Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Knihy vydavateľstva Expol Pedagogika

Našli sme 472 titulov

Biológia pre gymnáziá 6

Katarína Ušáková, , Expol Pedagogika (2015)
Biológia človeka, evolúcia a vznik života na Zemi

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,00€
25,20€

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,00€
18,90€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
12,60€

Moje učenie

Andrea Šedibová, Expol Pedagogika (2009)
Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím...

Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím na jeho aktuálnu vývinovú úroveň. Učebný materiál pozostáva z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
47,00€
41,00€

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2019)
..a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k zisteniu skutočností či k dokázaniu určitých tvrdení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
18,90€

Odevná technológia pre 1. ročník Uo krajčír

Jana Šoltésová, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica pre žiakov 1. ročníka učebného odboru krajčír.

Učebnica oboznamuje s významom predmetu odevná technológia, zariadeniami na výrobu odevov, základmi ručného a strojového šitia a žehlenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,90€

Odevná technológia pre 3. ročník Uo krajčír

Jana Šoltésová, Expol Pedagogika (2021)
Učebnica pre 3. ročník učebného odboru Krajčír so zameraním na univerzálne šitie - o zhotovovaní súčiastok a dielov odevov a o kompletných montážnych

V učebnici je podrobne rozpracovaný technologický postup zhotovenia pánskeho saka a pánskej vesty, ktoré sú súčasťou pánskeho obleku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
21,90€

Odevná technológia pre 2. ročník Uo krajčír

Jana Šoltésová, Expol Pedagogika (2021)
Učebnica pre 2. ročník učebného odboru KRAJČÍR so zameraním na univerzálne šitie odevov.

Učebnica, ktorej obsah nadväzuje na učivo prvého ročníka. Prostredníctvom učebnice si žiaci doplnia svoje vedomosti zo spracovania nohavíc... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
21,60€

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

, Expol Pedagogika (2019)
Učebnica

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
12,60€

Úlohy z chémie 1 - pre gymnáziá

Ivana Pichaničová, Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Silný, Expol Pedagogika (2020)
Všeobecná chémia, Anorganická chémia

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,50€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
12,60€

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

J. Rohovská, S. Škutétyová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 4 prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec),...

Učebnica Vlastiveda 4 prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
23,24€

Vzťahová a sexuálna výchova 2

Radka Mikšík, Zuzana Bendíková, Expol Pedagogika (2022)
Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
9,90€

Geografia pre 8.roč. ZŠ a pre GOŠ

Učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
12,09€

Biológia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Milina Rašlová, Expol Pedagogika (2022)
Pracovný zošit

Pracovný zošit prírodopisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu PRÍRODOPIS na BIOLÓGIA... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,00€

Základy elektrotechniky I.

Eva Šteliarová, Miroslav Tuma, Tomáš Hajach, Expol Pedagogika (2022)
Učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl elektrotechnických.

Učebnica približuje význam a úlohu elektrotechniky, ako aj jej historický vývoj. Zaoberá sa základmi elektrotechniky podľa tematických celkov: základné pojmy, elektrotechnické pole, jednosmerný prúd, riešenie obvodov jednosmerného prúdu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Biológia pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Milina Rašlová, Expol Pedagogika (2022)
Pracovný zošit

Pracovný zošit spolu s učebnicou biológie pomáha žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, získať a upevniť nové vedomostí o rastlinách a živočíchoch v ich prirodzenom prostredí. Pracovný zošit obsahuje množstvo kreatívnych úloh s využitím ilustrácii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,20€

Technológia 1 (učebný odbor kuchár)

Karol Gara, , Expol Pedagogika (2023)
Učebnica Technológia 1 kuchár poskytuje základné a správne zásady pri predbežnej úprave surovín, tepelných úprav potravín a...

Učebnica Technológia 1 kuchár poskytuje základné a správne zásady pri predbežnej úprave surovín, tepelných úprav potravín a príprave jedál, ako sú polievky, prílohy a doplnky k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,00€
23,24€

Vybrané slová - PZ pre 1.stupeň ZŠ nov.vyd.

Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,00€
6,30€

Podnikanie pre stredné odborné školy

Koncepcia učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,00€
24,30€