📚 Veľký knižný výpredaj

Sprint dva

Našli sme 84 titulov

Informatika

Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
13,94€

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
31,50€

Strategický marketing

Dagmar Lesáková, Sprint dva (2014)
Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny...

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,10€
14,49€

Investovanie na finančných trhoch

Problematika finančných trhov má veľmi široký záber a hĺbku s veľkým množstvom teoretických i praktických problémov a ich riešení. Sme si vedomí toho, že táto publikácia, napriek svojmu širšiemu záberu, nemôže obsiahnuť všetky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,90€
25,11€

Manažment

Manažment

Miroslav Majtán, , Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v...

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,20€

Strategický manažment

Štefan Slávik, Sprint dva (2013)
Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti...

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,00€
15,58€

Politika hospodárskej súťaže

Politika hospodárskej súťaže

Publikácia si kladie za cieľ prezentovať logicko-historický ako i komparatívno-dynamický prístup k analýze efektívnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,10€

Európsky marketing

Európsky marketing

Hlavným obsahom predloženej monografie je priblížiť formovanie a obsah európskeho marketingu ako koncepcie analýzy a štúdia heterogénneho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,50€

Sloboda viery a náboženstva

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,00€
17,10€

Medzinárodné obchodné financovanie

Medzinárodné obchodné financovanie

Eva Jančíková, Sprint dva (2014)
Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto...

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,60€

Medzinárodné podnikanie

Medzinárodné podnikanie

Predkladané šieste vydanie učebnice Medzinárodné podnikanie je prirodzeným vyvrcholením dlhoročných výchovno-vzdelávacích i vedeckých aktivít kolektívu Katedry medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
31,00€
27,90€

Európske pracovné právo

Helena Barancová, Sprint dva (2011)
flexibilita a bezpečnosť pre 21.storočie

Už od roku 2004 je právo Európskej únie aj našim právom, ktoré Slovenská republika spoluvytvára s ďalšími štátmi Európskej únie. Aj keď od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie uplynulo už viac rokov, nie málo tých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
31,00€
27,90€

Manažment výroby

Manažment výroby

Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,40€

Hospodárska politika

Hospodárska politika

Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,20€

Mikroekonómia

Mikroekonómia

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,30€

Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska

Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska

Publikácia, ktorá sa Vám dostáva do rúk je prierezom histórie vzniku spoločnej európskej meny, súčasnosti a možných perspektív budúceho smerovania hospodárskej a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,72€

Vademékum podnikateľskej etiky

Autorka predkladá druhé vydanie tejto úspešnej publikácie. Cieľom monografie je poskytnúť návod, postupy a odporúčania, ako implementovať podnikateľskú etiku do organizácie a učiniť z nej systematickú súčasť riadenia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,70€
14,92€

Financie podnikateľskej sféry

Financie podnikateľskej sféry

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,52€

Logistika

Logistika

Logistika sa v súčasnosti stáva významným kvalitatívnym, tiež kvantitatívnym faktorom rozvoja nielen v oblasti makro, ale aj mikroekonomiky. Je predovšetkým nástrojom na dosahovanie pozitívnych zmien a efektívnosti v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,37€