🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Benjan

Našli sme 31 titulov

Starnutie a staroba

M.B. Benjan, Benjan (2017)
príčiny, príznaky, problémy (a prevencia niektorých problémov)

Proti veku (starobe, resp. starnutiu) naozaj niet lieku. Kto sa domnieva, že ťažkosti, spôsobené degeneratívnymi a involučnými zmenami jeho orgánov a tkanív na­trvalo odstráni nejakým prostriedkom – chemickým (liekom) alebo fyzikálnym... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,00€
3,72€

Byť kresťanom!

Byť kresťanom!

Marek Beem, Benjan (2007)
Prečo a ako?

Stručne zhrnuté základy viery kresťanov. (Evanjelizačná brožúra)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

"Kamienky z mozaiky" antropológie

, Benjan (2008)
Darvinizmus, Biblická antropológia,

Antropológia – náuka o človeku je veľmi široký a "pestrý" vedný odbor. Je to v podstate mozaika, skladajúca sa z množstva kamienkov rozličnej farby a veľkosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,65€
5,25€

Solus Christus - Totus Christus

Solus Christus - Totus Christus

, Benjan

„Solus Christus“ (jedine Kristus) je jedna zo zásad protestantskej teológie. Znamená, že spásu môžeme získať iba prostredníctvom Krista (toto tvrdenie sa opiera o mnohé texty NZ, napr. J 3,16; 14,6; 1Tim 2,5 a i.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,50€

Problémy pri liečení a pri liečení sa

Problémy pri liečení a pri liečení sa

M.B. Benjan, Benjan (2011)
Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor...

Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v naj­dô­le­ži­tej­­šej oblasti me­dicíny – pri liečení chorých. Autor... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€

Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov

Je to zborník kratších prác, doplnený niekoľkými vybra­nými ka­pitolami z pred­­­chádzajú­cich autorových kníh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,30€
7,72€

Fakty a úvahy o autorite a poslušnosti

Dnes sa stretávame s absenciou autority takmer všade: v rodinách, školách, na pracoviskách..., mnohí ľudia nerešpektujú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,00€
4,65€

Kultúra Západu v agónii

M.B. Benjan, Benjan (2007)
o európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev

1. Aké boli cesty európskeho umenia a myslenia? Aké premeny postihli filozofické ná­zory a umelecké štýly za posledné pol­tisícročie (od talianskeho quttrocenta po "moderniz­mus" 20. sto­­ročia)? – 2. Čo je a aký je humanizmus?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,65€
8,97€

Pred bránou exitu a Za bránou transitu

O čom je táto kniha? Ak by sme preložili symbolický jazyk jej názvu do „profánnej reči“, znel by asi takto: „O poslednej fáze života človeka, a o tom čo ho čaká po smrti“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Výber zo zápiskov chlapca, muža, starca

Výber zo zápiskov chlapca, muža, starca

„Zápisky“ sú príbehom života, prežitého síce nie nejako „dobrodružne“, ale napriek tomu sú poučné – najmä opisom mnohých „pádov a vstávaní“, a tiež neustáleho hľadania, a postupného nachádzania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€

Úvahy

Úvahy

Lukáš Embe, Benjan (2007)
Podnety na zamyslenie pre veriacich i „neveriacich

O vzťahu vedy a viery, o pod­state viery kresťanov; o zdraví i chorobe; o pomoci ľuďom na pomoc odkázaným a o iných dôležitých otázkach; + vyše 60 duchov­ných "mini" úvah ("kvapiek")... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,20€

Fakty a úvahy o živote

Milan Benjan, Benjan (2007)
...o jeho pozoruhod­nos­tiach, pôvode, podobách, poruchách, poslaní, pokračo­vaní…

Autor ponúka pohľad na život – tento jedinečný, obdivuhodný, vedou nevysvetlený a nevysvetliteľný fenomén – z rôznych aspektov, najmä (ale nielen) bio­logického a du­chov­ného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,35€
2,18€

Úžasný život s pravou vierou autentického kresťana

M.B. BenJan, Benjan (2020)
prežitý sub specie aeternitatis, bez ortodoxie a dogiem

Autor knihy upozorňuje na to, čo spôsobuje, že sme rôzni, čo nás niekedy rozdeľuje. Niekedy sú to závažné, ba i neprekonateľné veci, inokedy však iba vyslovené banálnosti, často len nedorozumenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
4,50€

Premeny (Metanoiózy)

M.B. BenJan, Benjan (2019)
Človek môže byť človekom

Táto kniha je o človeku – o nás ľuďoch. O ktorých, o akých ľuďoch? Sme predsa ľudia rôzni. A práve o tej rôznosti sa tu píše. O tom, akí sme (z hľadiska biologického, filozofického, psychologic-kého i teologického). Tiež o tom, že tá naša rôznosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
4,60€

Poznanie

Marek Beem, Benjan (2007)
Otázka života a smrti

Poz­na­nie Boha a Jeho Syna je podmienkou i známkou spásy, t.j. získania več­ného života (podľa J 17,3). Inou alternatívou je: nepoz­na­nie Boha, od­mie­tnutie evan­­jelia Ježiša Krista – a následná smrť, večné zahynutie, definitívna zá­hu­ba... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,65€
4,32€

Po najťažšom úseku cesty kráčal s nami nielen Alzheimer

Táto kniha je viac než autobiografia – je to takmer „reportáž“, dokumentárny záznam o „dlhom odchádzaní“ blízkej, milovanej osoby, o jej postupnom menení sa v priebehu šiestich rokov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Viera ateistov a synkretistov verzus viera kresťanov

Kniha sa zaoberá veľkým sve­toná­zoro­vým sporom a ponúka odpo­vede na výhrady (obvinenia) "kri­tikov" (nepria­teľov) kresťanskej vie­ry; je rozdelená na štyri časti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,85€
3,58€

Moje krédo

Moje krédo

Marek Beem, Benjan (2007)
V čo, komu a prečo verím

Nie je to iba osobné vyznanie au­tora, ale aj pohľad na krédo (vyznanie) kresťana vo svetle Božieho slova (teda nie nebib­lických dogiem)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,00€

Nový vek

Nový vek

Marek Beem, Benjan (2007)
alebo Koniec tohoto („starého“) veku?

Hnutie New Age – nepriateľ kresťanstva; čo mali s ním spo­ločné naciz­mus a komunizmus? Za čím všetkým sa skrýva toto hnutie?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,25€

Ateizmus - Teizmus - Kresťanstvo

Ateizmus - Teizmus - Kresťanstvo

Kniha sa skladá zo štyroch častí: I. NEVE­RECTVO a VIERA (o kres­ťan­skej viere i "viere" nevercov), II. VIERA a KRESŤAN­STVO (nie kaž­dý kto "ve­rí" je kresťanom; o ceste k vie­­re, zdo­lávaní pochybností a iných pre­kážok),... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,70€