🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Zákony 2020 VI/A - Životné prostredie - úplné znenie k 1.1.2020 -

Zákony 2020 VI/A - Životné prostredie - úplné znenie k 1.1.2020

Životné prostredie, Environmentálny fond, Ochrana prírody a krajiny, Lesy, Poľovníctvo, Emisné kvóty, Ovzdušie


🍌 Odosielame o 4 dni.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva po ostatných novelách. V roku 2020 je doplnený o Vyhlášku č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch, o Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), Vyhlášku č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a Vyhlášku č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu.

Publikácia ZÁKONY 2020 VI/A obsahuje:

1. Životné prostredie
- Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
- Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
- Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
- Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých Zákonov
- Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých Zákonov
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
- VYHLÁŠKA č. 51/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický zákon

2. Ochrana ovzdušia
- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
- Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
- Vyhláška č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia
- Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých Zákonov
- Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých Zákonov

3. Lesné hospodárstvo
- Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
- Vyhláška č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
- Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých Zákonov
- Vyhláška č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva Zákon o poľovníctve

4. Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia
- Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých Zákonov
- Vyhláška č. 11/2016 Z. z. ktorou sa vykonáva Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
- Vyhláška č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 145×210 mm ISBN: 9788081621123 Počet strán: 656 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách