Júlová knižná akcia!

Zákony 2021 V/B - Školstvo, Obce - prečítaná (bazár kníh)

výborný stav = prečítaná kniha bez poškodenia

Poradca s.r.o. (2021) • Edícia Zákony • Séria Zákony 2021

🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
4,55€

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021.
Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách, Zákon č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave, Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, Vyhlášku č. 262/2020 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky, Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, Vyhláška č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, Vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a Vyhlášku č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach...

Školy (1. kapitola)
ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
VYHLÁŠKA č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
VYHLÁŠKA č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii
ZÁKON č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 262/2020 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
VYHLÁŠKA č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
VYHLÁŠKA č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
VYHLÁŠKA č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
VYHLÁŠKA č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
ZÁKON č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
ZÁKON č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
VYHLÁŠKA č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
NARIADENIE VLÁDY č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
NARIADENIE VLÁDY č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Obce a mestá (2. kapitola)
ZÁKON č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
ZÁKON č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
ZÁKON č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
ZÁKON č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
ZÁKON č. 254/1998 Zb. o verejných prácach
VYHLÁŠKA č. 83/2008 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
ZÁKON č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
NARIADENIE vlády č. 590/2003 Z. z. o skúš­kach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
ZÁKON č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
ZÁKON č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
ZÁKON č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
ZÁKON č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
ZÁKON č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoj
ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o e-Governmente)
VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
ZÁKON č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rok vydania: 2021 Rozmer: 151×211 mm Počet strán: 656 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách