📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Práce a mzdy 1/2021 - Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2021 -

Práce a mzdy 1/2021 - Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2021

Konto pracovného času, Poistenie v nezamestnanosti, Sankcie – mzdová a personálna práca


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
Zľava 7%
6,42€

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Minimálna mzda na Slovensku sa v budúcom roku zvýši zo súčasnej sumy 580 € na 623 €.
Pre rok 2021 sa suma mesačnej minimálnej mzdy nebude oznamovať v Zbierke zákonov SR, nakoľko tieto sumy boli ustanovené priamo v zákone o minimálnej mzde.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu
Zamestnanec je pri plnení pracovných úloh povinný počínať si tak, aby nedošlo ku škode. Zamestnanec vždy zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením povinnosti a osobitne zodpovedá za schodok, ktorý vznikol na zverenej hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách určených na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať.

Poistenie v nezamestnanosti
je súčasťou sociálneho poistenia upraveného zákonom o sociálnom poistení, a to ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Povinne poistený v nezamestnanosti je jedine zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený.

Sankcie – mzdová a personálna práca
V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy sú zamestnávatelia povinní plniť povinnosti, ktoré im ukladajú rôzne právne predpisy v oblasti pracovného, zdravotného, sociálneho, daňového a iného práva. Za zamestnávateľa tieto povinnosti plnia zamestnanci v rámci personálnej a mzdovej oblasti. V prípade výkonu kontroly je inšpektorát práce oprávnený ukladať sankcie za nedodržanie príslušných ustanovení Zákonníka práce.

Sankcie v sociálnom a zdravotnom poistení
Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Poistné na sociálne poistenie je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Za porušenie povinností môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2021 Rozmer: 210×295 mm ISBN: 9771337060098 Počet strán: 80 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách