📚 Horúce knižné zľavy

Konateľ s.r.o. v praxi

Najviac odborných informácií len pre Vás!

Verlag Dashöfer (2010)

🍎 Vypredané
189,21€

Ponúkame Vám teraz jedinečnú príležitosť získať množstvo odborných informácií určených predovšetkým konateľom pomocou príručky Konateľ s.r.o. v praxi.

Zakladač obsahujúci 1512 strán odporúčaní, upozornení, praktických príkladov a rád, Vám pomôže získať istotu vo Vašich krokoch v spoločnosti a obmedziť riziká vyplývajúce z Vašej funkcie. Vďaka pravidelnej aktualizácii pružne reaguje a upozorňuje na zmeny v legislatíve s dopadom na Vašu podnikateľskú prax.


Obsah

Obsah, úvod

* Celkový obsah
* Úvod
* Zoznam skratiek a piktogramov

Aktuálne informácie

* Obsah
* Zmeny v legislatíve a ich význam pre konateľa
* Otázky a odpovede
* Aktuálne - Hospodárska kríza

Konateľ ako štatutárny orgán

* Obsah
* Postavenie konateľa ako štatutárneho orgánu s.r.o.
o Predpoklady pre výkon funkcie konateľa
o Vznik funkcie konateľa
o Vzťah medzi konateľom a s.r.o.
o Konanie konateľa v mene s.r.o.
+ Prekročenie konateľského oprávnenia
o Konanie konateľa vo vnútorných záležitostiach s.r.o.
o Obmedzenie výkonu funkcie konateľa
o Konateľ a jeho zodpovednosť podľa zákona o obchodnom registri a podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií
* Zmluva o výkone funkcie konateľa
o Zmluva o výkone funkcie konateľa
+ Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa
+ Vzor zápisnice z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o schválení zmluvy o výkone funkcie
o Zmluva o výkone funkcie konateľa, ktorý je zároveň riaditeľom
+ Vzor manažérskej zmluvy
* Zastupovanie konateľa
o Zastupovanie konateľa
+ Vzor plnomocenstva
o Zastupovanie konateľa povereným zamestnancom a zákonným zástupcom
o Následky konania iných osôb bez plnomocenstva konateľa
o Prokúra
* Odmeňovanie konateľa
o Odmena konateľa a jej zdaňovanie
o Príjem spoločníka za prácu pre spoločnosť
o Odvody poistného vzťahujúce sa na príjem spoločníkov, konateľov, členov štatutárnych a iných orgánov právnických osôb
* Zánik funkcie konateľa
o Vzor oznámenia o vzdaní sa funkcie konateľa
* Účasť spoločníka v spoločnosti s.r.o.

Povinnosti a zodpovednosť konateľa

* Obsah
* Zodpovednosť konateľa v praxi
o Vznik a zánik zodpovednosti
o Zmluvná modifikácia zodpovednosti konateľa
o Zodpovednosť konateľa po zániku funkcie
o Zákaz konkurencie
o Priestupkové konanie
* Pôsobnosť konateľa pri výkone funkcie
o Zodpovednosť konateľa za výkon pôsobnosti s odbornou starostlivosťou
o Zodpovednosť konateľa za výkon pôsobnosti v súlade so záujmami s.r.o.
o Zodpovednosť konateľa za informovanie spoločníkov o záležitostiach s.r.o.
* Povinnosti konateľa pri výkone funkcie
o Zodpovednosť konateľa za vedenie účtovníctva s.r.o.
o Zodpovednosť konateľa za vedenie účtovníctva externou firmou
+ Vzor zmluvy o vedení účtovníctva externou firmou
o Povinnosť konateľa viesť zoznam spoločníkov
o Zodpovednosť konateľa voči katastru nehnuteľností
o Zodpovednosť konateľa voči živnostenskému zákonu
o Povinnosť konateľa vymáhať od spoločníkov splatenie vkladov a príplatkov
* Zodpovednosť konateľa za škodu
o Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú s.r.o.
o Osobná zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú veriteľovi s.r.o.
o Prevencia – predchádzanie škode spôsobenej konateľom s.r.o.
+ Výhody a nevýhody čerpania úverov na podnikanie
o Náhrada škody
+ Výzva na zaplatenie škody
+ Vzor žaloby spoločníka v mene spoločnosti, ktorou uplatňuje nárok na náhradu škody voči konateľovi
* Konateľ a marketing v s.r.o.

Riziká konateľa pri hospodárení s majetkom

* Obsah
* Osobný majetok konateľa a majetok s.r.o.
o Rozdiel medzi osobným majetkom konateľa a majetkom s.r.o.
o Možnosti a odporúčania pri oddelení osobného majetku konateľa a majetku s.r.o.
o Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a majetok s.r.o.
o Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a individuálne podnikanie
+ Vzor dohody manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu BSM
+ Vzor žaloby na zrušenie BSM za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti
+ Vzor žaloby na obnovenie BSM
+ Rozhodnutie jediného spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzením o rozdelení svojho obchodného podielu a o prevode časti rozdeleného obchodného podielu na pristupujúceho spoločníka
+ Zmluva o prevode časti obchodného podielu
o Obchodný podiel v s.r.o.
* Vklad konateľa do majetku s.r.o.
o Dôvody a význam vkladu konateľa do majetku s.r.o.
o Peňažný vklad konateľa do majetku s.r.o.
o Vklad nehnuteľnosti konateľa do majetku s.r.o.
+ Vzor záložnej zmluvy
* Poistenie majetku s. r. o.
o Podstata poistenia, jeho funkcie a druhy
o Zmluvné poistenie motorových vozidiel
+ Zmena poisťovne pri vypovedaní zmluvy
+ Poistenie pri dočasnom vyradení motorového vozidla
o Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
o Poisťovanie rizík v zahraničnom obchode
+ Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí
o Poistenie zodpovednosti zamestnanca
+ Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti
* Dotácie zo štrukturálnych fondov / Podpora pre malé a stredné podniky
* Konkurz a reštrukturalizácia

Právne vzťahy konateľa k tretím osobám

* Obsah
* Uzatváranie zmlúv
o Zodpovednosť konateľa za konanie pred uzavretím zmluvy
+ Vzor návrhu na uzavretie zmluvy
+ Vzor prijatia návrhu
o Zmeny v obsahu zmluvy, dodatok
o Porušenie zmluvných povinností zo strany dlžníka
+ Vzor žaloby na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
o Predkupné právo
o Nájom a podnájom nebytových priestorov
+ Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
* Uzatváranie obchodných zmlúv
o Obchodné zmluvy a ich členenie
+ Vzor kúpnej zmluvy
+ Vzor zmluvy o budúcej zmluve
+ Mandátna zmluva
+ Vzor mandátnej zmluvy
+ Pôžička a výpožička
+ Vzor zmluvy o pôžičke
+ Vzor zmluvy o výpožičke
+ Vzor žaloby o vrátenie požičanej veci
+ Zmluva o obchodnom zastúpení
o Najčastejšie omyly pri uzatváraní obchodných zmlúv
o Možnosť domáhať sa svojich práv vyplývajúce z Občianskeho súdneho poriadku podaním žaloby
* Zabezpečenie pohľadávok
o Druhy zabezpečenia pohľadávok
o Zmluvná pokuta
+ Vzor zmluvnej pokuty v zmluve o budúcej kúpnej zmluve
o Úrok z omeškania
+ Omeškané platby
o Zmenka
o Faktoring a forfaiting ako následné zabezpečovacie inštitúty
+ Faktoring a forfaiting ako následné zabezpečovacie inštitúty
* Vymáhanie pohľadávok
o Spôsoby vymáhania pohľadávok
o Platobný rozkaz
o Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
+ Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu
+ Vzor odporu proti platobnému rozkazu
* Alternatívne riešenie sporov v medzinárodnom obchode
o Právna úprava rozhodcovskej zmluvy
+ Vzor rozhodcovskej zmluvy

Konateľ ako zamestnávateľ

* Obsah
* Povinnosti konateľa pri vzniku pracovného pomeru
o Prehľad povinností konateľa pri vzniku pracovného pomeru
o Pracovná zmluva
+ Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú
o Tuzemská a zahraničná pracovná cesta
+ Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
o Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov
+ Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie
o Stravovanie zamestnancov
o Predchádzanie škodám u zamestnávateľa
+ Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie
+ Vzor odstúpenia od dohody o hmotnej zodpovednosti
+ Vzor potvrdenia o prevzatí zvereného predmetu
o Zamestnávanie občanov Európskej únie
o Zamestnávanie študentov a mladistvých podľa Zákonníka práce
o Pracovný pomer na kratší pracovný čas
o Osobitné pracovné podmienky žien
o Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
o Zamestnávanie dôchodcov
* Možnosti konateľa “zamestnávať” mimo pracovného pomeru
o Výhody a nevýhody “zamestnávania” mimo pracovného pomeru
o Dohoda o vykonaní práce mimo pracovného pomeru
+ Vzor dohody o vykonaní prace mimo pracovného pomeru
o Príkazná zmluva
+ Vzor príkaznej zmluvy
o Dohoda o brigádnickej práci študentov
+ Vzor dohody o brigádnickej práci študentov
o Dohoda o pracovnej činnosti
+ Vzor dohody o pracovnej činnosti
* Skončenie pracovného pomeru
o Spôsoby skončenia pracovného pomeru
o Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny
o Výpoveď
+ Vzor výpovede zamestnanca
+ Vzor výpovede z dôvodu zrušenia zamestnávateľa
+ Vzor výpovede z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
+ Vzor výpovede z dôvodu dlhodobej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na zdravotný stav zamestnanca
+ Vzor výpovede z dôvodu nespĺňania predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon práce
+ Vzor výpovede z dôvodu, že zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
+ Vzor výpovede z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise
+ Vzor výpovede - zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných 6 mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil
+ Vzor výpovede - zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
+ Vzor výpovede- závažné porušenie pracovnej disciplíny
+ Vzor výpovede - menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
o Dohoda o skončení pracovného pomeru
+ Vzor dohody o skončení pracovného pomeru
* Riešenie pracovnoprávnych sporov v praxi
o Skončenie pracovného pomeru výpoveďou a spory z toho vyplývajúce
o Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a spory s tým súvisiace
+ Vzor žaloby na poskytnutie odstupného
+ Vzor žaloby o neplatnosť výpovede
+ Vzor oznámenia zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní
+ Vzor žaloby na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru
+ Vzor oznámenia zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu
+ Najčastejšie chyby pri uplatňovaní Zákonníka práce
* Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Riziká konateľa v oblasti daní a účtovníctva

* Obsah
* Povinnosti konateľa v oblasti účtovníctva
o Povinnosti konateľa v oblasti účtovníctva
+ Finančné a manažérske účtovníctvo, druhy a funkcie
+ Príprava podkladov pre účtovníctvo
* Účtovníctvo a dane z pohľadu konateľa
o Kontrola a právna istota konateľa v účtovníctve
+ Zodpovednosť konateľa za účtovnú závierku
o Kontrola a právna istota konateľa v daniach
* Poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní
o Poskytovanie daňového poradenstva
+ Vzor plnomocenstva na zastupovanie v daňovom konaní
* Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie z pohľadu konateľa
o Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov
o Oznamovacia povinnosť daňových subjektov za zrealizované platby
+ Vzor oznámenia platieb fyzickým osobám
o Spoločnosť s.r.o. platiteľom DPH
o Daňové konanie a správa daní
o Sankcie v daňovom konaní
+ Konanie o uloženie záznamovej povinnosti
* Euro
* Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok

Konateľ a finančné hospodárenie s.r.o.

* Obsah
* Financie a finančné hospodárenie s.r.o.
* Podstata riadenia financií v s.r.o.
o Postavenie a požiadavky na finančného manažéra v s.r.o.
* Európska súkromná spoločnosť
* Výročná správa podniku
o Konateľ s.r.o. a výročná správa
o Štruktúra výročnej správy
* Stanovenie hodnoty spoločnosti s ručením obmedzeným
o Význam a dôvody stanovenia hodnoty firmy
o Postup stanovenia hodnoty firmy
* Finančná analýza s.r.o.
o Význam a úlohy finačnej analýzy pri riadení financií spoločnosti s ručením obmedzeným
o Postup finančnej analýzy

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 1512 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách