Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Aktualizácia II/1 2018 -

Aktualizácia II/1 2018


🍌 Odosielame o 7 dní.
3,50€

Publikácia obsahuje:
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  • Sadzobník správnych poplatkov

Aktualizácia prináša nasledovné novely:

Nový zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Cieľom právnej úpravy je zachovať rámcový zákon pre oblasť posudzovania zhody výrobkov a sprístupňovanie určených výrobkov na trhu, ktorého obsahom budú základné princípy Nového legislatívneho rámca Európskej únie pre podmienky Slovenskej republiky, kde dôjde k zosúladeniu všetkých spoločných požiadaviek, zavedeniu terminológie pre oblasť posudzovania zhody, autorizácie a notifikácie a pravidiel pre sprístupňovanie určených výrobkov na trhu.

Nový zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
Upravuje práva a povinnosti úradu a zodpovedného orgánu pri oznamovaní návrhu technického predpisu na medzinárodnej úrovni podľa Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, práva a povinností úradu a ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy pri poskytovaní informácií o technickom pravidle podľa nariadenia, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte

Zákon o Policajnom zbore
Novela zákona obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti, posilňuje bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia.

Exekučný poriadok
Cieľom novely je zakotvenie exekučnej imunity pre vymedzený druh majetku miest a obcí, a to majetkové účasti v právnických osobách, prostredníctvom ktorých mestá a obce zabezpečujú verejnoprospešné služby nevyhnutné pre svoje fungovanie. Konkrétne ide o verejnoprospešné služby zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd, nakladania s komunálnym odpadom a výrobu a rozvod tepla.

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Z dôvodu zvýšenia právnej istoty a úspešnosti uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa spresňujú ustanovenia o zápise do zoznamu, ktoré pripúšťali rôzny výklad, zväčšuje sa rozsah informácií zapísaných a zverejňovaných v zozname k výkonu činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a ich momentálneho statusu pre lepšiu informovanosť verejnosti a jednotlivých zadávateľov. Odstraňujú sa nedostatky právnej úpravy vyplývajúcej z rozhodovacej činnosti ministerstva pri zápise znalcov, tlmočníkov a prekladateľov do zoznamu a vyvodzovaní administratívno-právnej zodpovednosti za správne delikty. Upravujú sa niektoré aspekty, ktoré boli v praxi prekonané a naopak zabraňuje sa nežiaducim javom, ktoré majú vplyv na kvalitu podávaných výkonov. Zároveň sa vykonávajú systematické zmeny v zaradení obsahu sťažností pod podstatu iných správnych deliktov, novela zákona reaguje na prijatie Civilného sporového poriadku.

  • TEXTTEXT
  • TEXTTEXT
  • TEXTTEXT
  • TEXTTEXT
  • TEXTTEXT

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 192 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách