👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

SPRINT

Našli sme 40 titulov

Celostní management

Pilíře kompetence v řízení Celostně zpracované množství poznatků o managemente: - kořeny, vznik, vývoj a předmět... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,21€
20,66€

Analýza finančných trhov

Analýza finančných trhov

Druhé vydanie učebnice Analýza finančných trhov, ktoré sa dostáva čitateľom do rúk, je rozšírené o štyri nové kapitoly, a prepracované z hľadiska novej zákonnej úpravy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,74€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Podnik, ako základný prvok hospodárskeho systému, predstavuje v trhovom hospodárstve aktívne hospodárske centrum, ktoré dlhodobo a s určitým rizikom, cieľavedome vyrába výrobky alebo poskytuje služby na krytie potrieb spoločnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,92€

Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku

Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku

Internacionalizácia podniku. Teoretické základy. Faktory, motívy a ciele Rozhodovanie pre alebo proti internacionalizácii podniku – analýzy východiskovej situácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,09€

Finančné plánovanie podniku

Finančné plánovanie podniku

Jozef Kráľovič, SPRINT (2010)
Cieľavedomá práca je dôležitou podmienkou existencie a prosperity podnikateľských subjektov. Užitočným pomocným prostriedkom...

Cieľavedomá práca je dôležitou podmienkou existencie a prosperity podnikateľských subjektov. Užitočným pomocným prostriedkom na to je vypracovanie podnikového plánu a jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,15€

Obchodné rokovania v angličtine

Obchodné rokovania v angličtine

Marta Grossmanová, SPRINT (2010)
The textbook BUSINESS NEGOTIATIONS IN ENGLISH consists of three parts. The first part deals with the general principles of...

The textbook BUSINESS NEGOTIATIONS IN ENGLISH consists of three parts. The first part deals with the general principles of communication, namely the talk, the discussion and the negotiation... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,61€

🍎 Vypredané
5,92€

Pracovné právo

Pracovné právo

"Slovenská republika patrí už od 1. mája 2004 do širokej rodiny štátov Európskej únie. Vnútorný normatívny systém pracovného práva SR by postrádal črtu komplexnosti, keby ho spolu nevytváral aj systém európskeho a medzinárodného práva..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,32€

Manažment

Manažment

Miroslav Majtán, , SPRINT (2008)
Štvrté vydanie

Publikácia je adresovaná poslucháčom vysokých škôl, ale užitočné poznatky môže poskytnúť aj manažérom z podnikateľskej sféry, neziskových organizácií a orgánov štátnej správy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,27€

Protimonopolná politika

Protimonopolná politika

Mária Tokárová, SPRINT (2008)
Druhé vydanie

"Predstavy o dokonalosti konkurencie, príčinách jej zlyhaní ako i o možnostiach ich revidovania prostredníctvom zámernej politiky hospodárskej súťaže konzistentnej s celkovým hospodársko-politickým rámcom..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,90€

Nákladový controlling

Nákladový controlling

Zostava kolektívu autorov vysokoškolskej učebnice Nákladový controlling, na základe svojich dlhoročných skúseností v teórii ale i v praxi, sa snaží sprostredkovať široký potenciál predkladaných poznatkov zaujímavou a atraktívnou formou Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,09€

Cenové rozhodovanie

Cenové rozhodovanie

Milan Rajňák, , SPRINT (2007)
Trhové hospodárstvo vytvára vysoké nároky a zložité podmienky pri presadzovaní podnikateľských subjektov. Do popredia sa...

Trhové hospodárstvo vytvára vysoké nároky a zložité podmienky pri presadzovaní podnikateľských subjektov. Do popredia sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,58€

Strategický marketing

Strategický marketing

Publikácia je určená študentom vysokých škôl, účastníkom kurzov ďalšieho vzdelávania, personalistom, všetkým manažérom a podnikateľom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,88€

Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov

Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov

Mikuláš Sabo, SPRINT (2011)
Obchodnému právu prislúcha v Slovenskej republike významná úloha pri rozvoji sociálne a ekologicky zameraného trhového...

Obchodnému právu prislúcha v Slovenskej republike významná úloha pri rozvoji sociálne a ekologicky zameraného trhového hospodárstva. Znalosť obchodného práva, živnostenských predpisov, konkurzného práva, práv spojených s duševným vlas Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,92€

Finančno-ekonomická analýza podniku

Finančno-ekonomická analýza podniku

Karol Zalai, , SPRINT (2008)
Šieste rozšírené vydanie

"Dynamika ekonomického vývoja Slovenska sa prejavuje i záujmom o publikáciu pojednávajúcu o obsahu a metódach finančno-ekonomickej analýzy podniku..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,74€

Zákonník práce - Komentár

Zákonník práce - Komentár

Helena Barancová, SPRINT (2007)
Piate vydanie

Legislatívny vývoj pracovného práva sa v Slovenskej republike, ale ani v Európskej únii nezastavil a existujúcu pracovnoprávnu úpravu v SR významným spôsobom ovplyvnila aj posledná novela Zákonníka práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,00€

Protimonopolná politika

Protimonopolná politika

Dokonalá konkurencia a monopol ako perfektné opozitá tohto ideálu sú prítomné už i v liberálnej tradícii klasickej ekonómie 19. storočia. Sú však zároveň jednou z najkritickejších slabín marginálneho konceptu neoklasickej mikroekonómie tohto obdobia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,84€

Strategický manažment

Strategický manažment

Súčasný podnik sa nachádza uprostred zložitého a premenlivého podnikateľského prostredia. Orientácia v nestabilných podmienkach, nájdenie správneho smeru a výber vhodnej cesty k budúcim cieľom patria medzi kľúčové úlohy podnikového manažmentu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,24€

Základy verejných financií

Základy verejných financií

"Publikácia sa venuje základným otázkam fungovania systému verejných financií v demokratickej a na trh orientovanej ekonomike..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,62€

Rendezvous s ekonómiou

Rendezvous s ekonómiou

Drahoš Šíbl, SPRINT (1995)
Ekonómia pre každú príležitosť

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,99€