Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Environmental monitoring/Environmentálny monitoring - Jana Júdová, Danka Šalgovičová, Daniela Pavlovičová

Environmental monitoring/Environmentálny monitoring


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
Zľava 7%
22,32€

Znečisťovanie životného prostredia rôznymi aktivitami človeka ohrozuje živé organizmy a zdravotný stav obyvateľstva. Do akej miery možno zaťažiť krajinný systém bez toho, aby v ňom nevznikali nezvratné negatívne zmeny? Na riešenie týchto problémov je nevyhnutné získať množstvo rýchlo dostupných, objektívnych a porovnateľných ekologických informácií, ktoré prispejú k efektívnejším rozhodnutiam a opatreniam na zlepšenie životného prostredia a zachovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Environmental pollution caused by various human activities endangers living organisms and human health. How do we know where is the limit of burdening the environment without causing irreversible negative changes? For solving such issues it is essential to obtain large amounts of easily available, reliable and comparable ecological data, which will be able to contribute to more effective decision process, to take measures for the improvement of the environment and maintaining sustainable development.

Obsah:

Instead of the preface/ Namiesto úvodu4
1.Environment monitoring system in Slovak republic/ Environmentálny monitorovací systém životného prostredia SR6
1.1.Levels of Environmental monitoring system/ Úrovne monitorovacieho sytému životného prostredia8
1.2.Environmental monitoring information system/ Informačný systém monitoringu životného prostredia10
1.3.Partial monitoring systems of environment/ Čiastkové monitorovacie systémy životného prostredia10
2. Air/ Ovzdušie18
2.1.Aims of monitoring system/ Ciele monitorovacieho systému18
2.2. Monitoring network/ Monitorovacia sieť18
2.3. Monitoring parameters and monitoring methods/ Merané veličiny a metódy monitorovania20
2.4. Negative effects of monitored pollutants/ Negative effects of monitored pollutants24
3.Water/ Voda28
3.1.Monitoring subsystem of PMS “Water”/ Monitorovacie subsystémy ČMS “Voda” 28
3.2.The aims and monitored parameters/ Ciele a monitorovacia sieť 28
3.3.Subsystems apart from Department of the environment/ Subsystémy mimo rezort MŽP SR32
4.Meteorology and climatology/ Meteorológia a klimatológia36
4.1. The network of land-based synoptic stations/ Sieť pozemných synoptických staníc36
4.2. Monitoring network, measured and observed quantities and monitoring methods/ Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania38
5.Biomonitoring/ Biomonitoring50
5.1. Bioindicators/ Bioindikátory50
6.Forests/ Lesy54
6.1.Monitoring levels/ Monitorovacie úrovne54
6.2. Intensive monitoring/ Intenzívny monitoring56
6.3.Analyses of current forests state/ Analýzy súčasného stavu lesov 58
6.4.Monitoring parameters/ Monitorované veličiny 60
6.5.Information system and results presentation/ Informačný systém a prezentácia výsledkov62
7.Biota/ Biota64
7.1.Basic terms/ Základné pojmy64
7.2.Analysis of current state of biota/ Analýza súčasného stavu bioty64
7.3.Fauna/ Fauna70
7.4.Flora/ Flóra72
7.5.Natural biotopes/ Prírodné biotopy76
7.6.Monitoring methodology/ Metódy monitoringu76
8.Radioactivity of the environment/ Rádioaktivita životného prostredia84
8.1.Current state of radiation monitoring in Slovakia/ Súčasný stav monitoringu radiácie na Slovensku84
8.2.Subsystems of PMS “Radioactivity of the environment”/ Subsystémy ČMS „Rádioaktivita životného prostredia“88
8.3.International cooperation/ Medzinárodná spolupráca90
9.Biological diversity and its indicators/ Biologická diverzita a indikátory jej stavu94
9.1.The basic sets of general biodiversity indicators/ Základné súbory všeobecných indikátorov biodiverzity96
10.Environmental and health information system - EHIS/ Informačný systém indikátorov životného prostredia a zdravia100
11.Food and feed contamination/ Cudzorodé látky v potravinách a krmivách (Šalgovičová and Pavlovičová)106
11.1. Subsystem “Coordinated Aimed Monitoring” (CAM)/ Subsystém “Koordinovaný cielený monitoring” (KCM)108
11.2. Subsystem “Market Basket Monitoring” (MBM)/ Subsystém “Monitoring spotrebného koša” (MSK)112
11.3. Subsystem “Monitoring of game and fish” (MGF)/ Subsystém “Monitoring voľne žijúcej zveri a rýb” (MLZ)112
12.Bioterrorism/ Bioterorizmus 118
13.Soil and geological factors/ Pôda a geologické faktory122
13.1.Soil/ Pôda122
13.2.Geological factors of environment/ Geologické faktory životného prostredia124
14.Wastes/ Odpady128
15.References/ Literatúra132

Jazyk: slovenský, anglický Rok vydania: 2008 Rozmer: 160×240 mm ISBN: 9788088923176 Počet strán: 134 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách