🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Zákony 2021 I/A - Daňové zákony

Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa

Poradca s.r.o. (2021) • Edícia Zákony • Séria Zákony 2021

🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,00€
Zľava 10%
6,30€

🎁 Nakúp a vyhraj 15 x 50€ na ďalšie darčeky. Bližšie informácie a pravidlá súťaže TU

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom.
Ročník 2021 je doplnený o nový Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov, Vyhlášku č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane a Vyhlášku č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko.

Správa daní a poplatkov (1. kapitola)
ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane
VYHLÁŠKA č. 229/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
ZÁKON č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
ZÁKON č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
ZÁKON č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
ZÁKON č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Daň z príjmov (2. kapitola)
ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
NARIADENIE VLÁDY SR č. 48/2020 Z. z., o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Daň z pridanej hodnoty (3. kapitola)
ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Miestne dane (4. kapitola)
ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ZÁKON č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spotrebné dane (5. kapitola)
ZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
ZÁKON č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
ZÁKON č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
ZÁKON č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
ZÁKON č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Rok vydania: 2021 ISBN: 9788081621697 Rozmer: 142×208 mm Počet strán: 992 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách