⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Peter Ondrejkovič

Našli sme 8 titulov

Sociálna patológia

Peter Ondrejkovič, , VEDA (2009)
Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady na problematiku patologických javov v živote...

Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady na problematiku patologických javov v živote... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,00€
18,60€

Porozumenie a vysvetlenie v spoločenskovednom výskume

Publikácia je príspevkom k systematizácii činností, spojených s interpretáciou výsledkov výskumov vedeckým vysvetľovaním a porozumením v spoločenských vedách. Zmieňuje sa o zložitosti otázok pravdy, ktorá je okrem iného aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,52€
6,99€

Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,70€
8,09€

Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume

Peter Ondrejkovič, Jana Majerčíková, VEDA (2012)
Predložená publikácia predpokladá istý stupeň orientácie čitateľa v teórii vedy i v otázkach metodológie výskumu. Určená je...

Predložená publikácia predpokladá istý stupeň orientácie čitateľa v teórii vedy i v otázkach metodológie výskumu. Určená je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,30€
3,07€

Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách

Publikácia charakteru monografie zdôrazňuje, že mnohé kľúčové otázky zostávajú v podobných publikáciách nedoriešené, alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,00€
22,32€

Socializácia v sociológii výchovy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,15€
5,72€

Úvod do metodológie sociálnych vied

Úvod do metodológie sociálnych vied

Peter Ondrejkovič, Regent (2005)
Základy metodológie kvantitatívneho výskumu

Peter Ondrejkovič pracuje v oblasti sociológie výchovy, sociológie mládeže a sociálnej patológie. Venuje sa i metodologickým otázkam kvantitatívnemu výskumu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,62€

Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu

Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu

Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu si nekladie za cieľ podať ucelený výklad problémov vedy ani metód. Na to by nestačila ani svojím rozsahom, ale najmä ani erudíciou autora, ktorý si uvedomuje fragmentárnosť svojho poznania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€