Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Belianum

Našli sme 217 titulov

Didaktika etickej výchovy 1

Petra Fridrichová, Belianum (2020)
Ako naplánovať hodiny etickej výchovy proaktívne a pre život?

Didaktika etickej výchovy 1 - Ako naplánovať hodiny etickej výchovy proaktívne a pre život?.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,09€
11,78€

Zbierka príkladov z ekonomiky a financovania podniku

Ekonomika a financie zohrávajú dominantnú úlohu v riadení každého podniku, pretože rozhodnutia v tejto oblasti vo veľkej miere ovplyvňujú finančnú situáciu podniku a vytvárajú predpoklady pre jeho perspektívny rozvoj v budúcnosti.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,30€
13,77€

Hotelierstvo

Perspektívny rozvoj hotelierstva si vyžaduje kvalitných, vzdelaných, šikovných, zodpovedných a lojálnych zamestnancov s oduševnením pre prácu v hotelierstve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,13€
13,20€

Cesta dlhého dňa do noci

Jana Javorčíková, Belianum (2015)
Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a...

Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a literárnych aspektov jeho existencie, metodologických špecifík jeho výskumu a súčasných podôb v konkrétnych divadelných hrách amerického... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,20€
10,08€

Preklad a jazyková kultúra

Preklad a jazyková kultúra

František Alabán, Belianum (2014)
Fordítás és nyelvi kultúra

Táto publikácia obsahuje dve rozsiahlejšie kapitoly, ktoré tvoria jadro knihy a dve „reflexie“. V prvej kapitole pod názvom Umelecký preklad – fenomén maďarskej literatúry (Műfordítás – magyar irodalmi fenomén) sa zaoberáme... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,95€

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989

Martin Skaloš, Belianum (2021)
2. doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica mapuje vývoj československého právneho poriadku a jeho jednotlivých inštitútov v rokoch 1948 – 1989... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
28,39€
22,20€

Odborné texty v ruštine pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie

Odborné texty v ruštine pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie prinášajú široké spektrum textov pre študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia. V skriptách kladieme dôraz na texty v odbornom jazyku, ktoré korešpondujú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,64€
11,90€

Praktikum k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918

Publikácia Praktikum k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918 je vysokoškolská učebnica, ktorá je nevyhnutnou súčasťou povinného predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Jej obsahom sú vybrané... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,65€
20,39€

Teórie európskej integrácie

Cieľom tejto publikácie je predstavenie a podanie uceleného obrazu o jednotlivých teóriách európskej integrácie, čo poslúži predovšetkým študentom zainteresovaných odborov ako učebný materiál pre lepšie pochopenie procesov európskej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,60€
12,24€

Osobné je politické

Zuzana Kulašiková, Belianum (2013)
Nové paradigmy súčasnej politickej filozofie Revitalizácia politickej filozofie Emotivizmus a politické vzťahy Sloboda...

Z obsahu: Revitalizácia politickej filozofie Emotivizmus a politické vzťahy Sloboda ako individuálna sebarealizácia Moc, mocenské vzťahy a subjektivizácia Vybrané metódy súčasnej politickej filozofie Záverom, alebo štruktúra spoločnosti, či... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,50€
9,45€

Komparatívna andragogika

Komparatívna andragogika sa spoločne s históriou výchovy a vzdelávania dospelých a andragogického myslenia, teóriou vzdelávania dospelých (androdidaktikou) a teóriou výchovy dospelých v odbornej literatúre spravidla označuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,98€
12,40€

Prírodovedné vzdelávanie mimo školy

Vedecká monografia sa zaoberá problematikou prírodovedného vzdelávania mimo školy. Jej obsahom je prezentácia (i) návrhov aktivít pre výučbu prírodovedných disciplín (so zameraním na výučbu chémie) v mimoškolskom prostredí a tiež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,64€
12,00€

100 rokov ticha

Vahram Chuguryan, Belianum (2015)
Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923. Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú...

Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923. Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú realizáciu genocídy Arménov, ale aj historické, náboženské, geopolitické a strategické súvislosti, ktoré siahajú do minulosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,90€
11,90€

Vybrané kapitoly z poisťovníctva

Učebnica zahŕňa sedem oblastí - poisťovníctvo verejné a aj súkromné, sociálne poistenie, dôchodkový systém, zdravotné poistenie, komerčné životné poistenie a základy poistno-matematického modelovania. Prvá kapitola ponúka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,70€
13,90€

Etnocentricky zamerané marketingové stratégie

, Belianum (2017)

Monografia s názvom Etnocentricky zamerané marketingové stratégie predstavuje jedinečnú knihu, ktorá sa venuje etnocentrickému správaniu spotrebiteľov na Slovensku. V úvode prezentuje vybrané modely spotrebiteľského spávania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,42€
15,40€

Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku

Ladislav György, Belianum (2016)
Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne...

Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,52€
9,10€

Regionálne inovácie v európskej únii a na Slovensku

Hlavným cieľom monografie je zhodnotiť aktuálny stav inovačného potenciálu a úroveň inovačných aktivít v regiónoch Slovenskej republiky a preskúmať kľúčové faktory a politiky ovplyvňujúce tieto aktivity. V prvej kapitole vysvetľujeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
39,80€
30,80€

Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy

Boris Beťák, Jiří Michal, Belianum (2015)
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumných šetrení autorov, ktorých cieľom bolo zistiť, či po absolvovaní kurzovej...

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
6,30€

Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny

Karolina Tichá, Belianum (2015)
Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům...

Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům společenskovědních oborů, aktivním členům občanského sektoru, státním úředníkům, veřejným činitelům a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,10€
4,90€

Vplyv decentralizácie na výkon a riadenie územnej samosprávy v Slovenskej republike

Monografia sa opiera o teoretické východiská skúmania verejnej správy a samosprávy a jej decentralizácie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,70€
14,40€