Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Helena Barancová

Našli sme 40 titulov

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,70€
33,29€

Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,26€
16,00€

Zákonník práce. Komentár

Helena Barancová, C. H. Beck SK (2022)
3. vydanie

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
142,00€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
21,45€
15,70€

Sloboda viery a náboženstva

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,00€
17,00€

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Helena Barancová, Andrea Olšovská, , Aleš Čeněk (2013)
V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi...

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,30€

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,54€
16,30€

Európske pracovné právo

Helena Barancová, Sprint dva (2011)
flexibilita a bezpečnosť pre 21.storočie

Už od roku 2004 je právo Európskej únie aj našim právom, ktoré Slovenská republika spoluvytvára s ďalšími štátmi Európskej únie. Aj keď od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie uplynulo už viac rokov, nie málo tých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,00€
27,40€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,00€
24,80€

Vysielanie zamestnancov

Vysielanie zamestnancov

Predmetom monografie česko - slovenského tímu sú aktuálne právne problémy, s ktorými sú konfrontovaní českí aj slovenskí podnikatelia v prípadoch, ak dočasne vyšlú svojich zamestnancov do iného členského štátu Európskej únie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku

Otázky medzigeneračnej solidarity sú veľmi aktuálne najmä v súvislosti s problémom potreby zamestnávania starších osôb. Na jednej strane stále nepriaznivý demografický vývoj vyvolá v najbližšej budúcnosti potrebu širšieho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,45€
12,60€

Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,70€

Pracovný pomer a poistný systém

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
16,70€

Zákonník práce

Helena Barancová, , C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
129,00€
116,10€

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Helena Barancová, Ľubica Dilongová, Aleš Čeněk (2014)
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a...

Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,96€

Teoretické problémy pracovného práva

Helena Barancová, Aleš Čeněk (2014)
Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov...

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,30€
19,30€

Európske pracovné právo

Európske pracovné právo

Helena Barancová, Sprint dva (2016)
Flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie

Predkladaná kniha predstavuje Európske pracovné právo v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,55€

Zákonník práce

Zákonník práce

Helena Barancová, C. H. Beck (2015)
Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc....

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
95,00€

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Helena Barancová, Sprint dva (2010)
Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských...

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,33€