Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Expol Pedagogika

Našli sme 252 titulov

Ekonómia v 31 hodinách

Medzinárodne oceňovaná učebnica ekonómie reflektujúca aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia, určená pre žiakov stredných škôl... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Moje učenie - učebný materiál pre deti s autizmom (Šedibová Andrea)

Andrea Šedibová, Expol Pedagogika (2009)
Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím...

Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím na jeho aktuálnu vývinovú úroveň. Učebný materiál pozostáva z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
43,00€
39,99€

Chémia 8 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,02€

Chémia (Helena Vicenová) [SK]

Chémia (Helena Vicenová) [SK]

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,00€

Bioloógia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdio

Mária Uhereková, Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba...

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Biológia pre 5. ročník základnej školy (Uhereková Mária)

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les,...

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
14,88€

Fyzika pre 6. ročník základných škôl (Viera Lapitková) [SK]

Fyzika pre 6. ročník základných škôl (Viera Lapitková) [SK]

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2015)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,61€

Technické kreslenie pre 1.roč.OU 24 Strojárstvo (Martin Žarnay,Jozef Bronček)

Martin Žarnay, Jozef Bronček, Expol Pedagogika (2017)
Cieľom učebnice je naučiť žiakov technických učebných odborov čítať strojnícke a elektrotechnické výkresy, rozumieť údajom...

Cieľom učebnice je naučiť žiakov technických učebných odborov čítať strojnícke a elektrotechnické výkresy, rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a komponentov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
14,88€

Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom...

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
10,50€

Šlabikár pre 3. ročník špeciálnych základných škôl (variant B) (Silvia Škultétyo

Silvia Škultétyová, Lenka Čertíková, Expol Pedagogika (2009)
Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si upevnia svoje...

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a slov, učia sa čítať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,00€
13,02€

Fyzika Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Šlabikár pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (B)

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,00€
13,02€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová) [SK]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa...

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
14,88€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Kvetoslava Mojtová) [SK]

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom...

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
14,88€

Strojníctvo I. pre ročník SPŠ - 2.upravené vydanie (Petrík, Jaroslav...)

Jaroslav Petrík, Katarína Michalíková, Expol Pedagogika (2008)
Učebnica je spracovaná v dvoch celkoch-mechanika a strojárska technológia, podľa platných učebných osnov.

Učebnica je spracovaná v dvoch celkoch - mechanika a strojárska technológia, podľa platných učebných osnov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,00€
15,81€

Technológia pre 3. ročník učebného odboru kuchár (Alena Brandšteterová) [SK]

Expol Pedagogika (2015)
Učebnica Technológia 3 kuchár je venovaná technológii prípravy jedál z rýb, z plodov mora, z hydiny a zo zveriny, jedál...

Učebnica technológie je venovaná technológii prípravy jedál z rýb, z plodov mora, z hydiny a zo zveriny, jedál studenej kuchyne, jedál na objednávku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,00€
21,39€

Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Vicenová a ko

Helena Vicenová, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica popisuje chemické látky z hľadiska ich zloženia (atómy, molekuly, chemické väzby), skúma vlastnosti vybraných...

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,00€
13,02€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,00€
13,02€

Stroje a zariadenia pre 1. ročník učebného odboru mäsiar (Ladislav Gulan) [SK]

Ladislav Gulan, , Expol Pedagogika (2008)
Učebnica Stroje a zariadenia mäsiar obsahuje základné odborné poznatky začlenené do siedmich na seba nadväzujúcich častí....

Učebnica Stroje a zariadenia pre prvý ročník učebného odboru Mäsiar... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,00€
14,88€