🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Belianum

Našli sme 131 titulov

Selected Topics on English Word-Formation

Selected Topics on English Word-Formation

Petra Jesenská, Belianum (2015)
Vysokoškolská učebnica je primárne určená študentskej obci s filologickým zameraním učiteľstva alebo...

Vysokoškolská učebnica je primárne určená študentskej obci s filologickým zameraním učiteľstva alebo prekladateľstva/tlmočníctva so záujmom o slovotvorné procesy v anglickom jazyku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,80€

Vybrané časti zo slovenského jazyka pre prekladateľov a tlmočníkov

Vybrané časti zo slovenského jazyka pre prekladateľov a tlmočníkov

Eva Čulenová, Ladislav Gyorgy, Belianum (2015)
Skriptá predstavujú základný učebný materiál nevyhnutný pre lekcie z predmetu Praktická slovenčina pre prekladateľov a...

Skriptá predstavujú základný učebný materiál nevyhnutný pre lekcie z predmetu Praktická slovenčina pre prekladateľov a tlmočníkov 1 a 2 zastrešujúceho praktické cvičenia z ortografie (pravopisu), ortoepie (spisovnej výslovnosti) a slovenskej morfológie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,40€

Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia

Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia

Daniela Kovaľová, Pavel Fobel, Vladimír Ďurčík, Dana Ignjatovičová, Belianum (2009)
Bioetika sa na konci 20.storočia stala významnou akademickou disciplínou a preto sa učitelia na Katedre etiky a aplikovanej...

Bioetika sa na konci 20.storočia stala významnou akademickou disciplínou a preto sa učitelia na Katedre etiky a aplikovanej etiky na Fakulte humanitných viet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodli reagovať na túto dôležitú skutočnosť a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Mimovládne neziskové organizácie

Mimovládne neziskové organizácie

Mária Murray Svidroňová, Belianum (2016)
Nositelia inovácií verejných služieb Publikácia sa orientuje na mimovládne neziskové organizácie ako rovnocenného...

Publikácia sa orientuje na mimovládne neziskové organizácie ako rovnocenného partnera verejného sektora v tvorbe a zavádzaní inovatívnych konceptov verejných služieb. Napriek viacerým reformám verejných služieb ostáva občan pri... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,30€

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Jana Jaďuďová, , Belianum (2015)
Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické nástroje legislatívy životného prostredia Slovenskej republiky vo...

Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické nástroje legislatívy životného prostredia Slovenskej republiky vo všeobecnosti so zameraním na hlavné zložky životného prostredia: ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,90€

História Piargu

Jozef Ivanič, Belianum (2016)
Štiavnické bane Piarg (dnešné Štiavnické Bane) už pod týmto názvom pozná málokto. V dávnych časoch baníctva v Banskej...

Piarg (dnešné Štiavnické Bane) už pod týmto názvom pozná málokto. V dávnych časoch baníctva v Banskej Štiavnici sa však veľmi významnou mierou podieľal na jej sláve. Tu bolo zázemie a tu vznikli aj mnohé európske a svetové... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,75€
11,86€

Chemický a biologický terorizmus

Chemický a biologický terorizmus

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá sa podrobne zaoberajú problematikou novodobého javu akým je terorizmus. Rozoberá korene, príčiny i...

Vysokoškolské skriptá sa podrobne zaoberajú problematikou novodobého javu akým je terorizmus. Rozoberá korene, príčiny i dôsledky tohto javu. Osobitne sa v skriptách riešia možnosti a prostriedky chemického a biologického terorizmu s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,30€

Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie

Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie

Stanislav Kološta, Belianum (2016)
Cieľom tejto odbornej knižnej publikácie je poskytnúť prehľad o najpodstatnejších teoretických východiskách učiacich sa...

Cieľom tejto odbornej knižnej publikácie je poskytnúť prehľad o najpodstatnejších teoretických východiskách učiacich sa regiónov, ich kritické zhodnotenie, ako aj praktické uplatnenie v rôznych formách a priestorových rovinách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Jadrová chémia

Jadrová chémia

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa...

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa odohrávajú v atómovom jadre. Podrobne sa venujú problematike rádioaktivity, charakterizujú a popisujú jadrové... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,80€

Social and Legal Interaction

Social and Legal Interaction

Róbert Jáíger, Belianum (2016)
Vysokoškolská učebnica Social and Legal Interaction podáva výklad vývoja právnej úpravy sociálnej interakcie v historickom...

Vysokoškolská učebnica Social and Legal Interaction podáva výklad vývoja právnej úpravy sociálnej interakcie v historickom priereze spoločnosti (nielen) na území Slovenka. Učebnica je členená v zmysle všeobecne akceptovaného členenia vý Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia

Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia

Elena Júdová, Belianum (2015)
Dňa 10. januára 2015 sa začína uplatňovať nová európska úprava právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí v občianskych a...

Dňa 10. januára 2015 sa začína uplatňovať nová európska úprava právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, tzv. Brusel I.a. Predkladaná publikácia obsahuje komentáre k zmenám v nariadení.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Basic Algebra for future teachers

Pavel Klenovčan, Belianum (2016)
The three parts of this textbook are based on the lecture notes Algebra I -III published by the present authors in the...

The three parts of this textbook are based on the lecture notes Algebra I -III published by the present authors in the Slovak langauge. This textbook presents those three volumes of lecture notes together as one unit of Basic Algebra. Parts I and II... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
28,00€
26,04€

Kapitoly z medicínskeho práva

Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie. Autorka zdôrazňuje, že... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,10€
9,39€

Z dejín normatívnej politickej teórie

Z dejín normatívnej politickej teórie

Peter Kulašik, Belianum (2014)
Od Platóna po Rawlsa Táto publikácia vznikla na základe dlhoročného systematického výskumu dejín politického myslenia, s...

Táto publikácia vznikla na základe dlhoročného systematického výskumu dejín politického myslenia, s cieľom prehĺbenia poznania historických a teoretických východísk politológie, vedeckej disciplíny, ktorá nemá na Slovensku dlhú tradíciu. Obsah knihy je.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€

Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

Eleonóra Kováčová, Belianum (2014)
Problematika verejnej správy je značne rozsiahla, a vzhľadom na neustále prebiehajúce zmeny náročná. Vedecká recenzovaná...

Problematika verejnej správy je značne rozsiahla, a vzhľadom na neustále prebiehajúce zmeny náročná. Vedecká recenzovaná monografia má za cieľ objasniť podstatu a význam verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj význam a podstatu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Monografia Inkluzívne vzdelávanie dilemy a perspektívy je výstupom riešenia širšie koncipovanej výskumnej úlohy, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu v slovenskom školstve. Vznikla ako prirodzená potreba riešiteľského tímu zadefinovať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,27€
4,90€

Latinčina pre študentov práva

Zuzana Mičková, Belianum (2018)
Lingua Latina ad usum iuris studiosorum

V právnej vede dodnes pretrváva osobité postavenie latinského jazyka. Zvláštnosťou právnickej latinčiny je jej prepracovanosť, resp. významová špecifickosť jednotlivých právnych obratov a definícií. Z tohoto dôvodu je bez kombinácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,14€
6,64€

Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia

Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia

Kristína Krnová, Belianum (2015)
Vysokoškolská učebnica Kapitoly z dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia spracúva tri špecifické...

Vysokoškolská učebnica Kapitoly z dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia spracúva tri špecifické literárnohistorické témy: v jej prvom vydaní to bola genéza povstaleckej/vojnovej prózy a tvorba prozaickej generácie vstupujúcej do... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,20€

Od Cateau-Cambrésis po Versailles

Od Cateau-Cambrésis po Versailles

Cateau-Cambrésis je dôležitý historický medzník, ktorý odštartoval nový mocensko-politický zápas, v ktorom sa začali... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€

Makroekonómia 2

Makroekonómia 2

Mariana Považanová, Belianum (2016)
Cvičebnica je doplnkom k učebniciam makroekonómie - stredne pokročilého kurzu. Jej cieľom je študentom a ďalším záujemcom...

Cvičebnica je doplnkom k učebniciam makroekonómie - stredne pokročilého kurzu. Jej cieľom je študentom a ďalším záujemcom pomôcť utvrdiť si získané poznatky a zároveň overiť ich pochopenie. Cvičebnica pozostáva z 9 kapitol, ktoré... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,10€