🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Belianum

Našli sme 131 titulov

Kultúra prejavu

Učebný text je určený začínajúcim študentkám a študentom bakalárskeho štúdia cestovného ruchu, prípadne aj iných študijných odborov, aby sa úspešne adaptovali na podmienky vysokoškolského štúdia. Naplneniu tohto zámeru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,60€
12,65€

Metodika vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka

Vysokoškolská učebnica je určená študentom filológom, ktorí študujú ŠP Ruský jazyk a literatúra, budúcim učiteľom ruského jazyka ako cudzieho jazyka na základných, stredných a vysokých školách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,30€
10,51€

Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy

Vladimír Naxera, Belianum (2015)
Hlavným cieľom publikácie je teoretické a typologické vymedzenie konceptu dystópie a následná realizácia komparatívnej...

Hlavným cieľom publikácie je teoretické a typologické vymedzenie konceptu dystópie a následná realizácia komparatívnej analýzy vybraných dystopických románov a filmov, ktorá nám pomôže určiť podobu niektorých politických a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,90€
7,35€

Zahraničná politika Spolkovej republiky Nemecko po roku 1990

Ľudovít Tito, Adriana Vasiľková, Marek Lenč, Belianum (2013)
Základným cieľom predkladanej monografie je dôsledná analýzy zahraničnej politiky Nemecka od roku 1990 až do súčasnosti....

Základným cieľom predkladanej monografie je dôsledná analýzy zahraničnej politiky Nemecka od roku 1990 až do súčasnosti. Zámerom autorov je snaha o identifikáciu inštitucionálneho vymedzenia tvorby nemeckej zahraničnej politiky a základných vývojových.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,50€
6,98€

Základy rodinného práva

Ján Cirák, Belianum (2019)
Úvodná časť - manželské právo - osvojenie

Vysokoškolská učebnica Základy rodinného práva, je novou aktualizovanou a inovovanou podobou učebnicou z problematiky rodinného práva. Jej autori pri vypracovaní obsahového textu prihliadali na všetky zmeny, ktoré medzičasom nastali... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,80€
12,83€

Regióny cestovného ruchu na Slovensku

Skriptá Regióny cestovného ruchu na Slovensku sú určené pre študentov bakalárskeho štúdia študijného programu Cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Dielo nenahrádza existujúce odborné publikácie z geografie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,11€
13,12€

Kolektívne investovanie

V predložených skriptách sme charakterizovali subjekty kolektívneho investovania, definovali vymedzené typy podielových fondov a poukázali na alternatívnu formu investovania prostredníctvom ETF. Dôležitou súčasťou skrípt je legislatívna... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,77€
12,81€

Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie

Miroslava Bajusová, Belianum (2015)
Predkladaná monografia sa zaoberá problematikou prekladu historických odborných textov z oblasti vojenstva na príklade...

Predkladaná monografia sa zaoberá problematikou prekladu historických odborných textov z oblasti vojenstva na príklade prekladu častí konkrétnej odbornej knihy z 19. storočia. Ide o dielo Antona Dolleczeka Monographie der k.u.k. österr.-ung... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,60€
5,21€

Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku

Rozvoj manažmentu výroby v súčasnosti najviac ovplyvňujú technologické a organizačné inovácie spojené s digitalizáciou, informatizáciou a automatizáciou výrobných procesov. Prudký technologický rozvoj na strane externých technológií v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,81€
14,70€

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej migrácie

Otázky spojené s medzinárodnou migráciou získavajú na význame a pozornosti na národnej i medzinárodnej úrovni. Čoraz častejšie je v súvislosti s migráciou poukazované na rôzne bezpečnostné aspekty, dokonca sa objavujú vážne obavy z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,10€
6,60€

Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a mládež

Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a mládež

Vysokoškolská učebnica pre študentov bakalárskeho štúdia odboru Predškolská a elementárna pedagogika. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,71€

Možnosti rozvoja pohybových schopností žiakov primárnej edukácie intervenčným programom

Julián Krull, Nadežda Novotná, Belianum (2015)
Monografia prezentuje výskum vplyvu obsahu intervenčného pohybového programu na úroveň pohybových schopností detí mladšieho...

Monografia prezentuje výskum vplyvu obsahu intervenčného pohybového programu na úroveň pohybových schopností detí mladšieho školského veku. Z výskumu vyplynulo, že pohybový program ovplyvnil predovšetkým rýchlostné a a vytrvalostné pohybové schopnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,40€
6,88€

Základy zmenkového práva

Základy zmenkového práva

Ján Cirák, Daniela Gandžalová, Belianum (2015)
Publikácia je zameraná na výklad základov zmenkového práva. Jej vydaním mienia autori zaplniť medzeru, ktorá je citeľná...

Publikácia je zameraná na výklad základov zmenkového práva. Jej vydaním mienia autori zaplniť medzeru, ktorá je citeľná najmä pri štúdiu základných inštitútov zmenkového práva hmotného a procesného na právnických fakultách v SR. Základom publikácie je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,40€

🍎 Vypredané
17,76€

Problém epistémé v antike

Problém epistémé v antike

Ulrich Wollner, Belianum (2008)
Vzt'ah medzi theóretiké, praktiké a poietiké

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Športová diplomacia

Športová diplomacia

Ivan Štulajter, Matúš Štulajter, Danka Barteková, Belianum (2013)
Publikácia Športová diplomacia je jednou z prvých ucelených knižných titulov vo svojej oblasti. Neoddeliteľnou súčasťou...

Publikácia Športová diplomacia je jednou z prvých ucelených knižných titulov vo svojej oblasti. Neoddeliteľnou súčasťou športovej diplomacie sú jej príbuzné interdisciplinárne oblasti, preto v publikácii okrem vzťahu športu a politiky analyzujeme a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní

Ján Stebila, Belianum (2015)
Monografia predstavuje nové vývojové trendy vyučovania a učenia sa (prostredníctvom inovatívnych metód), ktoré sa v plnej...

Monografia predstavuje nové vývojové trendy vyučovania a učenia sa (prostredníctvom inovatívnych metód), ktoré sa v plnej miere odvíjajú od nových cieľov vzdelávania. Autor vychádza zo svojich dlhoročných skúseností, z ktorých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,80€

Introduction to European Integration

, Belianum (2018)

The introduction to the European Integration is an integral part of the system of teaching foreign students on a Master's degree program and is one of the compulsory optional subjects. As this is a very complex and comprehensive system, we have decided... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,97€
6,48€

Osobitné druhy správneho konania

Bernard Pekár, Belianum (2016)
Predkladaná učebná pomôcka predstavuje čitateľom (študentom) vybrané druhy osobitných správnych konaní, ktoré tvoria obsah...

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje čitateľom (študentom) vybrané druhy osobitných správnych konaní, ktoré tvoria obsah výučby na väčšine právnických fakúlt. Autori pri spracovaní jednotlivých tém vychádzali z teoretických východísk, objasňujúc... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,18€
8,54€

Kapitoly z medicínskeho práva

Kapitoly z medicínskeho práva

Katarína Ševcová, Belianum (2017)
Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské vedy – právo a medicína. Je...

Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské vedy – právo a medicína. Je osobité tým, že ide o oblasť interdisciplinárnu, zatiaľ nekodifikovanú, dotýkajúcu sa viacerých právnych odvetví. Mnohé jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,35€