❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Zákony 2020 I/A - Daňové zákony – úplné znenie k 1.1.2020 -

Zákony 2020 I/A - Daňové zákony – úplné znenie k 1.1.2020

ZDP, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, cestovné náhrady, finančná správa

Poradca s.r.o. (2020)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní a správy daní a poplatkov po ostatných novelách. Ročník 2020 je doplnený o nový zákony č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii.

Publikácia ZÁKONY 2020 I/A obsahuje:
1. Správa daní a poplatkov
- ZÁKON SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- ZÁKON č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- ZÁKON č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- ZÁKON č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
- ZÁKON č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákony, ktoré sme tento rok pre vás pridali:
- ZÁKON č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
- ZÁKON č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
- ZÁKON č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii

2. Daň z príjmov
- ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
- ZÁKON č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/2012 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

3. Daň z pridanej hodnoty
- ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

4. Miestne dane
- ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- ZÁKON č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- ZÁKON č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Spotrebné dane
- ZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
- ZÁKON č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
- ZÁKON č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
- ZÁKON č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
- ZÁKON č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších
predpisov

6. Cestovné náhrady
- ZÁKON č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
- Opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
- Opatrenie MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného
- Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách
- Opatrenie MPSVR SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách
- Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave súm výšky sadzieb základných náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788081620928 Počet strán: 928 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách