📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Expol Pedagogika

Našli sme 312 titulov

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€

Strojníctvo I

Jaroslav Petrík, Katarína Michalíková, Expol Pedagogika (2008)
Učebnica je spracovaná v dvoch celkoch-mechanika a strojárska technológia, podľa platných učebných osnov.

Učebnica je spracovaná v dvoch celkoch - mechanika a strojárska technológia, podľa platných učebných osnov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Biológia a starostlivosť o zdravie človeka

, Expol Pedagogika (2006)

Biológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Úlohy z chémie 2 - pre gymnáziá

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,00€
10,23€

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2019)
..a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k zisteniu skutočností či k dokázaniu určitých tvrdení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Chémia 8 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Chémia 8 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€

Úlohy z chémie 1 - pre gymnáziá

Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Silný, Ivana Pichaničová, Expol Pedagogika (2020)
Všeobecná chémia, Anorganická chémia

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,00€
10,23€

Ekonómia v 31 hodinách

Medzinárodne oceňovaná učebnica ekonómie reflektujúca aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia, určená pre žiakov stredných škôl... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,50€
15,35€

Strojníctvo IV.

Jaroslav Petrík, Katarína Michalíková, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Strojníctvo 4 obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s...

Učebnica Strojníctvo 4 obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,00€
20,46€

Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€

Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

, Expol Pedagogika (2010)

Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
20,46€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Piaté, upravené vydanie učebnice obsahuje základné aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosi Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

, Expol Pedagogika (2019)
Učebnica

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€

Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom

Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom

, Expol Pedagogika (2011)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Biológia pre 5. ročník ZŠ

Biológia pre 5. ročník ZŠ

, Expol Pedagogika (2008)

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Strojníctvo II.

Katarína Michalíková, Expol Pedagogika
Učebnica Strojníctvo 2 obsahuje 2 tematické celky - Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o základných...

Druhé upravené vydanie učebnice Strojníctvo II. pre druhý ročník SPŠ z vydavateľstva Expol Pedagogika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Geografia 1

Peter Likavský, , Expol Pedagogika (2018)
pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica Geografia 1 je spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom na predmet geografia. Obsahuje tematické celky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných látkach. Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€