Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Eurounion

Našli sme 66 titulov

Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstaven... (Peter Strapáč)

Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,90€
12,93€

Exekučný zákon v aplikačnej praxi (Jaroslav Krajčo)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2017)
Komentár Podľa stavu k 1. 7. 2017

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
74,00€
68,82€

Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

Jaroslav Krajčo, , Eurounion (2006)
Komentár + Súvisiace predpisy

Občiansky súdny poriadok sa skladá z dvoch dielov. Prvý diel – Komentár – obsahuje dôvodové správy, vysvetlivky k jednotlivým paragrafom a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
59,75€
55,57€

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2015)
3 zväzky Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej...

Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
169,00€

Moja obľúbená kniha o mačičke [SK]

Eurounion (2007)
Nádherne ilustrovaná kniha s krásnymi obrázkami domácich zvieratiek.

Nádherne ilustrovaná kniha s krásnymi obrázkami domácich zvieratiek. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,30€
4,00€

Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2018)
2 zväzky

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok Judikatúra. Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2016 sa stali tri... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
64,17€

Medzinárodné ekonomické právo (Daniela Nováčková; P. Milošovičová) [SK]

Daniela Nováčková, P. Milošovičová, Eurounion (2011)
Podnikanie v globálnom prostredí je determinované okrem iného aj relevantným právnym rámcom a má širšie súvislosti. Na...

Podnikanie v globálnom prostredí je determinované okrem iného aj relevantným právnym rámcom a má širšie súvislosti. Na rozvoji medzinárodného podnikania sa podieľajú nielen štáty, medzinárodné organizácie, ale aj iné subjekty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,50€
12,56€

Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Eurounion (2016)
Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej...

Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
33,00€
30,69€

Súdne doručovanie od 1.7.2016 – Sporový poriadok (Jaroslav Krajčo)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2016)
Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo...

Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo upravil doručovanie písomností v súdnom konaní, a to v snahe pozitívne ovplyvniť rýchlosť súdneho konania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,00€
13,95€

Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou (Peter Strapáč, a kolektí

Peter Strapáč, , Eurounion (2013)
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými...

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
33,00€
30,69€

Manažment zmien - Cesta rastu [SK]

Juraj Borovský, Eurounion (2005)
Publikácia definuje kritériá konkurencieschopnosti a súvislosti so zrýchľujúcim sa procesom globalizácie. V jednotlivých...

Publikácia definuje kritériá konkurencieschopnosti a súvislosti so zrýchľujúcim sa procesom globalizácie. V jednotlivých kapitolách popisuje prístupy k riadeniu zmien, bariéry, ktoré sa pri ich uskutočňovaní objavujú a postupy, ktoré vedú k ich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,60€
5,21€

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4.v. (Jozef Suchoža a kol.)

Jozef Suchoža, , Eurounion (2016)
Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní,...

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
49,00€
45,57€

Exekučný poriadok Komentár (Jaroslav Krajčo) [SK]

Publikácia obsahuje výpovedné časti dôvodových správ, komentár k jednotlivým ustanoveniam Exekučného poriadku, právne vety z judikatúry súdov, a to podľa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
44,00€
40,92€

Dedičské právo hmotné II (Ladislav Kupka) [SK]

Ladislav Kupka, Eurounion (2016)
doplnené a prepracované vydanie Publikácia je doplneným a prepracovaným pokračovaním Dedičského práva hmotného. Autor sa...

Publikácia je doplneným a prepracovaným pokračovaním Dedičského práva hmotného. Autor sa venuje zásade nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poručiteľa, predpokladom dedenia, spôsobu a následkom odmietnutia dedičstva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,00€
23,25€

Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavneho súdu Slovenskej republiky

Ivetta Macejková, Miloslav Babják, Zuzana Mozešová, Eurounion (2011)
Publikácia, ktorá sa Vám práve ocitla v rukách, obsahuje súbor právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu...

Publikácia obsahuje súbor právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR od roku 2001 do roku 2010. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
33,00€
30,69€

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EUkomentár (J.Krajčo)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2011)
Komentár

Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
55,00€
51,15€

Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) (Jaroslav Krajčo) [SK]

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2016)
Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen...

Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
55,00€
51,15€

Najkrajšie rozprávky z dvora

Eurounion (2013)
Milé a veselé rozprávky o zvieratkách z gazdovského dvora, ktoré sa zapáčia každému malému čitateľovi. V tejto prekrásnej...

Milé a veselé rozprávky o zvieratkách z gazdovského dvora, ktoré sa zapáčia každému malému čitateľovi. V tejto prekrásnej knižke sa stretneme s rozprávkami o psíkovi, mačičke, zachránime malé teliatko a veľa ďalších pekných príbehov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,69€
5,29€

Malý slovník daňového práva (Alena Pauličková) [SK]

Alena Pauličková, Eurounion (2006)
Do rúk čitateľskej verejnosti sa dostáva slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť daňovú problematiku. Ide o...

Do rúk čitateľskej verejnosti sa dostáva slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť daňovú problematiku. Ide o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,60€
6,14€

Moja rozprávková chalúpka

Eurounion (2013)
Najkrajších 7 rozprávok bratov Grimmovcov s pestrofarebnými ilustráciami na čítanie a objavovanie. V knižke nájdete...

Sedem najkrajších rozprávok bratov Grimmovcov s pestrofarebnými ilustráciami na čítanie a objavovanie. V knižke nájdete rozprávky ako Snehulienka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,99€
6,50€