Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia

Poradca s.r.o. (2023) • Séria Zákony 2023 • Edícia Zákony

🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
9,20€

📚Prečítaná za 5,52€ (Zľava 40%) Zobraziť v bazári kníh

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch, Správny súdny poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok,...Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.

Skutkové podstaty trestných činov sú systematicky zaradené do dvanástich hláv osobitnej časti trestného zákona podľa významu chráneného záujmu alebo špeciálnej ochrany spoločenských vzťahov. Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z.

Súdny spor je najznámejší proces, v ktorom sa rieši právny spor. Zvyčajne zahŕňa jednotlivca alebo skupinu (napr. obchodný podnik), ktorá podniká. Hlavnými zákonmi pre túto oblasť sú Civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok a ďalšie, ktoré sú obsahom tejto publikácie. Od roku 2023 dochádza v týchto právnych predpisoch k podstatným zmenám, ktoré sú vyznačené tučným písmom.

Civilný proces (1.kapitola)
ZÁKON č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
ZÁKON č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
ZÁKON č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
ZÁKON č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
VYHLÁŠKA č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
ZÁKON č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
ZÁKON č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
VYHLÁŠKA č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
ZÁKON č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Exekučný poriadok (2. kapitola)
ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) ZNENIE PLATNÉ K 31. 3. 2017
ZÁKON č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
VYHLÁŠKA č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
NARIADENIE vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
ZÁKON č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní

Trestné právo (3. kapitola)
ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
ZÁKON č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov
ZÁKON č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka
ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
ZÁKON č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
ZÁKON č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
ZÁKON č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
VYHLÁŠKA č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
VYHLÁŠKA č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
VYHLÁŠKA č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Správne právo (4. kapitola)
ZÁKON č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
ZÁKON č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
ZÁKON č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
ZÁKON č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2023 ISBN: 9788081622397 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 1080 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách