👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti

učebnica pre 5. ročník základných škôl


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
Zľava 15%
6,38€

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín, spoločenských tém a bezprostredného životného priestoru žiakov.

Dejepis 5 – Pátrame po minulosti je učebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na štyri časti: Pamäť okolo nás, Do minulosti, Človek a priestor, Človek a komunikácia.

Pátrame po minulosti je výkladovo-pracovný typ učebníc. Uvádza žiakov vekuprimeraným spôsobom do sveta histórie a dejepisu. Žiaci by mali aj jej prostredníctvom pochopiť ich dôležitosť. Autori sa snažili prebudiť záujem a rozvinúť pozitívny vzťah žiakov k histórii aj dejepisu. Dôraz nie je kladený na znalosť historicko-politických faktov, ale na rozvoj a vyjadrovanie predstáv o histórii, ktorá má oveľa širší rozmer (spoločenský, etický, estetický, psychologický…).

Učebnica využíva tematické vyučovanie, čím pripravuje žiakov na zvládnutie geneticko-chronologického a synchrónneho vyučovania svetových a slovenských dejín v 6. až 9. ročníku ZŠ. Svojím špecifickým charakterom umožňuje učiteľovi pri príprave na vyučovanie vychádzať z individuálnych predpokladov a požiadaviek žiakov a z ich rodinnej histórie, z histórie regiónu.

Učebnica je rozdelená na tematické dvojstrany predstavené krátkym cieľom učiva. Párna strana obsahuje výkladové texty, ktoré sú napísané ako námety na ďalšiu diskusiu. Sú rozdelené na časti oddelené podnadpismi, aby boli ľahšie vnímateľné. Nepárna strana obsahuje pracovné aktivity v rubrike Na stope, kde žiaci nájdu rôznorodé pramene a systém úloh Pátrame. Na okrajoch strán sú umiestnené motivačné, vedomostné a pracovné rubriky: Do slovníčka, Rozlišujeme, usporadúvame, opakujeme, opakovacia dvojstrana Pohľad späť. Nositeľom učebného obsahu sú i bohato zastúpené obrázky, reprodukcie, grafy a mapy. Ich popisky i ony samy motivujú žiaka k ďalšej činnosti. Špeciálnou dvojstranou je tzv. Metóda, v ktorej si žiaci sami vytvárajú napr. časovú priamku alebo rodokmeň.

Jazyk: slovenský Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081208485 Počet strán: 56 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách