🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Expol Pedagogika

Našli sme 288 titulov

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

, Expol Pedagogika (2019)
Učebnica

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,00€
13,02€

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - cvičebnica

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,91€
4,57€

Biológia a starostlivosť o zdravie človeka

, Expol Pedagogika (2006)

Biológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,00€
14,88€

Chémia 8 pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,02€

Úlohy z chémie 1 - pre gymnáziá

Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Silný, Ivana Pichaničová, Expol Pedagogika (2020)
Všeobecná chémia, Anorganická chémia

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných látkach. Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Biológia pre 5. ročník ZŠ

, Expol Pedagogika (2008)

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Úlohy z chémie 2 - pre gymnáziá

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom

, Expol Pedagogika (2011)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Ekonómia v 31 hodinách

Medzinárodne oceňovaná učebnica ekonómie reflektujúca aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia, určená pre žiakov stredných škôl... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Helena Vicenová, Expol Pedagogika (2017)
Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník...

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania, na riešenia úloh z učebnice.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,56€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€

Cestovateľská násobilka

Mária Števíková, Expol Pedagogika (2018)
Pracovný zošit na precvičenie násobenia a delenia

Pracovný zošit, ktorý vysvetlí, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a...

Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a zároveň rozvíja. Obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spo Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
13,95€

Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba 2.časť

Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba 2.časť

Učebnica Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba (2. časť) sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,00€

Chemické a ekonomické výpočty pre 4. ročník SOŠ

Chemické a ekonomické výpočty pre 4. ročník SOŠ

Prvé vydanie učebnice Chemické a ekonomické výpočty pre štvrtý ročník SOŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,87€

Zbierka úloh z matematika pre 7. ročník základných škôl (pre sluchovo postihnutých)

Oľga Minárová, Saskia Vidová, Expol Pedagogika (2009)
Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a...

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a kocky, na priamu a nepriamu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
21,00€
19,53€

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od...

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,00€
20,46€

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

S. Škutétyová, J. Rohovská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné listy z vlastivedy spolu s učebnicou pomáhajú pri rozvoji kľúčových kompetencií žiaka. Prostredníctvom kreatívnych...

Pracovné listy z vlastivedy spolu s učebnicou pomáhajú pri rozvoji kľúčových kompetencií žiaka. Prostredníctvom kreatívnych úloh sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€
4,65€