Nový mesiac = nová 📚 akcia

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

Verejné obstarávanie, Autorské právo, Správne právo

Poradca s.r.o. (2023) • Edícia Zákony • Séria Zákony 2023

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
Zľava 10%
8,28€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame, slobodnom prístupe k informáciám,... Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené.

Titul obsahuje zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2023. Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad Občiansky zákonník. Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva. Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.

Ústava SR (1. kapitola)
ZÁKON č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
ZÁKON č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)

Obchodné právo (2. kapitola)
ZÁKON č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
ZÁKON č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
NARIADENIE vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
VYHLÁŠKA MS SR č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
ZÁKON č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
ZÁKON č. 18/1996 Z. z. o cenách
VYHLÁŠKA MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
ZÁKON č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
ZÁKON č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže

Živnostenský zákon (3. kapitola)
ZÁKON č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
ZÁKON č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Správne právo (4. kapitola)
ZÁKON č. 147/2001 Z. z. o reklame
ZÁKON č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
ZÁKON č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
ZÁKON č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich

Autorské právo (5. kapitola)
ZÁKON č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Občianske právo (6. kapitola)
ZÁKON č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
NARIADENIE vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. Z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
ZÁKON č. 36/2005 Z. Z. o rodine
ZÁKON č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
ZÁKON č. 102/2014 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
ZÁKON č. 294/1999 Z. Z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
ZÁKON č. 514/2003 Z. Z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
ZÁKON č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
ZÁKON č. 504/2003 Z. Z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
ZÁKON č. 305/2013 Z. Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Rok vydania: 2023 ISBN: 9788081622380 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 864 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách