☀️Najväčšie 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Mária Uhereková

Našli sme 19 titulov

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,00€
13,28€

BIOLÓGIA pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,00€
13,28€

Biológia pre 5. ročník základnej školy - metodická príručka

Biológia pre 5. ročník základnej školy - metodická príručka

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264 stranový pomocník učiteľa pri riadení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€

Metodická príručka k učebnici biológie

Mária Uhereková, Iveta Trévaiová, Angelika Matľáková, Raabe (2019)
Pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník s osemročným šúdiom

V príručke k učebnici biológie sú zaradené štandardné aj novšie vyučovacie metódy, metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti a bádateľské aktivity. Použité metódy podporujú kritické myslenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,00€
16,60€

Biológia - organizmy a ekosystémy

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z...

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
13,28€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika
Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s...

Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s poznávaním organizmov podľa vonkajších... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€
14,88€

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Druhé aktualizované vydanie učebnice Biológia – starostlivosť o zdravie človeka pre: - stredné pedagogické školy, - pedagogické a sociálne akadémie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
34,53€

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Mária Uhereková, Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba...

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia az alapiskolák 6. és a nyolcosztályos gimnáziumok 1 osztálya számára

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním...

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Biológia az alapiskolák 5. évfolyama számára

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2013)
Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les,...

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je zameraná na učivo o neživej prírode a ekologické podmienky života, v súvislosti s obsahom učiva o živej prírode v predchádzajúcich ročníkoch. Poskytuje komplexné poznatky o význame a prepojení živých a neživých zložiek prírody... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,47€

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les,...

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€
14,88€

Biológia az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. évfolyama számára

Mária Uhereková, Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba...

Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
17,43€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním...

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Nová učebnica je spracovaná v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom, učivo o rastlinách a živočíchoch je sprístupňované z hľadiska ekosystémov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Biológia az alapiskolák 7. és a nyolcosztályos gimnáziumok 2. osztálya számára

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica nadväzuje na učivo predchádzajúceho ročníka v tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov - žiak sa zoznamuje s...

Učebnica nadväzuje na učivo predchádzajúceho ročníka v tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov – žiak sa zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
17,43€

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Biológia – starostlivosť o zdravie človeka

Mária Uhereková, , Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Biológia - starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela...

Učebnica Biológia – starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€