Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Zbrojný preukaz - prečítaná (bazár kníh)

opotrebovaný stav = prečítaná kniha môže mať zažltnuté strany alebo iné nedokonalosti


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
17,40€
Zľava 35%
11,31€

Piate prepracované vydanie

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred komisiou policajného útvaru.

V prvej časti príručky nájdete aktualizované znenie zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov so stručným komentárom k jednotlivým ustanoveniam. V druhej časti žiadateľov o zbrojný preukaz však zaujme najmä znenie skúšobných otázok, ktoré sú používaní pri skúškach odbornej spôsobilosti a ich správne odpovede. Tretia časť obsahuje ďalšie vykonávacie a s témou súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a ich výňatky, napr. vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive, Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky zákonník, nový správny súdny poriadok, zákon o priestupkoch, zákon o poľovníctve a k nemu príslušná vykonávacie vyhláška, zákon o policajnom zbore, zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon o Vojenskej polícii, zákon o obecnej polícii a ďalšie.

Obsah I. časti: zákon o strelných zbraniach a strelive s komentárom a vykonávacie vyhlášky

  • Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení s komentárom
  • Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška ÚNMS SR č. 516/2003 Z.z. z 26. novembra 2003 o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
  • Vyhláška MZ SR č. 229/2011 Z.z. z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
  • Vyhláška ÚNMS SR č. 169/2015 Z.z. z 15. júla 2015 o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D


Rok vydania: 2016 Rozmer: 153×211 mm Počet strán: 480 Väzba: pevná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách