🏆 Zlaté glóbusové filmové dni už len do polnoci!

Kniha Príručka mzdovej účtovníčky 2020 - Zuzana Cingelová

Príručka mzdovej účtovníčky 2020

Príklady, vzory dokumentov a formulárov


🍌 Odosielame o 6 dní.
14,50€
Zľava 7%
13,49€

Publikácia obsahuje 400 strán autorského textu, ktorý je doplnený názornými príkladmi z praxe, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia.
Autorka zrozumiteľným spôsobom objasňuje legislatívne zmeny Zákonníka práce ako napr. postup pri určení jednotlivých mzdových nárokov vrátane všetkých príplatkov a náhrad, priemerného zárobku, 13. a 14. platu, náhrady za dovolenku, odstupného a odchodného i denného vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti zamestnanca, poskytovaní príspevku na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa a mnohé iné.

Príručka mzdovej účtovníčky obsahuje tieto hlavné témy:
- Pracovnoprávne minimum
- Výpočet mzdy zamestnanca
- Zdravotné poistenie zamestnancov
- Sociálne poistenie zamestnancov
- Zdaňovanie miezd
- Sociálny fond
- Cestovné náhrady
- Účtovanie miezd
- Štátne dávky
- Vzory zmlúv, tlačív a formulárov

Nevyhnutná pomôcka všetkých mzdových účtovníkov, personalistov, ekonómov, podnikateľov i študentov rieši množstvo odborných otázok, ktoré každodenne prináša mzdová prax. Publikácia obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy aktualizovaný k 1. 1. 2020, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia. V jednotlivých kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom a inštitúciám, povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním osôb na území Slovenska.

Okrem povinností určených Zákonníkom práce pri vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov kniha uvádza aj podmienky pri zamestnávaní cudzincov, povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov, BOZP a inšpekcie práce, ako aj povinnosti pri zamestnávaní občanov so zmenenom pracovnou schopnosťou, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o deti. Súčasťou je aj detailný popis aktuálnych zmien v Zákonníku práce v roku 2020, ako aj problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podrobne je vysvetlený postup pri určení jednotlivých mzdových nárokov vrátane všetkých príplatkov a náhrad podľa Zákonníka práce, priemerného zárobku, 13. a 14. platu, náhrady za dovolenku, odstupného a odchodného i denného vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti zamestnanca. Osobitne je uvedený postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa. Kniha obsahuje výpočet výšky jednotlivých dávok poskytovaných z nemocenského, dôchodkového, úrazového a garančného poistenia, a aj dávok v nezamestnanosti. Na praktických príkladoch je vysvetlené vypĺňanie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Okrem návodov na výpočet a vykazovanie poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie vrátane podielov na zisku je uvedený aj postup pri uplatnení odpočítateľnej položky a odvodovej úľavy, ako aj príklady splnenia všetkých oznamovacích a evidenčných povinností zamestnávateľa v sociálnom a zdravotnom poistení.

Odborná publikácia obsahuje detailný postup pri zdanení príjmov zamestnancov, vysvetľuje zdaňovanie nepeňažných príjmov, použitie rôznych sadzieb dane a správny postup pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Osobitne sú uvedené podmienky a postup na priznanie oboch daňových bonusov – na dieťa a na bankové úroky a súčasťou je aj detailný opis všetkých povinností zamestnávateľa voči finančnej správe.
Praktické vysvetlenie tvorby sociálneho fondu a podmienok jeho čerpania je tiež súčasťou knihy, rovnako ako výpočet náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Mzdoví účtovníci ocenia aj detailné vysvetlenie účtovania miezd, náhrad miezd a ostatných nárokov zamestnancov vrátane rezerv v oblasti miezd nielen v podvojnom, ale aj v jednoduchom účtovníctve.
Záver knihy je venovaný podmienkam a aktuálnej výške dávok, ktoré poskytuje štát rodičom detí, zdravotne postihnutým občanov a občanom v sociálnej núdzi.
Prednosťou knihy je prehľadné praktické spracovanie odbornej problematiky s použitím veľkého množstva príkladov, tabuliek a vyplnených tlačív a formulárov.

1. Pracovno-právne minimum: – v tejto kapitole sú uvedené okrem povinností určených Zákonníkom práce pri vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov aj podmienky pri zamestnávaní cudzincov, povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov, BOZP a inšpekcie práce, ako aj povinnosti pri zamestnávaní občanov so zmenenom pracovnou schopnosťou, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o deti. Súčasťou je aj detailný popis aktuálnych zmien v Zákonníku práce v roku 2020, ako aj problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
2. Výpočet mzdy zamestnanca: – na konkrétnych príkladoch je vysvetlené určenie mzdy vo vzťahu k minimálnym nárokom zamestnancov v podnikateľskej sfére, spôsob výpočtu priemerného zárobku, všetkých druhov príplatkov a náhrad miezd v zmysle Zákonníka práce, odstupného a odchodného, ako i náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zrážok zo mzdy zamestnancov. Osobitne je vysvetlené poskytovanie 13. a 14. platov zamestnancov, príspevkov na rekreácie a na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020;
3. Zdravotné poistenie zamestnancov: – v tejto kapitole je okrem návodov na výpočet a vykazovanie preddavkov na zdravotné poistenie vrátane podielov na zisku uvedený aj postup pri uplatnení odpočítateľnej položky a odvodovej úľavy, ako aj príklady splnenia všetkých oznamovacích a evidenčných povinností zamestnávateľa v zdravotnom poistení;
4. Sociálne poistenie zamestnancov: – čitateľ sa v tejto kapitole oboznámi s platnými zásadami pri určení vymeriavacieho základu zamestnanca i zamestnávateľa, so sadzbami poistného i s odvodovou úľavou v sociálnom poistení, so spôsobom výpočtu a vykazovania poistného, ale nájde tu aj návod na vyplnenie evidenčného listu dôchodkového poistenia. V osobitnej časti je uvedený prehľad všetkých dávok poskytovaných zamestnancom zo sociálneho poistenia vrátane podmienok na ich poskytovanie a ich aktuálna výška platná v roku 2020;
5. Zdaňovanie miezd: – kapitola obsahuje detailný výpočet príjmov zamestnancov, ktoré podliehajú a ktoré nepodliehajú zdaneniu, vysvetľuje zdaňovanie nepeňažných príjmov, použitie rôznych sadzieb dane a správny postup pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Osobitne sú uvedené podmienky a postup na priznanie oboch daňových bonusov – na dieťa a na bankové úroky, a to nielen v roku 2020 pri vykonávaní ročného zúčtovania dane za rok 2019, ale aj v budúcom roku 2021, kedy bude vykonávané ročné zúčtovanie dane za rok 2020. V tejto kapitole je vysvetlené aj vyplnenie daňového priznania pri príjmoch zo závislej činnosti v prípade, keď nie je možné zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie dane. Súčasťou je aj detailný opis všetkých povinností zamestnávateľa voči finančnej správe formou prehľadov, oznámení a hlásení;
6. Sociálny fond: – kapitola obsahuje praktické vysvetlenie tvorby sociálneho fondu a podmienok jeho čerpania v zmysle platnej legislatívy;
7. Cestovné náhrady: – okrem praktických príkladov výpočtu náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách kapitola zahŕňa aj povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti s pracovnými cestami vrátane dane z motorových vozidiel za používanie áut zamestnancov;
8. Účtovanie miezd: – vysvetľuje spôsob účtovania miezd, náhrad miezd a ostatných nárokov zamestnancov nielen v podvojnom, ale aj v jednoduchom účtovníctve, pričom obsahuje aj metodiku tvorby rezerv v oblasti miezd vrátane ich účtovania;
9. Štátne dávky: – v predposlednej kapitole sú uvedené podmienky a aktuálna výška dávok, ktoré poskytuje štát rodičom detí, zdravotne postihnutým občanom a občanom v sociálnej núdzi;
10. Posledná kapitola obsahuje aktuálne vzory zmlúv, tlačív a formulárov, používaných v mzdovej praxi na území Slovenska od 1. 1. 2020 s ukážkami ich správneho vyplnenia.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 9788081621451 Počet strán: 416 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách