📚 Knižná akcia každý mesiac

Typi Universitatis Tyrnaviensis

Našli sme 92 titulov

Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II

Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II

Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2020)
od najstarších čias do roku 1848

Predložený učebný text Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. (od najstarších čias do roku 1848) obsahom aj systematikou vychádza z prvého zväzku reprezentatívnej edície prameňov práva s názvom Pramene práva na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,67€
12,03€

Personalistické metafyziky

Ján Letz, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2006)
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy

Čo máme rozumieť pod personalistickou filozofiou? Aké má a aké má mať postavenie v dnešnom filozofickom myslení? Je dnes ešte aktuálna?... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,60€
7,42€

Novotomistické metafyziky

Ján Letz, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II

Ak čitateľ siahne po tejto knihe, stretne sa s pozoruhodným i v európskej literatúre ojedinelým dielom, v ktorom je komplexne prezentovaná novotomistická filozofia 20. storočia s výhľadom do budúcnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,62€
7,43€

Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť / Social function of law and growing wealth inequality

Predkladaná publikácia obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa na túto tému konala 28. a 29.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,75€
17,81€

Koncept inkluzívnej edukácie

Predkladané dielo je zaujímavým zoskupením výsledkov bádaní siedmich doktorandov Katedry pedagogických štúdií v rokoch 2009 až 2015 a vhodne dopĺňa doterajšiu sériu publikácií z oblasti inkluzívnej edukácie. Publikácia poukazuje na ko Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,75€
12,38€

Filozofia jazyka medzi logikou a psychológiou

Kniha je určená všetkým záujemcom o poznávanie jazyka z logickej a psychologickej perspektívy. Prvá kapitola obsahuje predovšetkým základné terminologické vysvetlenia a úvodné ilustrácie psychologickej a kriticko-filozofickej reflexie o význame... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,70€
8,26€

Pred portrétom

Ingrid, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2020)
Úvahy o obsahoch, významoch, funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku

Predložená publikácia nie je v našich končinách celkom bežným pojednaním o portrétnom žánri v ranom novoveku. Jej ambíciou nie je pozerať sa na portrét cez optiku pomyselných súradníc „doba – dielo – umelci – objednávatelia“... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
17,00€

Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity

Používanie akademických insígnií a vykonávanie slávnostných obradov sa už od stredoveku spája s európskym univerzitným prostredním. Aj Trnavská univerzita v Trnave v duchu historických tradícii svojej predchodkyne - starobylej Trnavskej univerzity... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
14,30€

Symbolizmus ako princíp videnia

Eva Maliti, Typi Universitatis Tyrnaviensis
Kapitoly z ruskej literatúry a kultúry 20. storočia Vedecká monografia Evy Maliti je venovaná teórii a umeleckej praxi...

Vedecká monografia Evy Maliti je venovaná teórií a umeleckej praxi symbolizmu v ruskej literatúre a kultúre 20. storočia. Symbolizmus sa chápe v zhode... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,00€
8,10€

Prednášky zo štylistiky slovenčiny

Tieto prednášky zo štylistiky sú určené predovšetkým pre študentky a študentov slovakistiky. Koncepčne sa odvíjajú z Mikovej teórie štýlu, zakladajúcej sa na výrazovej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,70€

Kontúry slovenskej onymie

Náuka o vlastných menách je jazykovedná disciplína, ktorá má v jazykovede relatívne samostatné postavenie, predovšetkým vzhľadom na svoj špecifický obsah, prejavujúci sa výrazne aj na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,50€
18,52€

Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva

Vzniku a pôsobeniu tohto vinohradníckeho družstva sa v slovenskej historiografii doposiaľ nevenovala náležitá pozornosť. Táto monografia sa preto primárne zaoberá vznikom Slovenského vinohradníckeho družstva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,20€
16,34€

Hodnoty, vzťahy a škola

Kniha má viac vrstiev. Obracia sa jednak na vedecky náročného a v problematike školstva zorientovaného akademika, jednak na čitateľa – praktika spomedzi učiteľov, riaditeľov škôl a reprezentantov inštitúcií, ktoré majú čo do činenia s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,25€
20,19€

Praktikum zo svetových dejín štátu a práva

Praktikum zo svetových dejín štátu a práva

Praktikum je zbierkou vybraných prameňov, resp. vybraných častí prameňov k svetovým dejinám štátu a práva. Nejde však o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€

Bezchordáty

Viera Peterková, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2016)
zoológia a ekológia

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných programov so zameraním na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Pramene práva na území Slovenska I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate...

Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,94€
12,55€

Príklady z pracovného práva a pracovnoprávna judikatúra

Praktická študijná príručka pre študentov práva zahŕňa oblasti: pracovnoprávne vzťahy a ich účastníci, základné zásady pracovného práva a zákaz diskriminácie, právne skutočnosti, pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
8,55€

Európske pedagogické myslenie I.

Blanka Kudláčová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2010)
V globalizovanom svete prichádza k vzájomnému kontaktu ľudí z jednotlivých národov, kultúr a v rámci toho často aj ku...

V globalizovanom svete prichádza k vzájomnému kontaktu ľudí z jednotlivých národov, kultúr a v rámci toho často aj ku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,55€
7,39€

Interpretácia umeleckého textu

S cieľom obrátiť pozornosť naspäť k textu ako tematizácii ľudského životného sveta, ako k obrazu tohto sveta, sme pripravili vysokoškolskú učebnicu, ktorá sa usiluje reflektovať zakladajúce funkcie jazyka a zakladajúce parametre ľudskej komunikácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,67€
6,34€