Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Sprint dva

Našli sme 78 titulov

Informatika

Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,81€

Mikroekonómia (Alexandra Veselková)

Mikroekonómia (Alexandra Veselková)

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€

Financie podnikateľskej sféry

Financie podnikateľskej sféry

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,52€

Manažment (Miroslav Majtán) [SK]

Manažment (Miroslav Majtán) [SK]

Miroslav Majtán, , Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v...

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,20€

Európska únia (Ľudmila Lipková) [SK]

Európska únia (Ľudmila Lipková) [SK]

Ľudmila Lipková, Sprint dva (2011)
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý...

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,50€

Podnik a podnikanie (Majdúchova, Helena; Neumannová, Anna) [SK]

Podnik a podnikanie (Majdúchova, Helena; Neumannová, Anna) [SK]

Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Sprint dva (2014)
V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť...

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,70€

Strategický manažment (Štefan Slávik) [SK]

Strategický manažment (Štefan Slávik) [SK]

Štefan Slávik, Sprint dva (2013)
Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti...

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,50€

Finančno-ekonomická analýza podniku (Karol Zalai)

Finančno-ekonomická analýza podniku (Karol Zalai)

Karol Zalai, Sprint dva (2016)
9. prepracované a rozšírené vydanie Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných...

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,40€

Strategický marketing (Dagmar Lesáková) [SK]

Dagmar Lesáková, Sprint dva (2014)
Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny...

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,10€
14,97€

Politika hospodárskej súťaže (Mária Tokárová)

Politika hospodárskej súťaže (Mária Tokárová)

Publikácia si kladie za cieľ prezentovať logicko-historický ako i komparatívno-dynamický prístup k analýze efektívnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,10€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
31,00€
28,83€

Odbytová stratégia

Odbytová stratégia

Publikácia obsahuje všetky podstatné súvislosti stratégie odbytu – (predaja), v podmienkach trhovej ekonomiky. Analyzuje kľúčové vzťahy oblasti trhu, sleduje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,90€

Úvod do výskumu trhu

Úvod do výskumu trhu

Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,70€

Organizovanie

Organizovanie

Elena Thomasová, Sprint dva (2012)
Teória a prax organizovania podniku

Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€

Slovník znalostnej ekonomiky (Rudolf Sivák a kol.)

Slovník znalostnej ekonomiky (Rudolf Sivák a kol.)

Výkladový slovník znalostnej ekonomiky obsahuje aj anglické a nemecké ekvivalenty ekonomických pojmov používané v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,00€

Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia (Helena Strážovská)

Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia (Helena Strážovská)

Slovenské vrcholové riadiace orgány sa usilujú o dosiahnutie ekonomických parametrov vytýčených Európskou komisiou pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,30€

Spotrebiteľské správanie (Kornélia Richterová) [SK]

Kornélia Richterová, Dagmar Klepochová, Janka Kopaničová, Štefan Žák, Sprint dva (2015)
Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny,...

Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,90€
14,79€

Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve... (Rudolf Sivák)

Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč, Sprint dva (2015)
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja...

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,65€
12,90€

Medzinárodné obchodné financovanie (Eva Jančíková) [SK]

Medzinárodné obchodné financovanie (Eva Jančíková) [SK]

Eva Jančíková, Sprint dva (2014)
Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto...

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,60€

Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch

Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch

Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný tlak zo strany zamestnávateľov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,87€