❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní - Jitka Meluchová

Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní

Prepracované a doplnené vydanie


🍎 Vypredané
16,27€

Publikácia sa zaoberá jednou zo špecifických oblastí ekonomiky – komerčným poisťovníctvom a účtovníctvom poisťovní. Je spracovaná v súlade s novými opatreniami MF SR schválenými po prijatí zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to opatrenia č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú konceláriu poisťovateľov, a opatrenia MF SR 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, záisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Pre oblasť účtovníctva poisťovní predstavuje táto publikácia významný prínos, vzhľadom na to, že sa zaoberá zásadnými zmenami, ktoré v tejto oblasti nastali, najmä čo sa týka členenia niektorých zložiek majetku a záväzkov a ich oceňovania. Prílohou publikácie je účtový rozvrh pre poisťovne, vypracovaný v súlade s rámcovou účtovou osnovou pre poisťovne.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2004 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 808904955 Počet strán: 314 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách