Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Benjan

Našli sme 26 titulov

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2017)
príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

Proti veku (starobe, resp. starnutiu) naozaj niet lieku. Kto sa domnieva, že ťažkosti, spôsobené degeneratívnymi a involučnými zmenami jeho orgánov a tkanív na­trvalo odstráni nejakým prostriedkom – chemickým (liekom) alebo fyzikálnym... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,00€
3,72€

Viera ateistov a synkretistov verzus viera kresťanov

Kniha sa zaoberá veľkým sve­toná­zoro­vým sporom a ponúka odpo­vede na výhrady (obvinenia) "kri­tikov" (nepria­teľov) kresťanskej vie­ry; je rozdelená na štyri časti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,85€
3,58€

"Kamienky z mozaiky" antropológie

Benjan (2008)
Darvinizmus, Biblická antropológia,

Antropológia – náuka o človeku je veľmi široký a "pestrý" vedný odbor. Je to v podstate mozaika, skladajúca sa z množstva kamienkov rozličnej farby a veľkosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,65€
5,25€

Stručné dejiny dogmy

Prvé vydanie slovenského prekladu knihy, ktorá patrí ku "klasike" svetovej teologickej lite­ratú­ry. Autor, svetoznámy nemecký teológ, veľmi prehľadne a pôsobivo opisuje dejiny dogmy – mohli by sme aj po­vedať: vývoj kresťanského myslenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,15€
8,51€

Ateizmus - Teizmus - Kresťanstvo

Ateizmus - Teizmus - Kresťanstvo

Kniha sa skladá zo štyroch častí: I. NEVE­RECTVO a VIERA (o kres­ťan­skej viere i "viere" nevercov), II. VIERA a KRESŤAN­STVO (nie kaž­dý kto "ve­rí" je kresťanom; o ceste k vie­­re, zdo­lávaní pochybností a iných pre­kážok),... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,70€

Nový vek

Nový vek

Marek Beem, Benjan (2007)
alebo Koniec tohoto („starého“) veku?

Hnutie New Age – nepriateľ kresťanstva; čo mali s ním spo­ločné naciz­mus a komunizmus? Za čím všetkým sa skrýva toto hnutie?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,25€

Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov

Je to zborník kratších prác, doplnený niekoľkými vybra­nými ka­pitolami z pred­­­chádzajú­cich autorových kníh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,30€
7,72€

Kultúra Západu v agónii

M.B. Benjan, Benjan (2007)
o európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev

1. Aké boli cesty európskeho umenia a myslenia? Aké premeny postihli filozofické ná­zory a umelecké štýly za posledné pol­tisícročie (od talianskeho quttrocenta po "moderniz­mus" 20. sto­­ročia)? – 2. Čo je a aký je humanizmus?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,65€
8,97€

Po najťažšom úseku cesty kráčal s nami nielen Alzheimer

Táto kniha je viac než autobiografia – je to takmer „reportáž“, dokumentárny záznam o „dlhom odchádzaní“ blízkej, milovanej osoby, o jej postupnom menení sa v priebehu šiestich rokov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Úvahy

Úvahy

Lukáš Embe, Benjan (2007)
Podnety na zamyslenie pre veriacich i „neveriacich

O vzťahu vedy a viery, o pod­state viery kresťanov; o zdraví i chorobe; o pomoci ľuďom na pomoc odkázaným a o iných dôležitých otázkach; + vyše 60 duchov­ných "mini" úvah ("kvapiek")... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,20€

Neurálna terapia

Milan Beňo, Benjan (2007)
čiže: Lokálne anestetiká v liečbe bolesti a iných chorobných stavov...

V osemdesiatych rokoch 20. stor. bola v bývalom Československu ofi­ciálne uznaná a uve­de­ná do praxe nová liečebná metóda – neurálna tera­pia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,30€
7,72€

Fakty a úvahy o živote

Milan Benjan, Benjan (2007)
...o jeho pozoruhod­nos­tiach, pôvode, podobách, poruchách, poslaní, pokračo­vaní…

Autor ponúka pohľad na život – tento jedinečný, obdivuhodný, vedou nevysvetlený a nevysvetliteľný fenomén – z rôznych aspektov, najmä (ale nielen) bio­logického a du­chov­ného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,35€
4,05€

Byť kresťanom!

Byť kresťanom!

Marek Beem, Benjan (2007)
Prečo a ako?

Stručne zhrnuté základy viery kresťanov. (Evanjelizačná brožúra)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,00€

L.N. Tolstoj a jeho životné otázky

Milan Benjan, Benjan (2007)
Viera a umenie

Túto knihu označil jej autor ako "malú splátku veľkého dlhu" voči Tolstému: ma­la by aspoň tro­chu zmierniť neprávosti, ktoré sú páchané na jednom z najväč­ších svetových géniov – umel­covi, mysliteľovi, reformátorovi a neľútostnom kritikovi spo­ločnosti. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,35€
3,12€

Problémy pri liečení a pri liečení sa (MUDr. M.B. Benjan)

M.B. Benjan, Benjan (2011)
Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor...

Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Príbehy a pristavenia (s prídavkami)

Benjan (0)

Príbehy môžu byť rôzne, napr. okrem dobrodružných (či dokonca „akčných“) i „nedobrodružné“ (či dokonca „všedné“, každodenné); popri fiktívnych (či dokonca fantastických) i realistické (či dokonca reálne, autentické)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Poznanie

Marek Beem, Benjan (2007)
Otázka života a smrti

Poz­na­nie Boha a Jeho Syna je podmienkou i známkou spásy, t.j. získania več­ného života (podľa J 17,3). Inou alternatívou je: nepoz­na­nie Boha, od­mie­tnutie evan­­jelia Ježiša Krista – a následná smrť, večné zahynutie, definitívna zá­hu­ba... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,65€
4,32€

Solus Christus - Totus Christus

Solus Christus - Totus Christus

Benjan (0)

„Solus Christus“ (jedine Kristus) je jedna zo zásad protestantskej teológie. Znamená, že spásu môžeme získať iba prostredníctvom Krista (toto tvrdenie sa opiera o mnohé texty NZ, napr. J 3,16; 14,6; 1Tim 2,5 a i.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,50€

Premeny (Metanoiózy)

M.B. BenJan, Benjan (2019)
Človek môže byť človekom

Táto kniha je o človeku – o nás ľuďoch. O ktorých, o akých ľuďoch? Sme predsa ľudia rôzni. A práve o tej rôznosti sa tu píše. O tom, akí sme (z hľadiska biologického, filozofického, psychologic-kého i teologického). Tiež o tom, že tá naša rôznosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,20€
8,56€

základné CNOSTI, VLASTNOSTI a POVINNOSTI kresťanov

Kniha je určená (predovšetkým) kresťanom. Ale tí sú rôzni: jedni veria z presvedčenia, iní sú „kresťan-mi“ viac-menej formálnymi, jedni sú vysoko, iní menej vzdelaní, informovaní (a týka sa to, pochopiteľne, nielen všeobecných vedomostí, ale aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 1 deň.
4,00€
3,72€