Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Aktualizácia II/5 2018 - úplné znenie po novele -

Aktualizácia II/5 2018 - úplné znenie po novele

Občiansky Zákonník, Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon)


🍌 Odosielame o 8 dní.
2,10€
Zľava 7%
1,95€

Občiansky zákonník
Nový zákon o dani z poistenia mení a dopĺňa ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa poistenia – práv a povinností z poistenia a zániku poistenia. Zvyšuje právna istota toho, kto má právo na plnenie tak, že poistiteľ nebude môcť špekulatívne hľadať nové dôvody, prečo plnenie odmietol alebo znížil. Ustanovujú sa lehoty pri zániku poistenia pre nezaplatenie, avšak počas trvania týchto lehôt je poistná zmluva i naďalej účinná a poistiteľ má právo na zaplatenie poistného. V prípade poistnej udalosti je teda poistiteľ povinný plniť a nárok na zaplatenie poistného mu nezaniká. V prípade, ak stále poistné zmluva trvá, je poistiteľ povinný plniť tak, akoby došlo k zaplateniu poistného, pretože aj po poistnej udalosti je poistník povinný dlžné poistné zaplatiť v celom rozsahu, a preto nie je dôvod na to, aby mu iba z dôvodu omeškania zaplatenia poistného bolo poistné plnenie znižované, keďže patrí poistiteľovi poistné za dobu až do zániku poistenia. Cieľom novely zákona je jasne ustanoviť pravidlá určenia poistného rozhodného pre určenie nároku poisťovateľa na zaplatenie pomernej časti poistného, ak došlo k zániku poistenia z dôvodu nezaplatenia poistného. Vzhľadom k tomu, že poistník neakceptoval novú výšku poistného, je nutné vychádzať z výšky poistného dohodnutého za predchádzajúce poistné obdobie t.j. z výšky poistného, na ktorom sa poistník a poisťovateľ dohodli.

Živnostenský zákon
Zákon sa dopĺňa novou položkou 56a v prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 Ostatné, ktorá súvisí s podnikaním na ostatných vodných plochách v osobitnom režime podľa § 33.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 145×205 mm Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách