🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Belianum

Našli sme 131 titulov

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a...

Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
6,05€

Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie

Ján Koper, Michal Klučiarovský, Belianum (2015)
Centrom záujmu tohto monografického diela je to, čo mnohí na Slovensku ale aj v zahraničí nie úplne korektne zastrešujú...

Centrom záujmu tohto monografického diela je to, čo mnohí na Slovensku ale aj v zahraničí nie úplne korektne zastrešujú pojmom tranzitológia. Snažíme sa nájsť teoretickú a empirickú dimenziu prechodov k demokracii, ktoré sa začali sériou tzv. „nežných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,60€
11,72€

Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes

Kritika umeleckého prekladu sa už od vzniku translatológie ako vedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia považuje za najmenej rozvinutú súčasť aplikovanej translatológie a niektorí autori ju považujú za prakticky neexistujúcu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,40€
9,67€

Financie európskej únie

Predkladaná publikácia prehlbuje poznatky o systéme fungovania financií EÚ z pohľadu spoločného rozpočtu v rámci príjmových a výdavkových politík, posudzuje významné aspekty fungovania financií EÚ prepojením na teoretické poznatky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
22,10€
20,55€

Teoretické východiská skúmania konfliktov

Publikácia je obsahovo rozdelená do piatich kapitol, v ktorých sa postupne zaoberáme otázkami vývoja a formovania názorov a teórií o konfliktoch, charakteristikou, vymedzením a definíciou konfliktov, ich analýzou, príčinami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,40€
10,60€

Deti na prahu vzdelávania

, Belianum (2017)
Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Vysokoškolská učebnica. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,25€
19,76€

Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania

Vysokoškolská učebnica. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,35€
8,70€

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole

Milena Lipnická, Belianum (2016)
V prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,20€
14,14€

QUO VADIS súčasná spoločnosť

Miriam Martinkovičová, Belianum (2019)
Interdisciplinárna reflexia vybraných tém

Vysokoškolská učebnica QUO VADIS súčasná spoločnosť (interdisciplinárna reflexia vybraných tém) spracováva najaktuálnejšie témy, ktoré rezonujú v súčasnej postmodernej spoločnosti. Z množstva skutočne naliehavých problémov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
27,30€
25,39€

Základy práva proti nekalej súťaži

Učebnica Základy práva proti nekalej súťaži je učebnou pomôckou najmä pre povinne voliteľný predmet Právo proti nekalej súťaži, ponúka základný prehľad a analýzu ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov na ochranu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,54€
9,80€

Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne

Andrej Kalaš, Ulrich Wollner, Belianum (2011)
Predkladaný študijný materiál má za cieľ uľahčiť študentom filozofie a klasických jazykov čítanie, preklad a interpretáciu...

Predkladaný študijný materiál má za cieľ uľahčiť študentom filozofie a klasických jazykov čítanie, preklad a interpretáciu originálneho latinského textu 1.knihy didaktickej básne Tita Lucretia Cara De renum natura. Publikácia sa skladá z úvodnej štúdie Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,96€
10,19€

Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín

Eva Höhn, Belianum (2015)
Poukázanie na rozdiely jednotlivých vývojových etáp nielen vo frankfurtských prednáškach poetiky ale aj v nemeckej...

Poukázanie na rozdiely jednotlivých vývojových etáp nielen vo frankfurtských prednáškach poetiky ale aj v nemeckej literatúre ako takej bol jeden z hlavných cieľov práce. Zmenu perspektívy prednášajúcich autorov, ako aj ich generačných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,00€
8,37€

Slovník akademických pojmov pre vysokoškolákov

Marián Kika, Belianum (2016)
Slovensko-anglický, anglicko-slovenský Základným cieľom tejto odbornej knižnej publikácie je prispieť k bližšiemu...

Základným cieľom tejto odbornej knižnej publikácie je prispieť k bližšiemu zoznámeniu sa s obsahom a významom pojmov, ktoré sa používajú v akademickom prostredí a s ktorými sa študent stretne pri svojom štúdiu. Jej úlohou je byť vhodn Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,60€
12,65€

Záujmové skupiny v teórii politiky

Monika Uhlerová, Belianum (2013)
Vysokoškolská učebnica je členená do piatich kapitol a každá kapitola je komponovaná tak, aby umožnila pochopenie...

Vysokoškolská učebnica je členená do piatich kapitol a každá kapitola je komponovaná tak, aby umožnila pochopenie predkladaného problému, pričom jednotlivé oblasti a informácie v nich obsiahnuté na seba logicky nadväzujú. Publikácia je zakončená... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,00€
4,65€

Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus

Patrizia Prando, Daniela Škutová, Belianum (2013)
V monografii sledovali autorky ucelenejší pohľad kreovania slovenského a talianskeho federalizmu. Koncepčne načrtli...

V monografii sledovali autorky ucelenejší pohľad kreovania slovenského a talianskeho federalizmu. Koncepčne načrtli súradnice tradičného rámca vytvárania slovenského politického myslenia a konceptov federalistických ideí ich tvorcov. Nepochybne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,70€
7,16€

Metódy predikovania finančnej situácie podnikov

Petra Gundová, Belianum (2015)
Dôsledkom globálnej finančnej krízy, ktorá vyústila do dlhodobej krízy, bolo okrem iného aj zlyhávanie podnikateľských...

Dôsledkom globálnej finančnej krízy, ktorá vyústila do dlhodobej krízy, bolo okrem iného aj zlyhávanie podnikateľských subjektov. Zánik podniku má dosah aj na ostatné subjekty z jeho okolia, napr. veriteľov, zamestnancov, štát a pod., čím je následne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,20€
23,44€

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)

Eva Štrbová, Belianum (2013)
Monografia sumarizuje poznatky terénneho výskumu z okolia Novej Bane zameraného na problematiku biodiverzity denných motýlov...

Monografia sumarizuje poznatky terénneho výskumu z okolia Novej Bane zameraného na problematiku biodiverzity denných motýľov na rôzne obhospodarovaných ovocných sadoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,09€
12,17€

Voda ako bezpečnostný fenomén

Publikácia je odzrkadlením snahy prispieť k prebiehajúcemu vedeckému diskurzu zameranému na pochopenie podstaty problémov s vodou a objasnenie príčinných súvislostí medzi jednotlivými fenoménmi, ktoré sú sprievodným javom týchto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
15,34€

Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve

Matej Laš, Belianum (2020)
Od impéria k brexitu

Publikácia Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve predstavuje britský povestný humor, čo ho spája, rozdeľuje a čím je vlastne výnimočný. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,50€
20,00€

Fuzzy množiny v informatike

Vysokoškolská učebnica je v prvom rade určená študentom Aplikovanej informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici. Tiež je určená pre každého, kto sa stretol s pojmami fuzzy množina, resp. fuzzy logika a chcel by sa o týchto pojmoch dozvedieť viac... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
19,38€
18,02€