📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Zákony 2020 II/A - Obchodné zákony - úplné znenie k 1.1.2020

Obchodné právo, autorské právo a živnostenský zákon


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

V publikácii nájdete úplné znenia zákonov a právnych predpisov po novelách platných k 1. 1. 2020. Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené tučným písmom.

Publikácia Zákony II A - Úplné znenie k 1.1.2020 obsahuje zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Zborník zákonov obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby.
Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Ďalším právnym predpisom, ktorý je po novom zaradený v zborníku Zákony II A je Autorský zákon upravujúci vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.
Od 1. 1. 2020 nadobudol účinnosť nový zákon neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami upravujúci vymedzenie neprimeraných podmienok v obchode s potravinami, kontrolu neprimeraných podmienok a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ktorý sme tiež do zborníka zaradili. Posledným právnym predpisom, ktorý po novom zborník obsahuje je tlačový zákon upravujúci práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií. Všetky právne predpisy obsahujú všetky zmeny platné od 1. 1. 2020 po ostatných novelách.

Publikácia ZÁKONY 2020 Obchodné zákony obsahuje:
Obchodné právo
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník
Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného Zákonníka
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a vyhlášky k verejnému obstarávaniu
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Vyhláška č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami – nový zákon
Živnostenské podnikanie (2. kapitola)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský Zákon)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Autorské právo (3. kapitola)
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon) – doplnený nanovo

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 150×210 mm ISBN: 9788081620966 Počet strán: 528 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách