🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy pre notárov, advokátov, prokurátorov a pracovníkov súkromnej bezpečnosti. Všetky zmeny k 1. 1. 2021 sú prehľadne zvýraznené tučným písmom. Publikácia je rozdelená do piatich tematických kapitol a je určená aj študentom vysokých škôl.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Do prvej kapitoly sme po novom doplnili zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania.
Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb, do ktorej sme pridali aj zákon o e-Governmente.
Nová štvrtá kapitola obsahuje zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré sme po novom do zákonov zaradili k 1. 1. 2021.
Posledná kapitola obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

Občianske právo (1.kapitola)
ZÁKON č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
NARIADENIE vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. Z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
ZÁKON č. 36/2005 Z. Z. o rodine
ZÁKON č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
ZÁKON č. 102/2014 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
ZÁKON č. 294/1999 Z. Z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
ZÁKON č. 514/2003 Z. Z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
ZÁKON č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
ZÁKON č. 504/2003 Z. Z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Notársky poriadok (2. kapitola)
ZÁKON č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
VYHLÁŠKA MS SR č. 31/1993 Z. Z. o odmenách a náhradách notárov
VYHLÁŠKA MS SR č. 324/2015 Z. Z. o Kancelárskom poriadku pre notárov

Advokácia a právne služby (3. kapitola)
ZÁKON č. 586/2003 Z. Z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
VYHLÁŠKA MS SR č. 655/2004 Z. Z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
VYHLÁŠKA MS SR č. 120/2005 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
ZÁKON č. 305/2013 Z. Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Prokuratúra (4. kapitola)
ZÁKON č. 153/2001 Z. Z. o prokuratúre
ZÁKON č. 154/2001 Z. Z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
ZÁKON č. 459/2002 Z. Z. o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry

Súkromná bezpečnosť (5. kapitola)
ZÁKON č. 473/2005 Z. Z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)
VYHLÁŠKA MV SR č. 634/2005 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. Z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)
VYHLÁŠKA MZ SR č. 33/2006 Z. Z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2021 ISBN: 9788081621758 Rozmer: 145×210 mm Počet strán: 448 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách