dana Benešová) [CZ]

Dana Benešová, Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky...

Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky celosvětovému trendu stárnutí populace, který odkrývá celou řadu nezodpovězených otázek a nových odborných témat. Jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,10€
9,39€

Právo sociálneho zabezpečenia - Osobitná časť (Zuzana Macková)

Zuzana Macková, Heuréka (2012)
Osobitná časť (Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi)

Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,00€
22,32€