Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Mária Uhereková

Našli sme 23 titulov

BIOLÓGIA pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
18,90€

Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia

Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia

Učebnica je zameraná na učivo o neživej prírode a ekologických podmienkach života, v súvislosti s obsahom učiva o živej prírode v predchádzajúcich ročníkoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€

Metodická príručka k učebnici biológie

Mária Uhereková, Iveta Trévaiová, Angelika Matľáková, Raabe (2019)
Pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník s osemročným šúdiom

V príručke k učebnici biológie sú zaradené štandardné aj novšie vyučovacie metódy, metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti a bádateľské aktivity. Použité metódy podporujú kritické myslenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€
18,86€

Biológia pre 5. ročník základnej školy - metodická príručka

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264 stranový pomocník učiteľa pri riadení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€
20,70€

Biológia - organizmy a ekosystémy

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z...

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Mária Uhereková, Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba...

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Druhé aktualizované vydanie učebnice Biológia – starostlivosť o zdravie človeka pre: - stredné pedagogické školy, - pedagogické a sociálne akadémie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
34,53€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika
Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s...

Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s poznávaním organizmov podľa vonkajších... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les,...

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je zameraná na učivo o neživej prírode a ekologické podmienky života, v súvislosti s obsahom učiva o živej prírode v predchádzajúcich ročníkoch. Poskytuje komplexné poznatky o význame a prepojení živých a neživých zložiek prírody... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,47€

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Nová učebnica je spracovaná v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom, učivo o rastlinách a živočíchoch je sprístupňované z hľadiska ekosystémov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním...

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia - organizmy a ekosystémy

Biológia - organizmy a ekosystémy

Mária Uhereková, Expol Pedagogika (2017)
pre pedagogické a sociálne akadémie a stredné pedagogické školy

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Biológia - starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela...

Učebnica Biológia – starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€

Biológia az alapiskolák 5. évfolyama számára

Biológia az alapiskolák 5. évfolyama számára

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les,...

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,00€