👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Daň z príjmov zo závislej činnosti 2012

Knižka má paragrafové znenie s ustanoveniami platnými do 31. 12. 2011, v rámikoch zas tak, ako sú platné od 1. 1. 2012, čiže...


🍎 Vypredané
14,00€

Knižka má paragrafové znenie s ustanoveniami platnými do 31. 12. 2011, v rámikoch zas tak, ako sú platné od 1. 1. 2012, čiže v jednej knižke nájdete znenia pre roky 2011 aj 2012, bohatý komentár, 219 príkladov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami autorky ako spolutvorkyne legislatívy a metodiky, úplné znenia usmernení MF SR od r. 2004 týkajúce sa dane z príjmov zo závislej činnosti, navyše najčastejšie otázky spolu s odpoveďami k tejto problematike, najnovšie platné tlačivá a plánovací kalendár na r. 2012.Autorkou 3. vydania je znova pani Viera Valicová. Kto pozná precíznosť a dlhoročnú prax autorky, ktorá je známa svojou bohatou lektorskou činnosťou po celom Slovensku, autorskou činnosťou pre renomované odborné časopisy, bude určite spokojný. Citujeme hodnotenie jednej z čitataliek: „... knižka je neskutočne dobrá!“Dostáva sa vám do rúk ďalšie - v poradí už 3. - vydanie knižky nepostrádateľnej pre každého ekonóma, zvlášť mzdára. Možno sa budeme opakovať, ale dôvody pre jej vydanie sú stále tie isté, znásobené vaším záujmom a potrebami. Oproti prvým dvom vydaniam má viac strán, príkladov, tlačív a prepojení na iné právne predpisy.Prečo by ste si mali prečítať túto knižku?Špičková slovenská autorka s dlhoročnými skúsenosťamiViera Valicová má dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe kontrolórky dane zo mzdy a od roku 1994 až doteraz pri koncepčnej a koordinačnej činnosti v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti, metodickej činnosti zameranej na zabezpečenie aplikácie zákona o dani z príjmov daňovými orgánmi a pripomienkovanie zmien právnych predpisov. Nezanedbateľná je jej bohatá autorská práca v renomovaných odborných časopisoch a lektorské skúsenosti z Daňovej školy, SKDP, SKAu a s podnikateľskými subjektami z celého Slovenska.Zákon, výklad, príklady, vzory tlačív, najčastejšie kladené otázky z praxe, zoznam usmernení, sú tými základnými prvkami, ktoré sa nesú celou publikáciou. 219 príkladov bohato dopĺňa „suchý“ zákon ako aj výkladovú časť bohatú na prepojenia na iné súvisiace právne predpisy.Originalita spracovania – dva v jednomVydavateľkiným prínosom je originálne spracovanie danej témy – nájdete tu znenie platné pre rok 2011 a v rámčekoch zas tak, ako sa daná problematika rieši od 1. 1. 2012, čiže v jednej knižke nájdete dva roky 2011 aj 2012. Všetko graficky ľahko rozlíšiteľné.Posledná novelizácia zákona o dani z príjmovje tu zapracovaný aj posledný zákon č. 548/2011 Z. z., ktorý mení zákon o dani z príjmov a ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2012 (samozrejme, že aj predchádzajúce novely z roka 2011 – 129/2011, 231/2011, 250/2011, 331/2011, 362/2011, 406/2011, 547/2011, 548/2011 Z. z. a z nich tie ustanovenia, ktoré sa týkajú dane z príjmov zo závislej činnosti).Vydavateľka môže smelo vyhlásiť, že daná téma je viac ako vhodná pre naštudovanienielen pre ekonómov, či mzdových účtovníkov a personalistov!Každý z nás je predsa aj domácim „financministrom“. V rodine existuje viac druhov príjmov i výdavkov (napr. zo závislej činnosti – zamestnanci, tzv. „dohodári“, z podnikania, z prenájmu, z úrokov na vkladových produktoch, účtoch, z predaja, z dedičstva, z darovania ...), príjemcami peňazí sú, resp. môžu byť nielen otcovia a matky zapojení v pracovnom procese, ale aj ich neplnoleté či plnoleté deti, starí rodičia na dôchodku. Treba len poznať zákon aj s výkladom a neplatiť zbytočne dane do štátnej pokladnice, ale ušetriť ich pre svoje rodiny, zarobili ste ich predsa vy. Sú vaše, nie je to podvod, ale legálne zdanenie. Zrozumiteľný spôsob výkladu tejto knižky zaručuje, že obsahu porozumie aj nie priam vysokoškolsky vzdelaný človek. Možno sa však poradíte aj s vaším finančným poradcom, ktorým je táto knižka určená tiež.Ing. Eva Benková, vydavateľka
OBSAH:

Predmet úpravy (§ 1)
daň z príjmov
medzinárodná zmluva
Základné pojmy (§ 2)
príjmy peňažné a nepeňažné
daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou
zdaniteľný príjem
Predmet dane (§ 3)
dary poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti
ocenenie nepeňažného príjmu
podiely na zisku (tantiéma)
Základ dane (§ 4)
čiastkové základy dane
zásada časového priradenia príjmov
príjem vysporiadaný zrážkovou daňou a základ dane
Príjmy zo závislej činnosti (§ 5)
príjmy plynúce z pracovnoprávneho vzťahu
príjmy likvidátora, prokuristu, spoločníka, konateľa
príjem ústavných činiteľov
odmeny členov štatutárnych orgánov
príjmy z prostriedkov sociálneho fondu
príjmy plynúce z minulého, súčasného alebo budúceho výkonu závislej činnosti
vrátené poistné a príspevky
príjmy, ktoré spočívajú v inej forme plnenia
poskytnutie služobného vozidla na súkromné účely
hodnota zamestnaneckej opcie
cena alebo výhra
medzinárodný prenájom pracovných síl
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
nárokové cestovné náhrady
osobné ochranné pracovné prostriedky
suma prijatá ako preddavok
ustanovená výška niektorých výdavkov
hodnota rekondičných a rehabilitačných pobytov
preventívna zdravotná starostlivosť
používanie vlastného náradia
výdavky poskytované v súvislosti s výkonom funkcie
paušálna suma výdavkov
príjmy, ktoré sú oslobodené od dane
doškoľovanie zamestnancov
strava poskytovaná na spotrebu na pracovisku
hodnota nealkoholických nápojov
použitie rekreačného, zdravotníckeho a športového zariadenia
poistné a príspevky platené zamestnávateľom
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
daňové oslobodenie u nerezidenta
náhrada za stratu na zárobku
podiel na zisku vyplatený zamestnancovi
svedočné
základ dane zo závislej činnosti
výdavok – povinné poistné a príspevky
Príjmy oslobodené od dane (§ 9)
úrazové dávky
náhrada za stratu príjmu
dávka garančného poistenia
plnenie v rámci aktívnej politiky trhu práce
dávky výsluhového zabezpečenia
vyznamenanie, dary
náhrada za stratu na zárobku
úroky z omeškania
jednorazové mimoriadne odškodnenie
štipendiá
prijaté ceny a výhry
hmotné zabezpečenie žiakov
príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru
Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11)
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u dôchodcu
Sadzba dane (§ 15)
sadzba dane z príjmov fyzických osôb
Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (§ 16)
daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou a príjmy zo závislej činnosti
Daňové priznanie (§ 32)
povinnosť podať daňové priznanie
Zamestnanecká prémia (§ 32a)
vznik nároku na zamestnaneckú prémiu1
výpočet zamestnaneckej prémie1
priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie
Daňový bonus (§ 33)
nárok na daňový bonus
vyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnosti
štandardná dĺžka štúdia
uplatnenie daňového bonusu
osobná striedavá starostlivosť obidvoch rodičov
Vyberanie a platenie preddavkov na daň (§ 35)
výber preddavkov na daň
moment výberu
včasnosť odvodu
znižovanie preddavkov na daň o sumu daňového bonusu
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
zamestnaneckej prémie a daňového bonusu (§ 36)
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
uplatnenie daňového bonusu
uplatnenie zamestnaneckej prémie
Spôsob preukázania nároku na zníženie základu dane,
na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus (§ 37)
preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela
preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u dôchodcu
preukázanie nároku na priznanie daňového bonusu
platnosť dokladov
preukázanie nároku na priznanie zamestnaneckej prémie
Ročné zúčtovanie (§ 38)
základné podmienky na vykonanie ročného zúčtovania
žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania
vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľom
dodatočné uplatnenie daňového bonusu
dodatočné uplatnenie zaplateného poistného a príspevkov
dodatočné uplatnenie NČ základu dane na daňovníka (dôchodca)
dodatočné uplatnenie NČ základu dane na manželku/manžela
uplatnenie nárokov zo strany pozostalých
preplatok na dani
nedoplatok na dani
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (§ 39)
vedenie mzdových listov
vystavovanie dokladov o súhrnných údajoch
vystavenie doplneného dokladu o vykonaní ročného zúčtovania
vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
predkladanie prehľadu a hlásenia
Zodpovednosť zamestnávateľa (§ 40)
zamestnávateľ zrazil preddavky na daň vyššie
zamestnávateľ vyplatil daňový bonus v nižšej sume
zamestnávateľ nesprávne zrazil daň a preddavky na daň
zamestnávateľ vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu
nesprávne zdanenie zavinené zamestnancom
nesprávne priznaný daňový bonus zavinením zamestnanca
zamestnávateľ nemôže zrážať nedoplatky
Daň vyberaná zrážkou (§ 43)
vrátené poistné z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou
náhrada straty na zárobku – svedočné
Zamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45)
metóda vyňatia
Minimálna výška dane (§ 46)
príjem nepresiahne 50 % NČ základu dane na daňovníka
Zaokrúhľovanie (§ 47)
zaokrúhľovanie súm
Zahraničný platiteľ dane (§ 48)
definícia pojmu zahraničného platiteľa dane
Lehoty na podávanie prehľadu a hlásenia (§ 49)
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitný účet (§ 50)
daňovník FO
prijímateľ podielu
Prechodné ustanovenia (§ 52f, § 52g, § 52h, § 52j)

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 147×209 mm ISBN: 9788097100506 Počet strán: 256 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách