🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kniha Aktualizace I/5 - O daních z příjmu, Silniční daň -

Aktualizace I/5 - O daních z příjmu, Silniční daň

Zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky


🍌 Odosielame o 7 dní.
4,14€
Zľava 7%
3,85€

Zařazením všech navrhovaných změn do jednoho právního předpisu se pro jejich adresáty (zejména daňové subjekty a správce daně) zvyšuje přehlednost a pro adresáta je tak snazší orientovat se v provedených změnách, což neplatí v případě řady dílčích novel jednotlivých právních předpisů.

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele:
- Zákon o daních z příjmů
- Silniční daň

Upozornění na změnu:
- Spotřební daně

Cílem předloženého návrhu zákona je zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky. Konkrétní navržené změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. Zařazením všech navrhovaných změn do jednoho právního předpisu se pro jejich adresáty (zejména daňové subjekty a správce daně) zvyšuje přehlednost a pro adresáta je tak snazší orientovat se v provedených změnách, což neplatí v případě řady dílčích novel jednotlivých právních předpisů. Novely jednotlivých zákonů zařazených do návrhu zákona spolu věcně souvisí, neboť se týkají daní v širším smyslu a jejich procesního a kompetenčního rámce.

Pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou, viz § 38n zákona o daních z příjmů. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů obsahuje speciální ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob; u těchto poplatníků vznikne daňová ztráta pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo § 9, tedy příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z nájmu. V případě dílčího základu daně ze závislé činnosti podle § 6, dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku podle § 8 a dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10 daňová ztráta vzniknout nemůže. Podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění lze vyměřenou daňovou ztrátu odečíst od základu daně jako odčitatelnou položku, a to nejpozději v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob platí opět speciální úprava uvedená v § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění, podle které lze daňovou ztrátu odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10, tedy s výjimkou dílčího základu daně ze závislé činnosti (§ 6). - 15 - V rámci uvedených 5 zdaňovacích období tedy poplatník může snížit základ daně o částky v souhrnu se rovnající vyměřené daňové ztrátě, přičemž rozdělení této odčitatelné položky mezi uvedených 5 zdaňovacích období, případně její částečné či plné nevyužití, je na volbě poplatníka. Své rozhodnutí může poplatník i zpětně měnit, a to prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání. Do 5 zdaňovacích období se přitom nepočítají období, za která se podává daňové přiznání, přičemž za taková období se daňová ztráta také může uplatnit jako odčitatelná položka, viz pokyn GFŘ D-22. K zajištění této možnosti z procesního hlediska slouží § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, který stanoví speciální pravidlo pro určení lhůty pro stanovení daně oproti obecné úpravě v daňovém řádu. Podle tohoto ustanovení lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla, a za všechna zdaňovací období, za která bylo možné tuto daňovou ztrátu uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně, končí až současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.
Sazby daně silniční jsou upraveny v § 6, a to jako pevné sazby diferencované podle zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů, resp. podle počtu náprav a součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách u návěsů či podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti v tunách u ostatních vozidel. Ve srovnání s některými blízkými státy, které mají sazby silniční nebo jiné obdobné daně u automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny na úrovni minimálních sazeb podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (dále jen „směrnice o eurovinětě“), jsou sazby české daně silniční u této kategorie vozidel výrazně vyšší.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771335151088 Počet strán: 160 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách