🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Prírodoveda pre štvrtákov - Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

Prírodoveda pre štvrtákov

pracovná učebnica


🍌 Odosielame o 7 dní.
9,15€
Zľava 21%
7,23€

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov. Pracovná učebnica je záverečné dielo skúsených autoriek série učebných materiálov na vyučovanie prvouky a prírodovedy na 1. stupni základnej školy. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré žiak získal v prvom, druhom a najmä v treťom ročníku a komplexne ich uzatvára. Obsah pozostáva z prírodovedného učiva vzdelávacej oblasti Človek a príroda: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Prírodné spoločenstvá. Autorky nabádajú a vedú žiakov k cielenému pozorovaniu, k vyjadrovaniu svojich predstáv a k porovnávaniu vecí a javov prostredníctvom didakticky premysleného systému pútavých a zaujímavých úloh. Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít. Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky detektívneho pátrania, pestré a výpovedné ilustrácie, fotografie a sprievodné postavičky. Učivo je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania na 1. stupni základných škôl. Autorky využívajú aj rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461538 Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách