🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Zákony 2020 II/B  - Občianske zákony - úplné znenie k 1.1.2020 -

Zákony 2020 II/B - Občianske zákony - úplné znenie k 1.1.2020

Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Zborník je dôležitou pomôckou pri vstupe do konkurzu alebo pri reštrukturalizácii, pri uplatňovaní práva na slobodu informácii, tiež pomôckou pri práci znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ale i pri riešení alternatívnych spôsobov riešenia súdnych sporov.
Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb.
Posledná kapitola sa po novom presunula do tohto zborníka a obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.

Publikácia ZÁKONY 2020 Občianske zákony obsahuje:

Občianske právo (1. kapitola)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho Zákonníka
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe (Zákon o slobode informácií)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
Notársky poriadok (2. kapitola)
Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Vyhláška č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov
Vyhláška č. 324/2015 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre notárov
Advokácia a právne služby (3. kapitola)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Vyhláška MV SR. Č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
Súkromná bezpečnosť (4. kapitola)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)
Vyhláška č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
Vyhláška č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788081620980 Počet strán: 464 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách