🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Belianum

Našli sme 131 titulov

Elastický klaster

Monografia analyzuje základné poznatky o elastických klastroch ako koncepcii pre hybridné riešenie vysokovýkonných výpočtových úloh na gridoch a cloudoch. Analýza je orientovaná na súvislosti s manažovaním zdrojov a úloh v elastickom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,43€
12,49€

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti

Vedecká monografia sa sústreďuje na problematiku koncepcie firemného občianstva (Corporate Citizenship), ako nástroja pre zodpovedné riadenie organizácie so zameraním na privátny sektor spoločnosti. Autori prinášajú parciálnu časť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,70€
15,53€

Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku

Kristína Krnová, Belianum (2014)
Spomienky a literárnovedné reflexie

Záujem zostaviť publikáciu venovanú stému výročiu narodenia Alfonza Bednára (14. október 1914) vyplynul celkom prirodzene z presvedčenia, že kľúčová postava našich literárnych, ba širšie – kultúrnych dejín druhej polovice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,50€
5,12€

Dlhodobý vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku

Dlhodobý vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku

Finančná stabilita podnikov cestovného ruchu je významná z hľadiska dlhodobej prosperity a vyplýva z dosahovania a napĺňania krátkodobých cieľov vo všetkých sférach podnikovej činnosti. Finančná stabilita sa prejavuje vo finančnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,54€

Osobnosť Márie Rázusovej-Martákovej na pozadí recepčnej tradície

Monografia mapuje život a dielo významnej slovenskej poetky a prekladateľky so zreteľom na jej prekladateľskú tvorbu. Doteraz predstavovala táto téma takmer celkom biele miesto na mape slovenských dejín prekladu. Autorka venuje pozornosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,49€
5,11€

Manažment cieľových miest cestovného ruchu

Cieľové miesta (destinácie) cestovného ruchu si uvedomujú nevyhnutnosť strategického prístupu s cieľom zvyšovať svoju udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Manažment cieľového miesta (destinačný manažment) predstavuje stratégiu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,20€
16,00€

Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou

Dagmar Škvareninová, Belianum (2015)
V predkladanej publikácii, so silne interdisciplinárnym rozmerom, autorka otvára zaujímavú tému: viacslovné pomenovania v...

V predkladanej publikácii, so silne interdisciplinárnym rozmerom, autorka otvára zaujímavú tému: viacslovné pomenovania v mediálnej komunikácii v dvoch odlišných sociokultúrach. Práca pristupuje k skúmanej problematike z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
26,00€
24,18€

Vybrané otázky diplomatického práva

Peter Rosputinský, Belianum (2015)
Kniha Vybrané otázky diplomatického práva vysvetľuje niekoľko základných inštitútov diplomatickej praxe, ktoré nemajú...

Kniha Vybrané otázky diplomatického práva vysvetľuje niekoľko základných inštitútov diplomatickej praxe, ktoré nemajú vymedzenie vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch a ani v inom prameni medzinárodného práva. Opisuje proces... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,30€
7,72€

Application of the Right to education in Austria and Slovakia

Predmetom práce je právo na vzdelanie ako základné ľudské právo zakotvené medzinárodným štandardom. Práca sa zameriava na problémy Rómskej národnostnej menšiny a migrantov s dôrazom na ich prístup ku vzdelaniu na Slovensku a v Rakúsku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,42€
4,11€

Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka

Dielo pod názvom Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka prvotne poukazuje na podstatu stavby a fungovania posunkového jazyka a na zákony tlmočenia tohto vizuálno-motorického jazykového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,05€
10,28€

Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike

Lenka Hvolková, Belianum (2015)
Predložená vedecká monografia sa zaoberá oblasťou sociálne zodpovedných investícií slovenských podnikateľských subjektov....

Predložená vedecká monografia sa zaoberá oblasťou sociálne zodpovedných investícií slovenských podnikateľských subjektov. Práca je rozdelená do troch kapitol, prvá kapitola obsahuje teoretické východiská skúmanej témy na základe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,00€
15,81€

Analýza vzdelávacích potrieb podnikových manažérov

Andrea Bontová, Belianum (2015)
Vedecká monografia rieši interdisciplinárnu tematiku vzdelávania a učenia sa podnikových manažérov s dôrazom na andragogický...

Vedecká monografia rieši interdisciplinárnu tematiku vzdelávania a učenia sa podnikových manažérov s dôrazom na andragogický vedecko-výskumný rozmer rozvoja jednotlivcov, pracovných tímov a (učiacich sa) organizácií. Mapuje možnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,00€
6,51€

Vnímanie zodpovedných marketingových aktivít spotrebiteľmi

Tradičná marketingová koncepcia sa v kontexte aktuálnych globálnych problémov posúva do podoby spoločensky zodpovedného marketingu marketingu, ktorý zohľadňuje etické, environmentálne a sociálne hľadiská. Jeho súčasťou je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
26,20€
24,37€

Trestné právo hmotné I.

Jozef Madliak, Belianum (2015)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Jozefa Madliaka, CSc., DSc. predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť, ktorej obsahom je 1. časť – všeobecná časť Trestného zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
30,90€
28,74€

Sociálna filozofia I. Kanta

Práca je zložená zo štyroch samostatných, ale nie izolovaných kapitol. Sociálna filozofia a Kant. Kant ako sociálny mysliteľ. Kantova občianska spoločnosť. Cesta k svetoobčianstvu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,52€
8,85€

Dejiny slovenského pietizmu

Vedecká monografia Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,58€
11,70€

Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom

Vanda Maráková, Belianum (2015)
Publikácia vymedzuje podstatu integrovanej marketingovej komunikácie a tvorby imidžu cieľového miesta cestovného ruchu,...

Publikácia vymedzuje podstatu integrovanej marketingovej komunikácie a tvorby imidžu cieľového miesta cestovného ruchu, skúma imidž Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu z hľadiska dopytu aj ponuky na vybraných zdrojových trhoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,50€
22,79€

Médias et globalisation / Média a globalizácia

Cieľom monografie je prehľadným spôsobom priblížiť problematiku rôznych foriem globalizácie, a to v historickom, ekonomickom a sociologickom kontexte a analyzovať aktuálny stav slovenských médií v ére globalizácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
22,10€
20,55€

Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve

Ľubomír Gábor, Belianum (2017)
Sondy do literárnej predhistórie

Monografia Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie sa zaoberá výskumom pamiatok ústnej ľudovej slovesnosti zo západoslovanského kultúrneho a jazykového prostredia.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,22€
10,43€

Základy rodinného práva

Jana Muránska, Belianum (2019)
Rodičia a deti - výživné

Vysokoškolská učebnica Základy rodinného práva charakterizuje právnu úpravu vybraných oblastí rodinného práva a to konkrétne oblasť právnej úpravy vzťahov medzi rodičmi a deťmi a inštitút výživného s podrobným vymedzením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,40€
9,67€