Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon (e-kniha)

Zákon o živnostenskom podnikaní - po novelách s komentárom

PDF Poradca s.r.o. (2020) • Edícia Poradca • Séria Poradca 2021

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,80€

Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou. Zákon, ktorým sa menil aj živnostenský zákon, obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Predmetné zásahy vyplývajú z požiadaviek aplikačnej praxe a boli formulované adresátmi zákona na mnohých fórach.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
- Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – komentár
- Zlepšenie podnikateľského prostredia
- Odpisovanie luxusných automobilov a úprava základu dane
- Daňové odpisovanie automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €
- Zrážky od 1. 7. 2020 - mzdy a dôchodky
- Štátne dávky a príspevky - zvýšenie životného minima

Živnostenský zákon je prierezovým právnym predpisom, ktorý osobitne neurčuje obsah regulovaných živností. Mechanizmus fungovania živnostenského zákona vychádza z toho, že obsah regulovaných živností v zásade určujú osobitné odvetvové predpisy, ktoré systémovo reglementujú výkon dotknutej činnosti. Za súčasného právneho stavu sa táto zásada vzťahuje na viazané živnosti. S ohľadom na charakter remeselných živností táto zásada pre ne neplatí, s poukazom na to, že obsah ich činnosti a tým aj rozsah živnostenského oprávnenia nie je predmetom osobitnej systémovej úpravy odvetvového ani všeobecného právneho predpisu. Živnostenské podnikanie prevádzkované na základe živnostenského oprávnenia je jedným z niekoľkých spôsobov podnikania v Slovenskej republike. Ide o každé samostatné a sústavné prevádzkovanie činnosti, ktorá nie je týmto zákonom vylúčená. Živnostenské podnikanie sa prevádzkuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Podmienky musia byť naplnené súčasne. Každá sústavná činnosť vykonávaná v rámci živnostenského podnikania sa považuje za živnosť. Živnosť môže prevádzkovať každá tuzemská alebo zahraničná fyzická osoba alebo právnická osoba, za splnenia podmienok prevádzkovania živnosti, ktoré sú v zákone stanovené. Za tuzemskú osobu sa považuje osoba s bydliskom alebo sídlom na území SR a za zahraničnú osobu sa považuje osoba s bydliskom alebo sídlom mimo SR.

Rok vydania: 2020 Počet strán: 304 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách