📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Belianum

Našli sme 170 titulov

Komparatívna andragogika

Komparatívna andragogika sa spoločne s históriou výchovy a vzdelávania dospelých a andragogického myslenia, teóriou vzdelávania dospelých (androdidaktikou) a teóriou výchovy dospelých v odbornej literatúre spravidla označuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,98€
14,86€

Etnocentricky zamerané marketingové stratégie

, Belianum (2017)

Monografia s názvom Etnocentricky zamerané marketingové stratégie predstavuje jedinečnú knihu, ktorá sa venuje etnocentrickému správaniu spotrebiteľov na Slovensku. V úvode prezentuje vybrané modely spotrebiteľského spávania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,42€
19,92€

Deutsch in der Politikwissenschaft

Andrea Rusnáková, Belianum (2015)
Predložená publikácia poskytuje základné informácie o štruktúre a fungovaní politického systému a ústavných orgánov v...

Predložená publikácia poskytuje základné informácie o štruktúre a fungovaní politického systému a ústavných orgánov v Spolkovej republike Nemecko. Zameriava sa tiež na rozvíjanie komunikačných kompetencií, zahŕňa cvičenia na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,10€
5,67€

Pracovný čas

Cieľom monografie s názvom Pracovný čas je komplexná analýza problematiky pracovného času nielen v rámci pracovného práva Slovenskej republiky, ale aj na úrovni práva Európskej únie. Pracovný čas má pre zamestnanca zásadný význam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,80€
12,83€

Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov

Cieľom tejto vedeckej monografie je poukázať na historickú genézu personálnej práce od jej vzniku až po súčasné štádium manažmentu ľudských zdrojov, a to v priamej závislosti od typu ekonomiky, v ktorej sa rozvíjala. Spôsob výroby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,50€
14,42€

Vplyv decentralizácie na výkon a riadenie územnej samosprávy v Slovenskej republike

Monografia sa opiera o teoretické východiská skúmania verejnej správy a samosprávy a jej decentralizácie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,70€
17,39€

Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách

Horské strediská cestovného ruchu sú významnou súčasťou ponuky Slovenska na domácom aj zahraničnom trhu. Cestovný ruch sa v horských strediskách považuje za významný zdroj príjmov, tvorby pracovných miest... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,35€
14,40€

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole

Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,40€
10,29€

Regionálne inovácie v európskej únii a na Slovensku

Hlavným cieľom monografie je zhodnotiť aktuálny stav inovačného potenciálu a úroveň inovačných aktivít v regiónoch Slovenskej republiky a preskúmať kľúčové faktory a politiky ovplyvňujúce tieto aktivity. V prvej kapitole vysvetľujeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
37,80€
35,15€

Preklad a jazyková kultúra

Preklad a jazyková kultúra

František Alabán, Belianum (2014)
Fordítás és nyelvi kultúra

Táto publikácia obsahuje dve rozsiahlejšie kapitoly, ktoré tvoria jadro knihy a dve „reflexie“. V prvej kapitole pod názvom Umelecký preklad – fenomén maďarskej literatúry (Műfordítás – magyar irodalmi fenomén) sa zaoberáme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,95€

Cesta dlhého dňa do noci

Jana Javorčíková, Belianum (2015)
Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a...

Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a literárnych aspektov jeho existencie, metodologických špecifík jeho výskumu a súčasných podôb v konkrétnych divadelných hrách amerického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,20€
9,30€

Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy

Boris Beťák, Jiří Michal, Belianum (2015)
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumných šetrení autorov, ktorých cieľom bolo zistiť, či po absolvovaní kurzovej...

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,00€
6,64€

Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku

Ladislav György, Belianum (2016)
Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne...

Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,52€
9,56€

Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny

Karolina Tichá, Belianum (2015)
Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům...

Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům společenskovědních oborů, aktivním členům občanského sektoru, státním úředníkům, veřejným činitelům a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,10€
3,05€

Osobné je politické

Zuzana Kulašiková, Belianum (2013)
Nové paradigmy súčasnej politickej filozofie Revitalizácia politickej filozofie Emotivizmus a politické vzťahy Sloboda...

Z obsahu: Revitalizácia politickej filozofie Emotivizmus a politické vzťahy Sloboda ako individuálna sebarealizácia Moc, mocenské vzťahy a subjektivizácia Vybrané metódy súčasnej politickej filozofie Záverom, alebo štruktúra spoločnosti, či... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,50€
8,72€

100 rokov ticha

Vahram Chuguryan, Belianum (2015)
Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923. Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú...

Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923. Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú realizáciu genocídy Arménov, ale aj historické, náboženské, geopolitické a strategické súvislosti, ktoré siahajú do minulosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,90€
13,86€

Vlastenecká výchova z hudobného aspektu

Predložená monografia sa zaoberá aplikáciou vlasteneckých prvkov do edukačného procesu, prostredníctvom hudobného umenia. Rozpracúva jednotlivé projekty integrujúce viaceré učebné predmety... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,95€
5,53€

Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám

Predložená monografia zisťovala vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám. Cieľom práce bolo zistiť, aký vzťah majú adolescenti k outdoorovým aktivitám a zároveň zistiť, ako vplyvom pohybovo-výchovného programu zameraného na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,84€
8,22€

Černá legenda (nejen) o Španělsku.

Belianum (2019)
Úvahy o roli propagandy a manipulace v dějinách i v historiografii

Český odborník na dejiny Španielska prispel do neustále aktualizovanej diskusie o problematike tzv. čiernej legendy, ktorú považuje, a nielen on, za plod mimoriadne úspešnej propagandistickej kampane. Naviac nesleduje len čiernu legendu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,30€
11,44€

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Predkladaná monografia je venovaná integrovanému manažmentu chránených území. Na modelovom príklade NP Slovenský kras prináša parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné zhodnotenie efektívnosti jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,00€