🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Helena Barancová

Našli sme 36 titulov

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,05€

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Helena Barancová, Andrea Olšovská, , Aleš Čeněk (2013)
V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi...

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,54€
15,38€

Sloboda viery a náboženstva

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,67€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
31,00€
28,83€

Pracovný pomer a poistný systém

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,00€
17,67€

Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,30€

Zákonník práce

Zákonník práce

Helena Barancová, , C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
129,00€

Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,26€
16,98€

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Helena Barancová, Ľubica Dilongová, Aleš Čeněk (2014)
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a...

Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,33€
17,75€

Teoretické problémy pracovného práva

Helena Barancová, Aleš Čeněk (2014)
Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov...

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,03€
21,30€

Pracovné právo

Pracovné právo

"Slovenská republika patrí už od 1. mája 2004 do širokej rodiny štátov Európskej únie. Vnútorný normatívny systém pracovného práva SR by postrádal črtu komplexnosti, keby ho spolu nevytváral aj systém európskeho a medzinárodného práva..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,32€

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Helena Barancová, Sprint dva (2010)
Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských...

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Európske pracovné právo

Európske pracovné právo

Helena Barancová, Sprint dva (2016)
Flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie

Predkladaná kniha predstavuje Európske pracovné právo v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,55€

Zákonník práce

Zákonník práce

Helena Barancová, C. H. Beck (2015)
Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc....

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
95,00€

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,33€

Slovenské a európske pracovné právo

Slovenské a európske pracovné právo

Helena Barancová, Poradca podnikateľa (2004)
Slovenská a česká judikatúra - Judikatúra európskych súdov

Predkladaná monografia čitateľovi ponúka európsku a medzinárodnú dimenziu pracovného práva, t. j. pracovné právo v celosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,64€

Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou

Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou

Helena Barancová, Sprint dva (2014)
Diskriminácia zamestnancov na pracovisku sa veľmi ťažko odhaľuje. Zamestnanec, voči ktorému smeruje diskriminácia, sa...

Diskriminácia zamestnancov na pracovisku sa veľmi ťažko odhaľuje. Zamestnanec, voči ktorému smeruje diskriminácia, sa nepovažuje za dostatočne silného partnera... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,70€

Pracovné právo

Pracovné právo

Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi poznatkami s odvetvia pracovného práva, ako aj s problematikou spojenou s uplatňovaním zákonníka práce v aplikačnej praxi. Vychádza z najnovších poznatkov súčasnej vedy domácej i zahraničnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,60€