❄️Veľké knižné upratovanie!

Boris Balog

Našli sme 14 titulov

Teória štátu a práva

Predložená učebnica predstavuje nové spracovanie kľúčových otázok z oblasti fungovania štátu a práva. Ich úspešné osvojenie umožní študentom práva lepšie zvládnuť a pochopiť matériu ďalších, najmä pozitívnoprávnych predmetov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,81€

Umenie tvoriť zákony

Boris Balog, Wolters Kluwer (2019)
Schvaľovanie zákonov v SR

Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€
13,59€

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,60€
17,67€

Zákon o pohrebníctve

Zákon o pohrebníctve

Pohrebníctvo ako zložitá, no zároveň mimoriadne citlivá oblasť potrebuje mať jasne vymedzené pravidlá. V podmienkach Slovenskej republiky upravuje práva a povinnosti zainteresovaných subjektov zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€

Zákon o geologických prácach (geologický zákon)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon)

Boris Balog, Rastislav Kaššák, Wolters Kluwer (2015)
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických...

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je zakotviť všeobecne záväzné pravidlá, podľa ktorých budú vykonávať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,90€

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň ekonomicky výhodnejší spôsob výroby energie, a preto jeho podiel na celkovej konečnej spotrebe energie má rásť. Legislatívnym nástrojom na podporu výroby elektrickej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,60€
21,95€

Zákon o ochrane prírody a krajiny

Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
52,50€
49,88€

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog, Wolters Kluwer (2017)
Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala...

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,50€
13,78€

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

Boris Balog, Wolters Kluwer (2016)
Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie....

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,43€
9,91€

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Boris Balog, Gabriela Bizoňová, Katarína Jankovičová, Wolters Kluwer (2017)
Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť...

Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,50€

Zákon o energetike

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade inštitútov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
38,70€
36,77€

Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky

Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky

Boris Balog, Eurokódex (2014)
Vzhľadom na to, že k tejto problematike doteraz v čisto slovenských podmienkach nevyšla žiadna špeciálna publikácia (ťažisko...

Vzhľadom na to, že k tejto problematike doteraz v čisto slovenských podmienkach nevyšla žiadna špeciálna publikácia (ťažisko... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€

Základy teórie konštitucionalizmu

Základy teórie konštitucionalizmu

Boris Balog, Ján Svák, Ladislav Orosz, Eurokódex (2012)
Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp....

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva. Základným predpokladom poznávania platnej ústavy toho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,90€

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,50€
12,83€