❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Dovolanie v civilnom procese - Katarína Gešková

Dovolanie v civilnom procese

Publikácia predstavuje ucelenú monografiu venovanú jednému z opravných prostriedkov – dovolaniu. Dovolanie ako mimoriadny...


🍎 Vypredané
37,00€

Publikácia predstavuje ucelenú monografiu venovanú jednému z opravných prostriedkov – dovolaniu. Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok má garantovať spravodlivosť súdneho rozhodovania, eliminovať subjektívne a objektívne príčiny nesprávnosti súdnych rozhodnutí, chrániť zákonnosť a tak zabezpečovať náležitý rešpekt súdnych rozhodnutí nielen v očiach účastníkov, ale aj verejnosti.

Autorka sa zaoberá zaradením dovolania do systému opravných prostriedkov, históriou jeho vývoja, detailne rozoberá súčasný stav de lege lata, pričom v práci sa opiera nielen o závery súčasnej právnej vedy, ale aj o aktuálnu súdnu judikatúru (publikácia obsahuje približne 120 súdnych rozhodnutí). Zároveň s využitím komparatistických metód upozorňuje na čiastkové otázky pri obdobných inštitútoch vo vybraných krajinách (Česká republika, Nemecko, Poľsko, Rakúsko), čím práca získava stredoeurópsky kontext.

Práca je zhrnutím dostupnej literatúry v tejto oblasti a hodnotí súčasné teoretické a praktické závery. Autorka zaujíma stanovisko k otvoreným a kontroverzným otázkam, pričom dospieva k podnetným právnym záverom de lege ferenda.

Tento titul ponúka:

- komplexný, analytický výklad frekventovaného mimoriadneho opravného prostriedku,
- dovolania v historicko-právnom a stredoeurópskom kontexte,
- detailný výklad podmienok prípustnosti dovolania, konania a rozhodovania o dovolaní,
- výber aktuálnej judikatúry (120 súdnych rozhodnutí),
- zhrnutie dostupnej literatúry v tejto oblasti.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2009 Rozmer: 140×225 mm ISBN: 9788074001666 Počet strán: 300 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách