Nový mesiac = nová 📚 akcia

Jaroslav Krajčo

Našli sme 9 titulov

Exekučný poriadok - Komentár

Publikácia obsahuje výpovedné časti dôvodových správ, komentár k jednotlivým ustanoveniam Exekučného poriadku, právne vety z judikatúry súdov, a to podľa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
44,00€
39,60€

Exekučný zákon v aplikačnej praxi

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2017)
Komentár Podľa stavu k 1. 7. 2017

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
74,00€
66,61€

Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

Jaroslav Krajčo, , Eurounion (2006)
Komentár + Súvisiace predpisy

Občiansky súdny poriadok sa skladá z dvoch dielov. Prvý diel – Komentár – obsahuje dôvodové správy, vysvetlivky k jednotlivým paragrafom a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
59,75€
53,78€

Občiansky zákonník pre prax

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2015)
3 zväzky Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej...

Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
169,00€
152,10€

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2011)
Komentár

Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
49,50€

Súdne doručovanie od 1.7.2016 – Sporový poriadok

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2016)
Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo...

Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo upravil doručovanie písomností v súdnom konaní, a to v snahe pozitívne ovplyvniť rýchlosť súdneho konania... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,00€
13,50€

Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2016)
Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen...

Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
55,00€
49,50€

Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2018)
2 zväzky

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok Judikatúra. Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2016 sa stali tri... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
69,00€
62,10€

Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

Jaroslav Krajčo, Daniela Sučanská, Agnesa Čierna, Ondrej Krajčo, Eurounion (2010)
Publikácia "Občiansky súdny poriadok - Komentár" obsahuje spracovanie komentára kolektívom autorov pozostávajúcich z...

Publikácia "Občiansky súdny poriadok - Komentár" obsahuje spracovanie komentára kolektívom autorov pozostávajúcich z právnikov z aplikačnej praxe, a to najmä sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky. Publikácia okrem základných teoretických poznatkov Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,00€